Swyddog Cydymffurfio / Compliance Officer

Expiring today

Recruiter
WELSH LANGUAGE COMMISSIONER
Location
Cardiff, Caernarfon, Carmarthen or Rhuthun
Salary
£29,100 - £34,750
Posted
05 Sep 2017
Expires
20 Sep 2017
Ref
225290515
Sector
Public Sector
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

COMISIYNYDD Y GYMRAEG

SWYDDOG CYDYMFFURFIO

AMODAU A THELERAU

Contract Contract cyfnod mamolaeth neu secondiad

Cyflog Y raddfa gyflog flynyddol ar gyfer y swydd hon yw £29,100 i £34,750. Caiff y cyflog ei dalu'n fisol, fel rheol ar y diwrnod olaf yn y mis

Trefniadau Pensiwn Mae Comisiynydd y Gymraeg yn gweithredu Cynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.  Yn unol â Deddf Pensiynau 2008 mae'n ofynnol i ni  eich cofrestru'n awtomatig - os ydych am eithrio eich hunan o'r cynllun pensiwn bydd gofyn i chi ein hysbysu yn ysgrifenedig.   

Oriau Gwaith Yr oriau amodol ar gyfer staff sy'n gweithio llawn-amser yw 37 awr yr wythnos, heb gynnwys toriadau prydau bwyd.  Oriau arferol yw 9.00 tan 5.00

Oriau hyblyg Mae'n rhydd i staff Comisiynydd y Gymraeg ddewis gweithio oriau hyblyg. O dan y cynllun, mae'n rhaid i unigolyn weithio cyfanswm o 37 awr yr wythnos (yn ddarostyngedig i'r hawl i gario amser drosodd)

Gwyliau Yn flynyddol cewch 31 diwrnod y flwyddyn o wyliau gyda chyflog.  Yn ogystal cewch 10 diwrnod o wyliau cyhoeddus a braint.

Cyfnod Prawf Bydd eich swydd gyda Chomisiynydd y Gymraeg ar brawf am 6 mis

Ysmygu ac Iechyd Yn unol â deddfwriaeth genedlaethol, ni chaniateir ysmygu yn unrhyw ran o swyddfeydd Comisiynydd y Gymraeg

Dyddiad cau 12.00 canol dydd, 20 Medi 2017

COMISIYNYDD Y GYMRAEG

SWYDD DDISGRIFIAD

Teitl y Swydd: Swyddog Cydymffurfio 

Cyfarwyddiaeth: Cydymffurfio a Gorfodi

Graddfa: HEO / Band D

Yn Atebol i: Uwch Swyddog Cydymffurfio

Wrth i waith Comisiynydd y Gymraeg ddatblygu, fe all gofynion y swydd newid.   Bydd unrhyw newidiadau yn cael eu trafod a'u cytuno â deiliad y swydd ymlaen llaw.

DYLETSWYDDAU PENODOL

CYDYMFFURFIO GYDA DYLETWYDDAU AC YMRWYMIADAU

 1. Dan arweiniad yr Uwch Swyddog Cydymffurfio, bydd deilydd y swydd yn cyfrannu at y gwaith o gryfhau hawliau i ddefnyddio'r Gymraeg gan ddwyn sefydliadau i gyfrif mewn cysylltiad â gweithredu gofynion perthnasol Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 a Deddf yr Iaith Gymraeg 1993.  Gwneud hyn drwy reoleiddio'n effeithiol a rhoi sicrwydd perfformiad i'r Comisiynydd mewn cysylltiad â Safonau'r Gymraeg.
   
 2. Bydd deilydd y swydd yn gyfrifol am bortffolio penodol o sefydliadau, yn asesu cydymffurfiaeth ac yn cyfrannu gwybodaeth gaiff ei defnyddio mewn adroddiad gorolwg blynyddol i'r Comisiynydd. Bydd disgwyl i'r wybodaeth gaiff ei pharatoi gan y swyddog fod yn addas i'w darparu'n gyhoeddus ac yn nodi i ba raddau y mae sefydliadau'n cydymffurfio gyda'u dyletswyddau ieithyddol. Dylai'r wybodaeth gyfrannu at wella perfformiad drwy adnabod methiannau a  dweud sut mae gofyn i sefydliadau weithredu.
   
