Internal Auditor x3

Recruiter
Welsh Government*
Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
Management Band 2 - £29,100 - £34,750
Posted
25 Aug 2017
Expires
15 Sep 2017
Sector
Accounting
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Internal Audit Services

Internal Auditor x3

Full time, but open to candidates who wish to work on a part time job share basis

Management Band 2 - £29,100 - £34,750

We have vacancies for internal auditors within the Welsh Government's Internal Audit Services (IAS), based in Cardiff.

IAS forms part of Corporate Governance and Assurance Division and provides the organisation with an independent and objective assurance over the effectiveness of its risk management, control and governance processes.

Our work directly supports the Accounting Officer (Permanent Secretary), the Additional Accounting Officers and members of the Welsh Government's Corporate Governance Structure.

We comply with Public Sector Internal Audit Standards and we use a modern, risk based approach to the planning and execution of our work. Reporting to a Senior Auditor, you will be responsible for the delivery of an audit programme to meet our obligations to the Accounting Officer and ensuring that audits are delivered on time, within budget and to agreed quality and professional standards.      

You will either be working towards or hold an audit qualification such as CIA, PIIA, CMIIA, CCAB or the equivalent. This post currently attracts an audit/accountancy allowance upon qualification (pending review) and successful candidates would be expected to meet the obligations set out in the Corporate Governance & Assurance Policy for Staff Undertaking Audit Duties.  

To apply, visit our website by clicking the apply button.

Closing Date:14/09/2017 16:00

 

Archwilydd Mewnol x3

Swyddfa'r Prif Weinidog a Swyddfa'r Cabinet

Gwasanaethau Archwilio Mewnol

Cyflog cychwyn; £29,100

Amser llawn, ond yn agored i bobl sydd am weithio'n rhan-amser a rhannu'r swydd

Parhaol

Mae swyddi gwag ar gael ar gyfer archwilwyr mewnol yng Ngwasanaethau Archwilio Mewnol Llywodraeth Cymru yng Nghaerdydd.

 Mae'r Gwasanaethau Archwilio Mewnol yn rhan o'r Is-adran Llywodraethu Corfforaethol a Sicrwydd ac yn darparu sicrwydd annibynnol a gwrthrychol i'r sefydliad ynghylch effeithlonrwydd ei brosesau rheoli risg, rheolaeth a llywodraethu.

 Mae ein gwaith yn cynorthwyo'r Swyddog Cyfrifyddu (Ysgrifennydd Parhaol), y Swyddogion Cyfrifyddu Ychwanegol ac aelodau Strwythur Llywodraethu Corfforaethol Llywodraeth Cymru yn uniongyrchol.

 Rydym yn cydymffurfio â Safonau Archwilio Mewnol y Sector Cyhoeddus ac rydym yn defnyddio dull modern, seiliedig ar risg wrth gynllunio a chyflawni ein gwaith. Byddwch yn atebol i Uwch Archwilydd, ac yn gyfrifol am ddarpariaeth rhaglen archwilio i gyflawni ein hymrwymiadau i'r Swyddog Cyfrifyddu a sicrhau bod archwiliadau'n cael eu cyflawni ar amser, o fewn y gyllideb ac i ansawdd a safonau proffesiynol y cytunir arnynt.

 Byddwch naill ai'n gweithio tuag at gymhwyster archwilio fel CIA, PIIA, CMIIA, CCAB neu gyfatebol, neu'n meddu ar un yn barod. Ar hyn o bryd, mae'r swydd hon yn denu lwfans archwilio/ cyfrifyddiaeth ar ôl cymhwyso (yn dibynnu ar adolygiad) a byddai disgwyl i ymgeiswyr llwyddiannus fodloni'r ymrwymiadau a nodir ym Mholisi'r Is-adran Llywodraethu Corfforaethol a Sicrwydd ar gyfer Staff sy'n Cyflawni Dyletswyddau Archwilio.

Dyddiad Cau: 14/09/2017 4:00 PM

More jobs like this