Senior Caseworker

Recruiter
Older People's Commissioner for Wales
Location
Wales
Salary
£26,800 - £32,550 per annum
Posted
04 Sep 2017
Expires
05 Oct 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Driving Change for Older People across Wales

The Older People's Commissioner for Wales is an independent voice and champion for older people, standing up and speaking out on their behalf.

Senior Caseworker (2 year fixed term)

£26,800 - £32,550 per annum

The Wellbeing and Empowerment Team contribute to the development and delivery of the Commissioner's work programme through delivery of high quality, timely and robust casework.

Accountable to the Safeguarding and Access to Justice Lead, the Senior Caseworker is responsible for the development and delivery of an outstanding casework service, which achieves positive outcomes for older people and their families in Wales.

The post holder will provide support and complex casework to older people and their families over the telephone, via email and in meetings, which ensures that the voices of older people and their families are heard and understood by decision makers in Wales (including in relation to adult protection cases).

Applications may be submitted in Welsh, an application submitted in Welsh will not be treated less favourably than an application submitted in English.

For more information and application details, please visit our website by clicking apply.

Closing Date: 5 October 2017 5.00pm. If you are successfully shortlisted you must be available to attend an interview on 23 October 2017

 

Sbarduno Newid i Bobl Hŷn ledled Cymru

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru yn hyrwyddwr ac yn llais annibynnol ar ran pobl hŷn ledled Cymru.

Uwch Swyddog Achos (Cyfnod Penodol o 2 Flynedd).

£26,800 - £32,550 y flwyddyn

Mae'r Tîm Lles a Grymuso'n cyfrannu at ddatblygu a chyflwyno rhaglen waith y Comisiynydd drwy cyflawni gwaith achos amserol a chadarn o safon uchel.

Bydd yr Uwch Swyddog Achos yn atebol i Arweinydd y Rhaglen Diogelu a Mynediad at Gyfiawnder. Mi fydd yr unigolyn yn gyfrifol am ddatblygu a darparu gwasanaeth gwaith achos eithriadol, sy'n cyflawni canlyniadau cadarnhaol i bobl hŷn a'u teuluoedd yng Nghymru.

Bydd deiliad y swydd yn darparu cefnogaeth a gwaith achos cymhleth i bobl hŷn a'u teuluoedd dros y ffôn, drwy e-bost ac mewn cyfarfodydd, er mwyn sicrhau bod lleisiau pobl hŷn a'u teuluoedd yn cael eu clywed a'u deall gan bobl sy'n gwneud penderfyniadau yng Nghymru (gan gynnwys mewn perthynas â achosion amddiffyn oedolion).

Mae modd cyflwyno ceisiadau yn Gymraeg, ni fydd cais a gyflwynir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn Saesneg.

I gael rhagor o wybodaeth a manylion ymgeisio, ewch i http://www.olderpeoplewales.com/wl/about/Vacancies.aspx neu anfonwch e-bost i recruitment@olderpeoplewales.com

Dyddiad Cau: 5 Hydref 2017 5.00y.p. Os byddwch chi ar y rhestr fer, mae'n rhaid i chi fod ar gael i ddod i gyfweliad ar 23 Hydref 2017.