Chief Executive

Recruiter
Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales
Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£77,000 per annum
Posted
12 Sep 2017
Expires
10 Oct 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Chief Executive

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales

Salary: £77,000 per annum

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales  is an  ambitious, dynamic and innovative organisation, delivering high quality learning and helping to shape the future direction of adult learning in Wales. Serving communities and individuals, the organisation's particular focus is on the promotion of social mobility and justice, and encouraging active citizenship.

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales is seeking to appoint an exceptional Chief Executive to take the organisation forward as the exemplar provider of adult learning for Wales. The Chief Executive will provide strategic direction and entrepreneurial and innovative leadership during a time of change within the context of a tough financial environment.

The successful candidate will be responsible for leading and developing a cohesive and high performing Senior Management Team who will serve the organisation and reflect its values and mission. As Chief Executive you will maximise opportunities to promote Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, and represent its interests with Welsh Government and other relevant external institutions, building supportive partnerships and alliances. As the strategic leader of the organisation you will inform and monitor strategic direction in conjunction with our Council (governing body), ensuring that the overall performance of the organisation meets the highest quality standards.

Our ideal candidate will have an exceptional track record of leadership and management in complex and multi-faceted organisations. An outstanding communicator and inspirational leader, you will demonstrate a passion for education, and for working with adult learners to help them achieve their potential. With a sound knowledge of the external governmental, institutional, funding and policy-making environments as they affect adult education, you will demonstrate a strong understanding of the educational context in Wales and will have a proven track record of working with politicians and government departments.

This role presents an exciting opportunity for an individual with vision, drive and enthusiasm, along with a strong commitment to our values and ethos, to be part of shaping the future of adult learning in Wales.

For further details and an application pack please visit our website by clicking apply.

Closing Date: 13th October 2017, 9am         

Interviews scheduled for: 6th November 2017

 

Prif Weithredwr

Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales

Cyflog: £77,000 y flwyddyn

Sefydliad uchelgeisiol, deinamig ac arloesol yw Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales sy'n darparu addysg o ansawdd uchel ac yn helpu i ffurfio cyfeiriad addysg oedolion yng Nghymru yn y dyfodol. Trwy wasanaethu cymunedau ac unigolion, mae'r sefydliad yn canolbwyntio'n benodol ar hyrwyddo symudedd a chyfiawnder cymdeithasol, ac annog dinasyddiaeth weithgar.

Mae Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales eisiau penodi Prif Weithredwr eithriadol i helpu'r sefydliad i ddod yn brif ddarparwr addysg oedolion ar gyfer Cymru. Bydd y Prif Weithredwr yn darparu cyfeiriad strategol ac arweinyddiaeth entrepreneuraidd ac arloesol yn ystod adeg o newid yng nghyd-destun amgylchedd ariannol anodd.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gyfrifol am arwain a datblygu Uwch Dîm Rheoli cydlynol, uchel ei gyflawniad a fydd yn gwasanaethu'r sefydliad ac yn adlewyrchu ei werthoedd a'i genhadaeth. Fel Prif Weithredwr, byddwch yn manteisio i'r eithaf ar gyfleoedd i hyrwyddo Addysg Oedolion Cymru | Adult Learning Wales, a chynrychioli ei fuddiannau wrth ymwneud â Llywodraeth Cymru a sefydliadau allanol eraill perthnasol, gan ddatblygu partneriaethau a chynghreiriau cefnogol. Fel arweinydd strategol y sefydliad, byddwch yn llywio a monitro cyfeiriad strategol ar y cyd gyda'n Cyngor (corf llywodraethu), gan sicrhau bod perfformiad cyffredinol y sefydliad yn cyrraedd y safonau ansawdd uchaf.

Bydd gan ein hymgeisydd delfrydol brofiad helaeth a rhagorol o arwain a rheoli mewn sefydliadau cymhleth ac amlweddog. Byddwch yn gyfathrebwr rhagorol ac yn arweinydd ysbrydoledig, a byddwch yn dangos brwdfrydedd dros addysg, a gweithio gyda dysgwyr sy'n oedolion i'w helpu i gyflawni eu potensial. Bydd gennych wybodaeth gadarn am yr amgylcheddau llywodraethol, sefydliadol, cyllidol a llunio polisi allanol fel y bônt yn effeithio ar addysg oedolion, a byddwch yn dangos dealltwriaeth gref o'r cyd-destun addysgol yng Nghymru ynghyd â phrofiad o weithio gyda gwleidyddion ac adrannau'r llywodraeth.

Mae'r rôl hon yn gyfle cyffrous i unigolyn sydd â gweledigaeth, cymhelliad a brwdfrydedd, ynghyd ag ymrwymiad cryf i'n gwerthoedd a'n hethos, gyfrannu at ffurfio dyfodol addysg oedolion yng Nghymru.

Os hoffech gael trafodaeth anffurfiol, gyfinachol am y rôl, cysylltwch â Stephen Thomas, Ysgrifennydd y Cwmni os gwlwch yn dda ar 029 21678728.

I gael rhagor o fanylion a phecyn cais, ewch i:  http://www.addysgoedolion.cymru/cym/amdanom/swyddi

Croesawn geisiadau yn Gymraeg neu Saesneg. Anfonwch geisiadau wedi'u cwblhau at vicky.knappett@adultlearning.wales

Dyddiad cau: 13 Hydref 2017, 9am          

Cyfweliadau i'w cynnal ar: 6 Tachwedd 2017