Cydlynydd Trawsnewid Digidol - Gradd 6

Recruiter
Mid & West Wales Fire & Rescue Service
Location
Carmarthen, Carmarthenshire (Sir Gaerfyrddin)
Salary
Gradd 6
Posted
08 Aug 2017
Expires
19 Aug 2017
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

Rydym yn chwilio am unigolion uchelgeisiol ac arloesol sy'n frwd dros ddefnyddio technoleg i gefnogi'r gwaith o newid ymddygiad a phrosesau busnes.

Ar hyn o bryd, mae dwy swydd wag yn Nhîm Digidol T20, sef:

Cydlynydd Trawsnewid Digidol - Gradd 6 - Mae'r rôl hon yn cwmpasu bod yn 'Bencampwr Pontio' ar ran y Gwasanaeth. Bydd gofyn i'r unigolyn llwyddiannus gydgysylltu'n uniongyrchol â'r adrannau a'u helpu i bontio systemau a phrosesau yn unol â thargedau cyflawni'r prosiect.

(Contract cychwynnol am ddwy flynedd)

Lleolir y dwy swydd ym Mhencadlys y Gwasanaeth, Caerfyrddin i weithio 37 awr yr wythnos (o ddydd Llun i ddydd Gwener).

Comisiynwyd rhaglen Trawsnewid2020 gan y Tîm Arwain Gweithredol i gyflawni gwelliannau ar draws y gwasanaeth erbyn 2020.

Mae'r rhaglen yn cynnwys prosiect Digidol T20 sydd â'r nod o gyflawni gwelliannau trwy ddefnyddio technoleg ddigidol a mireinio prosesau busnes yn awr ac yn y dyfodol.

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn gweithio yn nhîm Digidol T20, a'r grŵp dynamig, ystwyth a chydweithredol hwn fydd y cyntaf yn y sefydliad i weithio mewn amgylchedd cwbl ddi-bapur.

Mae cyfnod sylfaen y prosiect hwn yn gofyn am gyflwyno ac integreiddio meddalwedd Cynllunio a Rheoli Adnoddau Systemau yn llwyddiannus.

Bydd pob rôl yn cynnwys llywio 'syniadaeth systemau darbodus' prosesau busnes, ynghyd â gweithredu system feddalwedd y Gwasanaeth, darparu hyfforddiant yn ei chylch, a'i datblygu yn y dyfodol i gyflawni amcanion strategol y sefydliad.  

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn rhan o dîm rhagweithiol, dynamig ac arloesol a fydd:

  • yn bencampwyr ac yn llysgenhadon dulliau gwella busnes sy'n canolbwyntio ar ddefnyddwyr;
  • yn darparu cyngor a chymorth ffurfweddiad i ddefnyddwyr ac yn datblygu rhaglenni a chynnwys hyfforddiant ar gyfer integreiddio a mabwysiadu llwyddiannus gan ddefnyddwyr;
  • yn cydweithio'n ymarferol â rhanddeiliaid allweddol eraill y prosiect o ran cyflawni amcanion prosiect Trawsnewid2020 ac o ran datblygu a chydlynu gofynion defnyddwyr, prosesau cynnal a chadw a gwelliannau yn ôl y gofyn yn ystod oes y system.

I gael rhagor o wybodaeth am y swyddi gwag hyn cysylltwch â Steve McLinden, Rheolwr Grŵp Prosiect Digidol T20, ym Mhencadlys y Gwasanaeth.

I wneud cais, ewch i: http://www.mawwfire.gov.uk/Cymraeg/Gyrfau/Swyddi-Gwag-Presennol/Pages/default.aspx

Nodwch ein bod yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg, ac ni fydd ceisiadau a gyflwynir yn Gymraeg yn cael eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau a gyflwynir yn Saesneg.

Darllenwch y manylebau person a'r swydd-ddisgrifiadau atodedig os gwelwch yn dda. Wrth fynegi diddordeb, cofiwch nodi'n glir pa swydd rydych yn ymgeisio amdani.

Ar ôl ei llenwi, rhaid dychwelyd y ffurflen gais at Miss Danielle Phillips, Yr Adran Adnoddau Dynol, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Pencadlys y Gwasanaeth, Heol Llwyn Pisgwydd, Caerfyrddin, SA31 1SP (dm.phillips@mawwfire.gov.uk), erbyn 1630 ddydd Iau 18 Awst 2017, fan hwyraf.