Governance Manager

Recruiter
Qualifications Wales
Location
Newport
Salary
£37,600 - £43,950 per annum
Posted
22 Aug 2017
Expires
16 Sep 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Governance Manager

Location: Q2, Imperial Park, Newport NP10 8AR

Permanent, full time.  Requests for alternative working patterns including part-time and job share may be discussed at interview.

Band 4 - Salary range £37,600 - £43,950 per annum - In addition to salary we offer 30 days annual leave (in addition to public holidays and up to three days office closure at Christmas), flexible working arrangements and membership of the Civil Service Pension Scheme.

Qualifications Wales has been created as a Welsh Government Sponsored Body and is an independent regulator of qualifications and the qualification system in Wales. The new body is responsible for ensuring that qualifications and the qualifications system are effective in meeting the reasonable needs of learners in Wales, and for promoting public confidence in these.

Qualifications Wales has a publicly appointed Chair and Board who is accountable for the fulfilment of Qualifications Wales' statutory functions and of its obligations to Welsh Government as a Welsh Government Sponsored Body.  The Board agree the strategic direction and governance of the organisation and the Executive Team (comprising the Chief Executive and the three Executive Directors) are responsible for the development and implementation of the strategic and operational plans. 

The prime role of the Governance Manager is to deliver aspects of the governance teams work contributing to the organisations development and compliance. The post holder will also provide Qualifications Wales with advice and guidance on best practice in governance. 

Working with the Head of Corporate Governance and other staff, the post holder will be responsible for providing oversight to risk management, the implementation of the Welsh Language Standards Action plan and providing governance support across the organisation including the development and monitoring of corporate performance measures. The post holder will also provide the policy and approach to project management Standards across the organisation. 

The post holder will support the Head of Corporate Governance in the production of the annual report and annual business plan and take responsibility for performance reporting for the organisation.

Midday, Friday 15 September 2017 (interviews will be held on Friday 6 October 2017)

Rheolwr Llywodraethu

Lleoliad: Q2, Parc Imperial, Casnewydd NP10 8AR

Parhaol, llawn-amser.  Gellir trafod ceisiadau am batrymau gwaith amgen, gan gynnwys gwaith Rhan Amser a Rhannu Swydd, yn y cyfweliad neu ar ôl cael cynnig swydd ar sail paru.

Band 4 - Ystod cyflog £37,600 - 43,950 y flwyddyn

Yn ogystal â'r cyflog, rydym yn cynnig 30 diwrnod o wyliau blynyddol (yn ogystal â gwyliau cyhoeddus ac yn cau'r swyddfa am hyd at dri diwrnod dros y Nadolig), trefniadau gweithio hyblyg ac aelodaeth o Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil.

Caiff Cymwysterau Cymru ei sefydlu'n Gorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru i reoleiddio cymwysterau a'r system gymwysterau yng Nghymru yn annibynnol. Bydd y corff newydd yn gyfrifol am sicrhau bod cymwysterau a'r system cymwysterau yn effeithiol o ran diwallu anghenion rhesymol dysgwyr yng Nghymru, ac ennyn hyder y cyhoedd yn y rhain.

Bydd gan Cymwysterau Cymru Gadeirydd a Bwrdd sydd wedi'u penodi'n gyhoeddus sy'n gyfrifol am gyflawni swyddogaethau statudol Cymwysterau Cymru a'i rwymedigaethau i Lywodraeth Cymru fel Corff a Noddir gan Lywodraeth Cymru.  Felly, bydd y Bwrdd yn cytuno ar gyfeiriad strategol a threfniadau llywodraethu'r sefydliad a bydd y Tîm Gweithredol (sy'n cynnwys y Prif Weithredwr a'r tri Chyfarwyddwr Gweithredol) yn gyfrifol am ddatblygu a gweithredu'r cynlluniau strategol a gweithredol. 

 

Prif rôl y Rheolwr Llywodraethu yw cyflawni agweddau ar waith y timau llywodraethu sy'n cyfrannu at ddatblygiad a chydymffurfiaeth y sefydliad. Bydd deiliad y swydd hefyd yn rhoi cyngor ac arweiniad i Cymwysterau Cymru ar arfer gorau mewn llywodraethu. 

Gan weithio gyda'r Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol a staff eraill, bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am oruchwylio'r gwaith o reoli risg, gweithredu Cynllun Gweithredu Safonau'r Gymraeg a rhoi cymorth llywodraethu ym mhob rhan o'r sefydliad gan gynnwys y broses o ddatblygu a monitro mesurau perfformiad corfforaethol. Bydd deiliad y swydd hefyd yn darparu'r polisi a'r dull gweithredu ar gyfer Safonau rheoli prosiectau ym mhob rhan o'r sefydliad. 

Bydd deiliad y swydd yn helpu'r Pennaeth Llywodraethu Corfforaethol i lunio adroddiad blynyddol a chynllun busnes blynyddol a bydd yn gyfrifol am adrodd ar berfformiad yn y sefydliad.

Hanner dydd, dydd Gwener 15 Medi 2017 (cynhelir cyfweliadau ddydd Gwener 6 Hydref 2017)