 3. Bydd gwaith dydd i ddydd yn disgwyl i'r swyddog ganolbwyntio ar bortffolio o sefydliadau gan gasglu a dadansoddi gwybodaeth ddaw i law drwy gyfrwng y safonau cadw cofnodion yn ogystal â chadw trosolwg dros gynlluniau a strategaethau sy'n ofynnol o dan ofynion safonau'r Gymraeg;  monitro cydymffurfiaeth gyda gweithdrefnau; casglu gwybodaeth gan sefydliadau ynghylch cydymffurfiaeth a defnyddio'r Gymraeg; sicrhau bod yr holl wybodaeth y mae gofyn iddi fod ar gael i'r Comisiynydd yn cael ei darparu gan sefydliadau, gosod trefniadau monitro a gofynion cyhoeddusrwydd yn eu lle ynghyd â gofynion adrodd. Fel yn gymwys bydd gofyn cadw gorolwg o gydymffurfiaeth mewn 5 dosbarth o safonau.
   
 4. Hyd nes bo cynlluniau iaith Gymraeg wedi eu disodli bydd cyfrifoldebau monitro eu gweithrediad yn parhau. Yn y cyswllt hwn bydd cyfrifoldeb dros reoli un o brif risgiau strategol Comisiynydd y Gymraeg gan osgoi llithro'n ôl gyda gweithrediad ymrwymiadau iaith wrth symud o gyfundrefn cynlluniau iaith Gymraeg i gyfundrefn safonau. Bydd y cyfrifoldeb yn gyfyngedig i bortffolio o sefydliadau.

GWEITHREDU RHAGLEN REOLEIDDIO RAGATALIOL

 

5.         Fframwaith Rheoleiddio'r Comisiynydd sy'n egluro sut y bwriada'r Comisiynydd gynnal ei gwaith o reoleiddio safonau'r Gymraeg a chynlluniau iaith Gymraeg. Mae'r Comisiynydd o'r farn nad trwy orfodi'n unig y mae sicrhau cydymffurfiaeth, felly bydd yn cynnal rhaglen waith fydd yn cymell cydymffurfiaeth ac yn gymorth i alluogi pethau i ddigwydd fel ag y dylent. Yn fras, bwriedir rheoleiddio drwy gyfuniad o'r dulliau isod.

 • Casglu a dadansoddi tystiolaeth annibynnol o brofiadau defnyddwyr y Gymraeg drwy gynnal arolygon siopwr cudd ynghyd ag ymgysylltu â defnyddwyr drwy gyfrwng grwpiau trafod.
 • Cynnal astudiaethau thematig ar effeithiolrwydd trefniadau ac arferion cyrff i gynllunio darpariaeth Gymraeg mewn meysydd penodol yn ogystal â chynnal astudiaethau o broblemau systemig er mwyn galluogi cydymffurfiaeth yn unol ag ysbryd rheoleiddio rhagataliol (golau gwyrdd).
 • Chwilio am enghreifftiau o arfer da a chyfrannu at gynnal llyfrgell ohonynt ar wefan y Comisiynydd. Mae'n bosib y bydd disgwyl i ddeilydd y swydd gynnal gwaith ymatebol o dro i dro fydd yn digwydd pan fo materion o bwys yn codi a ble gall ymwneud y Comisiynydd â'r mater fod o gymorth i sefydliadau i gydymffurfio â'u dyletswyddau statudol.
 • Cyfrannu at y gwaith o addysgu cyrff drwy gyfrwng seminarau neu weithdai ar ganfyddiadau gwaith rheoleiddio, arolygon ac astudiaethau'r Comisiynydd a mynychu cyfarfodydd gyda sefydliadau er mwyn trafod canfyddiadau, gwella cydymffurfiaeth a gwella profiad defnyddwyr.

DIWRNODAU GOSOD

6.      Gyda phortffolio penodol o sefydliadau bydd deilydd y swydd yn gyfrifol am  gadw golwg agos ar y diwrnodau gosod y bydd disgwyl i safonau unigol fod yn weithredol. Lle nad yw hynny'n digwydd bydd gofyn gweithredu swyddogaethau rheoleiddio yn unol â pholisi gorfodi Comisiynydd y Gymraeg.

HYSBYSIADAU CYDYMFFURFIO (ADDASU)

7.         Cyfathrebu gyda'r Uwch Swyddog ynghylch unrhyw anghenion neu fwriadau i addasu hysbysiadau cydymffurfio â safonau.

CODAU YMARFER

8.         Defnyddio cynnwys codau ymarfer fel sail ategol ar gyfer gwaith rheoleiddio'r Comisiynydd a chyfrannu tuag at eu paratoi. 

METHIANT I GYDYMFFURFIO

9.      Casglu tystiolaeth ynghylch methiant i gydymffurfio a'i darparu i'r Uwch Swyddog. Gwneud cynigion ynghylch gorfodi pe cyfyd yr angen ac mewn ymgynghoriad gyda'r Uwch Swyddog.

DYLETSWYDDAU CYFFREDINOL

 1. Gweithredu'n gyson ac yn amserol yn unol â holl bolisïau a chanllawiau'r Comisiynydd. Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau perthnasol eraill yn ôl y galw.    

More jobs like this