TRIAGE SUPPORT WORKERS

Recruiter
GAVO
Location
Ebbw Fach
Salary
£22,939 - £24,475
Posted
07 Sep 2017
Expires
21 Sep 2017
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

               

TRIAGE SUPPORT WORKERS

SCP 26 - 28 £22,939 - £24,475

Starting Salary SCP 26 £22,939

2 x Full Time Posts (37 hours)

Based in Ebbw Fach

These posts are funded until 30 June 2020

COMMUNITIES FOR WORK AND EMPLOYABILITY GRANT

Communities for Work (CfW) is a Welsh Government programme supported by the European Social Fund (ESF) that aims to tackle poverty through sustainable employment by providing intensive employment mentoring and support. The programme focuses on reducing the number of 16-24 year olds who are NEET and increasing the employability of economically inactive and long term unemployed adults who have complex barriers to employment.

The Welsh Government's Employability Grant will provide the infrastructure to support the ongoing delivery of Communities for Work. It will take forward the learning from the Lift Programme, and enable Lead Delivery Bodies to enhance their employment focussed support for those, often with complex barriers, who are furthest from the labour market.

THE ROLE

We are looking for a Triage Support Worker to work as part of the Communities for Work / Employability Grant team to provide support and act as an initial point of contact in all cases.

This role requires excellent communication skills and the ability to work as part of a team; one to one with individuals and communicate with partners including those at strategic level. The individual needs to have an understanding of employment, training and educational support available to individuals to be able to signpost effectively.

Strong organisational skills are key, along with experience in adopting, maintaining and monitoring a range of administration and financial systems and processes.

For an application pack visit our website and click on Careers, Vacancies - click apply to be directed. An enhanced DBS check will be required. No CVs accepted. Applicants will only be contacted if they are successful in securing an interview.

Closing date for applications: 10 a.m. 20th September 2017

Provisional Interview dates: 2nd and 3rd October 2017

NO AGENCIES

GWEITHWYR CYMORTH BRYSBENNU

SCP 26 - 28 £22,939 - £24,475

Cyflog yn dechrau ar SCP 26 £22,939

2 x Swydd lawn amser (37 awr)

Lleoliad - Ebwy Fach

Mae'r swyddi hyn wedi'u hariannu tan 30 Mehefin 2020

CYMUNEDAU AM WAITH A GRANT CYFLOGADWYEDD

Un o raglenni Llywodraeth Cymru gyda chefnogaeth Cronfa Gymdeithasol Ewrop yw Cymunedau am Waith, ac mae'n ceisio mynd i'r afael â thlodi drwy gyflogaeth gynaliadwy a darparu cymorth a mentora dwys mewn perthynas â chyflogaeth. Mae'r rhaglen yn canolbwyntio ar ostwng nifer y bobl 16-24 oed sydd heb fod mewn gwaith, cyflogaeth na hyfforddiant, ac ar gynyddu cyflogadwyedd oedolion sy'n economaidd anweithgar a di-waith yn y tymor hir ac sydd â rhwystrau cymhleth i gyflogaeth.

Bydd Grant Cyflogadwyedd Llywodraeth Cymru yn darparu'r seilwaith i gefnogi Cymunedau am Waith. Bydd yn rhoi hwb i'r hyn a ddysgir gan y Rhaglen Esgyn, a bydd yn galluogi Cyrff Cyflenwi Arweiniol i gynyddu'r cymorth sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth i rai sydd â rhwystrau cymhleth ac sydd bellaf oddi wrth y farchnad lafur.

Y SWYDD

Rydym yn chwilio am Weithiwr Cymorth Brysbennu i weithio fel rhan o'r tîm Cymunedau am Waith / Grant Cyflogadwyedd i ddarparu cymorth a bod yn berson cyswllt cychwynnol ym mhob achos. 

Mae gofyn cael sgiliau cyfathrebu rhagorol a gallu gweithio fel rhan o dîm ar gyfer y swydd hon; yn ogystal â gweithio ar sail un i un ag unigolion a chyfathrebu â phartneriaid, gan gynnwys y rhai ar lefel strategol.  Bydd yn rhaid i'r unigolyn ddeall y cymorth cyflogaeth, hyfforddiant ac addysg sydd ar gael i unigolion, er mwyn gallu eu cyfeirio'n briodol.

Mae sgiliau trefnu cadarn a phrofiad o fabwysiadu, cynnal a monitro amrywiaeth o systemau a phrosesau gweinyddu ac ariannol, yn allweddol. 

I gael pecyn cais ewch i www.gavowales.org.uk a chlicio ar Careers, Vacancies. Bydd gofyn cael archwiliad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Ni dderbynnir CVs. Dim ond yr ymgeiswyr hynny sy'n llwyddo i gael cyfweliad y byddwn yn cysylltu â nhw.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau: 10 a.m. 20 Medi 2017

Dyddiadau amodol y cyfweliad: 2 a 3 Hydref 2017