Junior Business Analyst / Dadansoddwr Busnes Iau

Recruiter
BBC
Location
Cardiff
Salary
Competitive
Posted
01 Sep 2017
Expires
21 Sep 2017
Contract Type
Permanent

Job Introduction
The BBC Audiences team brings to life the BBC's core value that "audiences are at the heart of everything we do". To meet audience expectations, we are investing in new ways to bring the BBC to the audience with recommendations, new direct audience engagement with fans, and personalised content discovery in iPlayer, the Homepage and across the digital portfolio. New data sets from signed-in users not only power new business applications, but also provide BBC Audiences with new data sets from which to draw insight.

We are recruiting for a Junior Business Analyst who will support the Senior Business Analyst ensuring that business requirements and processes are fully understood and clearly documented.

Daw t??m Cynulleidfaoedd y BBC ?? gwerth craidd y BBC yn fyw, sef bod "cynulleidfaoedd wrth galon popeth a wnawn". I gwrdd ?? disgwyliadau'r gynulleidfa rydym yn buddsoddi mewn ffyrdd newydd o ddod ??'r BBC at gynulleidfaoedd gydag argymhellion, ymgysylltu uniongyrchol newydd ?? dilynwyr, a darganfod cynnwys wedi'i deilwra'n arbennig yn iPlayer, yr Hafan ac ar draws y portffolio digidol. Mae setiau data newydd gan ddefnyddwyr sydd wedi mewngofnodi nid yn unig yn gyrru cymwysiadau busnes newydd, ond hefyd yn darparu setiau data newydd i Gynulleidfaoedd y BBC i dynnu gwybodaeth ohonynt.

Rydym yn recriwtio ar gyfer Dadansoddwr Busnes Iau a fydd yn cefnogi'r Uwch-ddadansoddwr Busnes gan sicrhau bod gofynion a phrosesau busnes yn cael eu deall y llwyr a'u cofnodi'n glir.

Role Responsibility

The post holder will take responsibility for gathering and articulating user, business and technical requirements, documenting these accurately to ensure all requirements are valid and traceable. You will collaborate and interact with multi-disciplinary teams ensuring a clear understanding of changes proposed and the reasons behind them.

As someone who is experienced in process improvement you will document process models and task analysis identify areas of potential change. You will be business focused consistently working with project and production management teams to facilitate business and technical decisions.

This is a cross functional role that involves working closely with stakeholders from Marketing & Audiences and Design & Engineering to identify requirements and challenges head on.

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am gasglu a mynegi gofynion defnyddwyr, busnes a thechnegol, gan gofnodi'r rhain yn gywir i sicrhau bod yr holl ofynion yn ddilys ac y gellir eu holrhain. Byddwch yn cydweithio ac yn rhyngweithio ?? thimau amlddisgyblaethol gan sicrhau dealltwriaeth glir o newidiadau a gynigir a'r rhesymau drostynt.

Fel rhywun sy'n brofiadol o ran gwella prosesau byddwch yn cofnodi modelau proses a dadansoddi tasgau er mwyn canfod meysydd posibl ar gyfer newid. Byddwch yn canolbwyntio ar fusnes ac yn gweithio'n gyson gyda thimau rheoli prosiectau a chynhyrchu i hwyluso penderfyniadau busnes a thechnegol.

Mae hon yn r??l traws-swyddogaethol sy'n golygu gweithio'n agos gyda rhanddeiliaid o'r adrannau Marchnata a Chynulleidfaoedd a Dylunio a Pheirianneg i ganfod y gofynion a heriau hynny yn syth.

The Ideal Candidate
To be successful in this role you will need to demonstrate the following skills:
  • Good knowledge of project lifecycle and delivery in a technical environment
  • Experience running workshops / group sessions
  • Identified and documented areas for potential process improvement
  • Experience of writing use cases, user stories or creating business scenarios to define requirements
  • Understand project plans and is able to clearly articulate roles, project goals, and timelines


Er mwyn bod yn llwyddiannus yn y r??l hon bydd angen i chi allu dangos y sgiliau canlynol:
  • Gwybodaeth dda am gylch oes a chyflawni prosiectau mewn amgylchedd technegol
  • Profiad o redeg gweithdai / sesiynau gr??p
  • Eich bod wedi canfod a chofnodi meysydd ar gyfer gwelliannau posibl i brosesau
  • Profiad o ysgrifennu achosion defnydd, stor??au defnyddwyr neu greu senarios busnes i ddiffinio gofynion
  • Yn deall cynlluniau prosiectau ac yn gallu cyfleu rolau, nodau prosiectau ac amserlenni'n glir


Package Description
Grade 7 / Gradd 7

Continuing / Parhaol

About the Company
We don't focus simply on what we do - we also care how we do it. Our values and the way we behave are very important to us. Please make sure you've read about our values and behaviours in the document attached below. You'll be asked questions relating to them as part of your application for this role.

The BBC is committed to building a culturally diverse workforce and therefore strongly encourages applications from underrepresented groups. We are committed to equality of opportunity and welcome applications from individuals, regardless of their background.

The BBC is committed to redeploying employees seeking suitable alternative employment within the BBC for different reasons and they will be given priority consideration ahead of other applicants. Priority consideration means for those employees seeking redeployment their application will be considered alongside anyone else at risk of redundancy, prior to any individuals being considered who are not at risk.

The BBC is currently implementing a Career Path Framework which will result in employees being aligned to generic job titles and job descriptions. Consequently, successful applicants may be realigned to a slightly different job title shortly after joining the BBC.

Nid ydym yn canolbwyntio ar yr hyn a wnawn yn unig - mae'r ffordd rydym yn ei gyflawni hefyd yn bwysig i ni. Mae ein gwerthoedd a'r ffordd rydym yn ymddwyn yn bwysig iawn i ni. Sicrhewch eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a'n hymddygiadau yn y ddogfen sydd wedi'i hatodi isod. Byddwn yn gofyn cwestiynau sy'n ymwneud ?? hwy fel rhan o'ch cais am y r??l hon.

Mae'r BBC wedi ymrwymo i ddatblygu gweithlu aml-ddiwylliannol felly rydym yn annog yn frwd geisiadau gan grwpiau sydd wedi'u tangynrychioli. Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, beth bynnag yw eu cefndir.

Mae'r BBC yn ymrwymedig i adleoli cyflogeion sy'n chwilio am swydd amgen addas o fewn y BBC am resymau gwahanol a rhoddir ystyriaeth flaenoriaethol iddyn nhw o flaen ymgeiswyr eraill. Ystyr ystyriaeth flaenoriaethol yw pan gaiff cais y cyflogeion hynny sydd am gael eu hadleoli ei ystyried ochr yn ochr ag unrhyw un arall sydd mewn perygl o golli ei swydd, cyn ystyried unrhyw un nad yw mewn perygl o golli ei swydd.

Ar hyn o bryd mae'r BBC yn gweithredu Fframwaith Llwybr Gyrfa a fydd yn arwain at staff yn cael eu halinio i deitlau swyddi a swydd ddisgrifiadau cyffredinol. Felly, efallai bydd teitlau swyddi ymgeiswyr llwyddiannus yn newid i fod ychydig yn wahanol yn fuan ar ??l ymuno ??'r BBC.