Principal Software Engineer / Prif Beiriannydd Meddalwedd

Recruiter
BBC
Location
Cardiff
Salary
Competitive
Posted
05 Sep 2017
Expires
03 Oct 2017
Contract Type
Permanent

Job Introduction
As Principal Software Engineer, you will be responsible for the design, implementation and support of effective software; using the latest development tools and techniques. You will also be a subject matter expert in specific business and technology domains.

Fel Prif Beiriannydd Meddalwedd, byddwch yn gyfrifol am ddylunio, gweithredu a chefnogi meddalwedd effeithiol; gan ddefnyddio'r offer a'r technegau datblygu diweddaraf. Byddwch hefyd yn arbenigwr pwnc mewn parthau technoleg a busnes penodol.

Role Responsibility
This is a key role that will be responsible for the design and development of effective software that meets given complex, strategic business needs for immediate team and broader BBC. Ensures alignment of the teams products and services with BBC technology and architecture strategy, and provide knowledge and best practice to the broader BBC in areas of deep expertise.

You will also ensure the team's approach to testing is fit for purpose, lead integration of the software with monitoring and support tools and provide technical knowledge, insight and leadership to peers and colleagues.

Mae hon yn r??l allweddol a bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am ddylunio a datblygu meddalwedd effeithiol sy'n diwallu anghenion busnes strategol cymhleth ar gyfer y t??m uniongyrchol a'r BBC yn ehangach. Bydd yn sicrhau bod cynnyrch a gwasanaethau'r t??m yn gydnaws ?? strategaeth bensaern??aeth a thechnoleg y BBC, ac yn darparu gwybodaeth ac arferion gorau i'r BBC yn ehangach mewn meysydd arbenigedd manwl.

Bydd deiliad y swydd hefyd yn sicrhau bod dulliau'r t??m o brofi'n addas i'r diben, yn arwain y gwaith o integreiddio'r feddalwedd ag offer monitro a chymorth ac yn darparu arweiniad, syniadau a gwybodaeth dechnegol i gymheiriaid a chydweithwyr.

The Ideal Candidate
The successful candidate will have significant experience of developing software solutions for both client and server side platforms and technologies along with experience working in a formal development environment; and be experienced in using traditional and agile methodologies.

You will be a team player with excellent customer facing skills and possess the ability to develop unique and innovative software solutions to meet a variety of business problems.

Ideally you will have gained experience in developing in both low level and high level languages and be able to demonstrate versatility working within a variety of different industries.

Experience of real-time systems or development of applications on platforms within the media industry would be advantageous.

Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad sylweddol o ddatblygu atebion meddalwedd ar gyfer technolegau a llwyfannau ochr y gweinydd a'r cleient. Bydd ganddo hefyd brofiad o weithio mewn amgylchedd datblygu ffurfiol ac yn brofiadol yn defnyddio dulliau traddodiadol ac ystwyth.

Bydd yn gallu gweithio mewn t??m ac ?? sgiliau ardderchog yn delio ?? chwsmeriaid. Bydd ganddo hefyd y gallu i ddatblygu atebion meddalwedd unigryw ac arloesol er mwyn datrys amrywiaeth o broblemau busnes.

Yn ddelfrydol, bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o ddatblygu ieithoedd lefel isel ac uchel ac yn gallu dangos hyblygrwydd drwy fod wedi gweithio mewn amrywiaeth o wahanol ddiwydiannau.

Byddai profiad o systemau amser-real neu o ddatblygu rhaglenni ar lwyfannau yn y diwydiant cyfryngau yn fanteisiol.

Package Description
32 Months / 32 Mis

About the Company
We don't focus simply on what we do - we also care how we do it. Our values and the way we behave are important to us. Please make sure you've read about our values and behaviours in the document attached below. You'll be asked questions relating to them as part of your application for this role.

The BBC is committed to building a culturally diverse workforce and therefore strongly encourages applications from underrepresented groups. We are committed to equality of opportunity and welcome applications from individuals, regardless of their background.

The BBC is committed to redeploying employees seeking suitable alternative employment within the BBC for different reasons and they will be given priority consideration ahead of other applicants. Priority consideration means for those employees seeking redeployment their application will be considered alongside anyone else at risk of redundancy, prior to any individuals being considered who are not at risk.

The BBC is currently implementing a Career Path Framework which will result in employees being aligned to generic job titles and job descriptions. Therefore, successful applicants may need to be realigned to a slightly different job title shortly after joining the BBC.

Nid ydym yn canolbwyntio ar yr hyn a wnawn yn unig - mae'r ffordd rydym yn ei gyflawni hefyd yn bwysig i ni. Mae ein gwerthoedd a'r ffordd rydym yn ymddwyn yn bwysig iawn i ni. Sicrhewch eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a'n hymddygiadau yn y ddogfen sydd wedi'i hatodi isod. Byddwn yn gofyn cwestiynau sy'n ymwneud ?? hwy fel rhan o'ch cais am y r??l hon.

Mae'r BBC wedi ymrwymo i ddatblygu gweithlu aml-ddiwylliannol felly rydym yn annog yn frwd geisiadau gan grwpiau sydd wedi'u tangynrychioli. Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, beth bynnag yw eu cefndir.

Mae'r BBC yn ymrwymedig i adleoli cyflogeion sy'n chwilio am swydd amgen addas o fewn y BBC am resymau gwahanol a rhoddir ystyriaeth flaenoriaethol iddyn nhw o flaen ymgeiswyr eraill. Ystyr ystyriaeth flaenoriaethol yw pan gaiff cais y cyflogeion hynny sydd am gael eu hadleoli ei ystyried ochr yn ochr ag unrhyw un arall sydd mewn perygl o golli ei swydd, cyn ystyried unrhyw un nad yw mewn perygl o golli ei swydd.

Ar hyn o bryd mae'r BBC yn gweithredu Fframwaith Llwybr Gyrfa a fydd yn arwain at staff yn cael eu halinio i deitlau swyddi a swydd ddisgrifiadau cyffredinol. Felly, efallai bydd teitlau swyddi ymgeiswyr llwyddiannus yn newid i fod ychydig yn wahanol yn fuan ar ??l ymuno ??'r BBC.