Senior Research Officer

2 days left

Recruiter
Welsh Government*
Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£37,600 To £43,950
Posted
11 Sep 2017
Expires
22 Sep 2017
Sector
Public Sector
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

Senior Research Officer

£37,600 To £43,950

The posts are fixed term initially with the possibility of permanency, although this cannot be guaranteed.  Fixed term appointment would be for a minimum of 6 months and up to a maximum of two years. The length of the appointment will be made clear in any offer of appointment.

This is an exciting opportunity to develop and deliver a programme of social research on equality and diversity issues, encompassing a wide range of policy interests within the Welsh Government and a wide range of stakeholders across Wales.

The post-holder will be part of the Government Social Research (GSR) profession and will support the work of the Equality and Prosperity Division by overseeing the design, procurement and management of contracted research; undertaking internal research and analysis; peer-reviewing research outputs; and communicating and disseminating findings to a range of audiences.

In addition this recruitment exercise will also be used to recruit for a range of other Senior Research Officer vacancies and to set up a reserve list for future posts which become available.  [Please note that the reserve list will be for up to 12 months and will only apply to Senior Research Officer posts]. The other posts available are described in the other vacancy related information at the end of this document. All posts are fixed-term initially with the possibility of permanency, although this cannot be guaranteed.  Fixed-term appointments would be for a minimum of 6 months and up to a maximum of two years. The length of the term will be made clear in any offer of appointment. Preferences for posts will be discussed during and after the recruitment exercise. Other opportunities are available for:

Education - Schools

The post-holder will be responsible for developing and delivering a programme of social research and evaluation to support key policy developments in support of the Education Directorate. This will include taking forward research in high profile areas including Support for Learners and School Improvement. The post-holder will work with stakeholders to build the research base of the self-improving system by supporting collaborations and sharing research across the education system. This will include full responsibility for commissioned programmes of research and actively working with policy officials to meet emerging evidence requirements.

Public Services

The post-holder will be responsible for developing and delivering a programme of social research and evaluation to support policy in the Local Government, Welsh Treasury and Community Safety policy areas. This will involve working with both internal and external stakeholders and employing a wide range of approaches and research methods. The post will have a particular emphasis on helping public services to build their capacity to generate and use research evidence more effectively. The post-holder will be responsible for managing a programme of externally commissioned research, as well as in-house research and analysis.

EU Monitoring and Evaluation

This is an exciting opportunity to lead on social research to support the development and evaluation of EU funded policies and programmes in the 2014-2020 EU programming period. The programme of research provides valuable insight into the impact and value for money of projects jointly funded by Europe and the Welsh Government and their fit within a wider portfolio of Welsh Government programmes in the field of education and skills.

Job-specific criteria

  1. You must have a first or upper second-class honours degree in a relevant social science with a substantial social research component or, a second class honours degree with a relevant postgraduate qualification in social research.
  2. Relevant research experience, ideally including both quantitative and qualitative research.
  3. Experience of managing and delivering research work that meets the needs of policy.

 

Uwch Swyddog Ymchwil

£36,000 To £42,850

Swyddi am gyfnod penodol yw'r rhain yn y lle cyntaf, ac mae'n bosibl y byddant yn dod yn barhaol, er na ellir rhoi sicrwydd ynghylch hynny. Byddai swyddi tymor penodol ar gael am gyfnod o o leiaf 6 mis ac am gyfnod o ddwy flynedd ar y mwyaf. Bydd hyd y penodiad yn cael ei bennu mewn unrhyw gynnig swydd a wneir i ymgeiswyr.

Dyma gyfle cyffrous i ddatblygu a chyflawni rhaglen o ymchwil gymdeithasol ar faterion sy'n ymwneud â chydraddoldeb ac amrywiaeth. Mae gofynion y swydd yn cyfuno ystod eang o feysydd polisi yn Llywodraeth Cymru ac yn golygu cysylltu ag amrywiaeth eang o randdeiliaid ar hyd a lled Cymru.

Bydd deiliad y swydd yn rhan o broffesiwn Ymchwil Gymdeithasol y Llywodraeth, a bydd yn cefnogi gwaith yr Is-adran Cydraddoldeb a Ffyniant, drwy oruchwylio gwaith cynllunio, caffael a rheoli ar gyfer ymchwil a gontractiwyd; cynnal gwaith ymchwil a dadansoddi yn fewnol; adolygu canlyniadau ymchwil ar y cyd â chymheiriad; a rhannu canfyddiadau ag amrywiaeth o gynulleidfaoedd.

