YOUTH EMPLOYMENT MENTORS

Recruiter
GAVO
Location
Ebbw Fach
Salary
£23,701 - £27,927
Posted
07 Sep 2017
Expires
21 Sep 2017
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

             

YOUTH EMPLOYMENT MENTORS

SCP 27 - 32 £23,701 - £27,927

Starting Salary SCP 27 £23,701

2 x Full Time Posts (37 hours)

Based in Ebbw Fach

These posts are funded until 30 June 2020

COMMUNITIES FOR WORK AND EMPLOYABILITY GRANT

Communities for Work (CfW) is a Welsh Government programme supported by the European Social Fund (ESF) that aims to tackle poverty through sustainable employment by providing intensive employment mentoring and support. The programme focuses on reducing the number of 16-24 year olds who are NEET and increasing the employability of economically inactive and long term unemployed adults who have complex barriers to employment.

The Welsh Government's Employability Grant will provide the infrastructure to support the ongoing delivery of Communities for Work. It will take forward the learning from the Lift Programme, and enable Lead Delivery Bodies to enhance their employment focussed support for those, often with complex barriers, who are furthest from the labour market.

THE ROLE

We are looking for a Youth Employment Mentor to provide intensive mentoring for young people under 25.

Excellent interpersonal skills and a commitment to equality and inclusion are key to successfully engage with and support individuals aged 16 - 24 who are experiencing poverty and barriers to employment. Experience of providing mentoring either in an employment based or similar intensive support service is key, as is a sound knowledge of welfare reform and related services provided by the statutory and voluntary sector. You will have a creative approach along with the ability to implement individual action plans and manage and monitor processes. 

For an application pack visit our website and click on Careers, Vacancies - click apply to be directed. An enhanced DBS check will be required. No CVs accepted. Applicants will only be contacted if they are successful in securing an interview.

Closing date for applications: 10 a.m. 20th September 2017

Provisional Interview dates: 4th and 5th October 2017

NO AGENCIES

MENTORIAID CYFLOGAETH POBL IFANC

SCP 27 - 32 £23,701 - £27,927

Cyflog yn dechrau ar SCP 27 £23,701

2 x Swydd lawn amser (37 awr)

Lleoliad - Ebwy Fach

Mae'r swyddi hyn wedi'u hariannu tan 30 Mehefin 2020

CYMUNEDAU AM WAITH A GRANT CYFLOGADWYEDD

Un o raglenni Llywodraeth Cymru gyda chefnogaeth Cronfa Gymdeithasol Ewrop yw Cymunedau am Waith, ac mae'n ceisio mynd i'r afael â thlodi drwy gyflogaeth gynaliadwy a darparu cymorth a mentora dwys mewn perthynas â chyflogaeth. Mae'r rhaglen yn canolbwyntio ar ostwng nifer y bobl 16-24 oed sydd heb fod mewn gwaith, cyflogaeth na hyfforddiant, ac ar gynyddu cyflogadwyedd oedolion sy'n economaidd anweithgar a di-waith yn y tymor hir ac sydd â rhwystrau cymhleth i gyflogaeth.

Bydd Grant Cyflogadwyedd Llywodraeth Cymru yn darparu'r seilwaith i gefnogi Cymunedau am Waith. Bydd yn rhoi hwb i'r hyn a ddysgir gan y Rhaglen Esgyn, a bydd yn galluogi Cyrff Cyflenwi Arweiniol i gynyddu'r cymorth sy'n canolbwyntio ar gyflogaeth i rai sydd â rhwystrau cymhleth ac sydd bellaf oddi wrth y farchnad lafur.

Y SWYDD

Rydym yn chwilio am Fentor Cyflogaeth Pobl Ifanc a fydd yn gyfrifol am ddarparu cymorth mentora dwys ar gyfer pobl ifanc o dan 25 oed.

Mae sgiliau rhyngbersonol rhagorol ac ymrwymiad i gydraddoldeb a chynhwysiant yn allweddol er mwyn llwyddo i ymgysylltu ag unigolion 16- 24 oed sy'n profi tlodi a rhwystrau rhag cael gwaith, a'u cefnogi.  Mae profiad o fentora naill ai mewn gwaith neu wasanaeth cefnogi dwys tebyg yn allweddol, yn ogystal â gwybodaeth gadarn am ddiwygio lles a gwasanaethau cysylltiedig sy'n cael eu darparu gan y sectorau gwirfoddol a statudol. Bydd gennych agwedd greadigol a'r gallu i roi cynlluniau gweithredu unigol ar waith a rheoli a monitro prosesau. 

I gael pecyn cais ewch i www.gavowales.org.uk a chlicio ar Careers, Vacancies. Bydd gofyn cael archwiliad manwl gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. Ni dderbynnir CVs. Dim ond yr ymgeiswyr hynny sy'n llwyddo i gael cyfweliad y byddwn yn cysylltu â nhw.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno ceisiadau: 10 a.m. 20 Medi 2017

Dyddiadau amodol y cyfweliad: 4 a 5 Hydref 2017