Arweinyddion Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol

Recruiter
Colleges Wales and Association of Directors of Education in Wales*
Location
Cardiff
Salary
Cystadleuol
Posted
31 Aug 2017
Expires
16 Sep 2017
Ref
225283872-01
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

Y Rhaglen Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol

Mae Cynulliad Cenedlaethol Cymru wrthi'n craffu ar Fil Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r Tribiwnlys Addysg (Cymru) ar hyn o bryd. Nod y Bil yw creu fframwaith gyfreithiol unedig i Gymru sy'n rhoi dysgwyr a'u rhieni a'u gofalwyr wrth wraidd y broses i nodi a chynllunio sut i ddiwallu eu hanghenion. Bydd y diwygiadau yn effeithio ar bron pob un lleoliad blynyddoedd cynnar, ysgol a sefydliad addysg uwch yng Nghymru.

Dim ond un agwedd ar ein Rhaglen Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol ehangach yw deddfwriaeth newydd, ond agwedd bwysig iawn serch hynny, sydd hefyd yn canolbwyntio ar ddatblygu sgiliau'r gweithlu. Gwyddwn fod trawsnewid ar raddfa fel hyn yn her yn ogystal â bod yn gyfle ac rydym ni wedi ymrwymo i gefnogi ein partneriaid cyflawni i baratoi ar gyfer y trawsnewid hwn.

Yn allweddol i hyn, rôl y pedwar arweinydd trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol rhanbarthol fydd cefnogi awdurdodau lleol, ysgolion a lleoliadau blynyddoedd cynnar, a rôl yr arweinydd trawsnewid fydd cefnogi'r sector addysg bellach (AB) yn genedlaethol.

Arweinyddion Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol

Bydd Arweinyddion Trawsnewid Anghenion Dysgu Ychwanegol yn rhoi cyngor, cymorth a her i awdurdodau lleol, ysgolion, lleoliadau blynyddoedd cynnar a sefydliadau addysg uwch wrth iddyn nhw baratoi i weithredu'r diwygiadau Anghenion Dysgu Ychwanegol, gan gynnwys cynnal hunan-asesiadau parodrwydd a datblygu cynlluniau gweithredu lleol. Bydd yr Arweinyddion Trawsnewid yn hyrwyddo trefniadau partneriaeth amlasiantaeth, hwyluso rhannu arferion da, nodi cyfleoedd i gydweithio a gwneud cysylltiadau â phrosiectau arloesol Anghenion Dysgu Ychwanegol.

Cyflogir a rheolir y pedair swydd ranbarthol gan brif awdurdod ar ran y grŵp o awdurdodau o fewn rhanbarth. Cyflogir a rheolir y swydd AB gan Colegau Cymru ar ran colegau AB Cymru. Bydd y pum swydd yn adrodd yn ôl i'r Grŵp Gweithredu Strategol Anghenion Dysgu Ychwanegol.

Gwahoddwn geisiadau oddi wrth unigolion o'r radd uchaf sydd â hanes o hyrwyddo newid trawsnewidiol i gynyddu gallu sefydliadol a sicrhau gwell canlyniadau i ddysgwyr. Bydd gennych chi brofiad amlwg o ymgysylltiad strategol a chyflawniad ar lefel uwch dros flynyddoedd lawer.

Gellid galw ar ymgeiswyr ar gyfer y swyddi rhanbarthol i weithio mewn unrhyw un o'r pedair rhanbarth er y gellir datgan blaenoriaeth.

Mae'r Gymraeg yn ddymunol er nid yn hanfodol. Serch hynny, dylech nodi ei bod yn hynod ddymunol mewn dau ranbarth benodi ymgeiswyr a all weithio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Dylai darpar ymgeiswyr sicrhau eu bod ar gael i ddod i gyfweliadau ar 02 a 03 Hydref 2017. Bydd y panel cyfweld yn cynnwys cynrychiolwyr o Gymdeithas Cyfarwyddwyr Addysg Cymru, Consortia Addysg Rhanbarthol, Colegau Cymru a Llywodraeth Cymru.

I gael pecyn ymgeisio, ewch i'n gwefan gan y botwm “Ymgeisio” ar y dudalen hon. Bydd rhain ar gael o 31 Awst ac ar agor i'w cyflwyno o ddydd Llun 04 Medi 2017.

Anfonwch unrhyw gwestiynau a'ch cais wedi'i gwblhau i SENreforms@wales.gsi.gov.uk

Dyddiad cau: Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw Dydd Gwener 15 Medi 2017.

Angen fersiwn print bras, Braille neu sain? Ffoniwch 029 2082 5454