Yn ychwanegol, bydd yr ymarfer recriwtio hwn hefyd yn cael ei ddefnyddio i recriwtio ar gyfer amrywiaeth o swyddi gwag eraill ar gyfer Uwch-swyddogion Ymchwil, ac i sefydlu rhestr wrth gefn ar gyfer swyddi sydd ar gael yn y dyfodol. [Nodwch y bydd y rhestr wrth gefn yn bodoli am hyd at 12 mis, a bydd yn berthnasol ar gyfer swyddi Uwch-swyddogion Ymchwil yn unig.] Caiff y swyddi eraill sydd ar gael eu disgrifio yn yr wybodaeth arall sy'n gysylltiedig â swyddi ar ddiwedd y ddogfen hon. Mae pob swydd am gyfnod penodol yn y lle cyntaf, gyda'r posibilrwydd o droi'r swydd yn un barhaol. Er na ellir gwarantu hynny. Mae penodiadau cyfnod penodol am gyfnod o 6 mis o leiaf, a hyd at gyfnod o ddwy flynedd. Bydd hyd cyfnod y swydd yn cael ei wneud yn glir mewn unrhyw gynnig swydd. Bydd dewisiadau o ran swyddi'n cael eu trafod yn ystod ac ar ôl yr ymarfer recriwtio. Mae cyfleoedd eraill ar gael ar gyfer:

Addysg - Ysgolion

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am ddatblygu a chyflawni rhaglen o waith ymchwil gymdeithasol a gwerthuso i gefnogi datblygiadau polisi allweddol y Gyfarwyddiaeth Addysg. Bydd hynny'n cynnwys bwrw ymlaen â gwaith ymchwil mewn meysydd mawr eu bri, gan gynnwys Cefnogi Dysgwyr a Gwella Ysgolion. Bydd deiliad y swydd yn cydweithio â rhanddeiliaid i ddatblygu'r sylfaen o dystiolaeth ar gyfer y system hunanwella drwy gydweithredu a rhannu ymchwil ar draws y system addysg. Bydd hynny'n cynnwys cymryd cyfrifoldeb llawn am raglenni o ymchwil a gomisiynir, a mynd ati i weithio â swyddogion polisi i ddiwallu gofynion tystiolaeth sy'n dod i'r golwg.

Gwasanaethau Cyhoeddus

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am ddatblygu a chyflawni rhaglen o waith ymchwil gymdeithasol a gwerthuso i gefnogi polisïau yn Llywodraeth Leol, Trysorlys Cymru, a meysydd polisi diogelwch cymunedol. Bydd hynny'n cynnwys cydweithio â rhanddeiliaid mewnol ac allanol, a defnyddio ystod eang o ddulliau ymchwil. Bydd y swydd yn rhoi sylw penodol i helpu gwasanaethau cyhoeddus i ddatblygu eu gallu i gynhyrchu a defnyddio tystiolaeth ymchwil yn fwy effeithiol. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am reoli rhaglen o waith ymchwil a gomisiynir yn allanol, yn ogystal â gwaith ymchwil a dadansoddi mewnol.

Monitro a Gwerthuso prosiectau'r Undeb Ewropeaidd

Dyma gyfle cyffrous i arwain ar waith ymchwil gymdeithasol i gefnogi gwaith datblygu a gwerthuso o ran polisïau a rhaglenni a ariannwyd gan yr Undeb Ewropeaidd yn ystod cyfnod rhaglennu 2014-2020 yr Undeb Ewropeaidd. Mae'r rhaglen o ymchwil yn cynnig dealltwriaeth werthfawr o effaith a gwerth arian am brosiectau a noddir ar y cyd gan Ewrop a Llywodraeth Cymru, a pha mor addas y maent yn gweddu i bortffolio ehangach rhaglenni Llywodaeth Cymru ym maes addysg a sgiliau.

1. Gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth uwch mewn gwyddor gymdeithasol berthnasol ag elfen gref o ymchwil gymdeithasol, neu radd anrhydedd ail ddosbarth gyda chymhwyster ôl-radd perthnasol mewn ymchwil gymdeithasol. Gweler y ddolen isod at wefan Ymchwil Gymdeithasol y Llywodraeth i gael rhestr o'r cyrsiau gradd sydd wedi'u nodi fel rhai perthnasol ar gyfer ymuno ag Ymchwil Gymdeithasol y Llywodraeth: http://www.civilservice.gov.uk/networks/gsr/faststream

2. Profiad perthnasol ym maes ymchwil, sydd yn ddelfrydol yn cynnwys ymchwil feintiol ac ansoddol.

3. Profiad o reoli a chyflawni gwaith ymchwil sy'n bodloni anghenion cydweithwyr polisi.

More jobs like this