Swyddog Gweinyddol (Tymor penodol am 12 mis) / Administrative Officer (Fixed term for 12 months)

4 days left

Recruiter
Education Workforce Council
Location
Cardiff (Caerdydd)
Salary
Starting salary £17,200 per annum + benefits/Cyflog cychwynnol: £17,200 y flwyddyn + buddion
Posted
14 Jul 2017
Expires
28 Jul 2017
Ref
CGA 31 / EWC 31
Contract Type
Contract
Hours
Full Time

The Education Workforce Council is the statutory, self-regulating professional body for members of the education workforce in Wales.  It seeks to raise the status of workers in education and training by maintaining and promoting the highest standards of professional practice and conduct in the interests of registrants, learners and the general public.

Employee benefits include access to the Civil Service Pension Scheme, flexi-time and 31 days annual leave (excluding 10 bank holidays and privilege days).

Key Tasks:

The Administrative Officer, working as part of a team under the direction of the Qualifications and Registration Manager will:

  • Play a key role in delivering the Council's registration work, including the maintenance of the Register of Education Practitioners , the registration of education practitioners via the collection of annual registration fees as well as the registration of new applicants throughout the year;
  • Play a role in determining the suitability of applicants for registration with the Council annually;
  • Gather and incorporate data from practitioners, employers and others in Wales onto the  Register of Education Practitioners database on an ongoing basis;
  • Provide a professional enquiry service and help desk facility for practitioners and employers concerning registration and qualifications matters; and act as the main liaison contact with practitioners, schools, LAs, FE Institutions, Initial Teacher Training institutions and other external organisations in respect of registration and qualification related issues;
  • Undertake any other duties as directed by the Deputy Chief Executive or the Qualifications and Registration Manager, commensurate with the post.

Upon application, you will be issued with an information pack and application form.​

 

Cyngor y Gweithlu Addysg yw'r corff proffesiynol statudol, hunanreoleiddiol ar gyfer aelodau'r gweithlu addysg yng Nghymru. Mae'n ceisio codi statws gweithwyr ym maes addysg a hyfforddiant drwy gynnal a hybu'r safonau uchaf o ymarfer ac ymddygiad proffesiynol er lles cofrestreion, dysgwyr a'r cyhoedd.  

Mae buddion cyflogwyr yn cynnwys mynediad i Gynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil, oriau hyblyg a 31 diwrnod o wyliau blynyddol (sydd ddim yn cynnwys 10 gŵyl banc a diwrnodau braint).

Tasgau Allweddol:

Bydd y Swyddog Gweinyddol, drwy weithio fel rhan o dîm dan gyfarwyddyd y Rheolwr Cymwysterau a Chofrestru yn:

  • Chwarae rôl allweddol wrth ddarparu gwaith cofrestru'r Cyngor, gan gynnwys cynnal a diweddaru'r Gofrestr Ymarferwyr Addysg, cofrestru ymarferwyr addysg drwy gasglu ffioedd cofrestru blynyddol ynghyd â chofrestru ymgeiswyr newydd drwy gydol y flwyddyn;
  • chwarae rôl wrth benderfynu ar briodoldeb ceiswyr ar gyfer cofrestru â'r Cyngor yn flynyddol;
  • casglu a chorffori data gan ymarferwyr, cyflogwyr ac eraill yng Nghymru ar gronfa ddata'r Gofrestr Ymarferwyr Addysg yn gyson;
  • Darparu gwasanaeth ymholiadau proffesiynol a chyfleuster desg gymorth ar gyfer ymarferwyr a chyflogwyr ynghylch materion cofrestru a chymwysterau; a bod yn brif bwynt cyswllt ar gyfer ymarferwyr, ysgolion, awdurdodau lleol, sefydliadau AB, Hyfforddiant Cychwynnol Athrawon a sefydliadau allanol eraill parthed materion cofrestru a chymwysterau;
  • Ymgymryd ag unrhyw ddyletswyddau eraill yn ôl cyfarwyddyd y Dirprwy Brif Weithredwr neu'r Rheolwr Cymwysterau a Chofrestru, yn unol â gofynion y swydd.

Ymgeisiwch i gael pecyn gwybodaeth a ffurflen gais​.

 

Apply for Swyddog Gweinyddol (Tymor penodol am 12 mis) / Administrative Officer (Fixed term for 12 months)

Already uploaded your CV? Sign in to apply instantly

Apply

Upload from your computer

Or import from cloud storage

Your CV must be a .doc, .pdf, .docx, .rtf, and no bigger than 1MB


4000 characters left


By applying for a job listed on South Wales Evening Post Jobs you agree to our terms and conditions and privacy policy. You should never be required to provide bank account details. If you are, please email us.