Administrator

Recruiter
Sense
Location
The Vale of Glamorgan (Bro Morgannwg)
Salary
Competitive
Posted
13 Jul 2017
Expires
02 Aug 2017
Contract Type
Permanent
We are currently recruiting for an enthusiastic and dedicated Administrator to work 30 hours per week (part time) at our TouchBase centre in Caerphilly, Wales.

Title: Administrator
Reference number: 42053
Hours: 30 hours per week (part time)
Location: Caerphilly, Wales
Contract type: Permanent
Salary: GBP15,037 - GBP17,635 per annum pro rata (GBP7.71 - GBP9.04 per hour)
Sense salary points: 14 - 20

About the role
As our Administrator you will provide a comprehensive, high quality and responsive administrative support service. You will be responsible for the smooth running of admin systems, office equipment and overseeing budgets (in conjunction with your line manager) to ensure the smooth running of the Sense services within Wales.

About you
You will often be the first point of contact many people have with Sense, you will approach this in a friendly, confident and efficient manner. You will have a good standard of numeracy and literacy and be able to work on your own initiative. In addition you will have the ability to demonstrate practical problem solving skills. This is a key role to the smooth running of our services.

About Sense & Sense Cymru
Sense is a national charity that supports people who are deafblind, those with sensory impairments and those with complex needs, to enjoy more independent lives.

Sense Cymru TouchBase Wales provides a range of services across Wales for deafblind people and their families. More information is available on our website.

Working at Sense can be incredibly rewarding; we offer the opportunity to work in a large, diverse and successful charity where people can develop their skills, knowledge and careers in a supportive and flexible environment. In addition we have excellent training and development, the opportunity for you to join our Group Personal Pension scheme and a generous annual leave entitlement.

Closing date: Monday 24 July 2017
Interview date: Tuesday 1 August 2017
To start: To be discussed at interview

TO APPLY AND FOR MORE INFORMATION:

If you would like to find out more about this position and to apply, please click the 'Apply on Website' button. You will be directed to our website where you can download the information pack and complete the application form.

If you are a disabled candidate and require a hard copy pack or a different format for example large print, Braille or audio, further details can be found on our website.

Sense is an Equal Opportunities Employer and is committed to ensuring that all staff are motivated, skilled and rewarded by their work.

No agencies please.

Rydym yn ceisio recriwtio Gweinyddwr brwdfrydig ac ymroddgar i weithio 30 awr yr wythnos (rhan-amser) yn ein canolfan o'r enw CanolBwynt yng Nghaerffili.

Teitl: Gweinyddwr
Cyfeirnod: 42053
Oriau: 30 awr yr wythnos (rhan-amser)
Lleoliad: Caerffili
Math o gontract: Parhaol
Cyflog: GBP15,037 - GBP17,635 y flwyddyn pro rata (GBP7.71 - GBP9.04 yr awr)
Pwyntiau cyflog Sense: 14 - 20

Yngl??n ??'r swydd
Fel ein Gweinyddwr byddwch yn darparu gwasanaeth cymorth gweinyddol sy'n wasanaeth cynhwysfawr ac ymatebol o safon. Byddwch yn gyfrifol am sicrhau bod systemau gweinyddu ac offer swyddfa'n gweithredu yn ddidrafferth a byddwch yn gyfrifol am oruchwylio cyllidebau (ar y cyd ??'ch rheolwr llinell) er mwyn sicrhau bod gwasanaethau Sense yn gweithredu'n ddidrafferth yng Nghymru.

Yngl??n ?? chi
Yn aml, chi fydd cyswllt cyntaf llawer o bobl ?? Sense, a byddwch felly'n gyfeillgar, yn hyderus ac yn effeithlon. Bydd gennych sgiliau rhifedd a llythrennedd o safon dda a byddwch yn gallu gweithio'n annibynnol. Yn ogystal, byddwch yn gallu dangos bod gennych sgiliau datrys problemau ymarferol. Mae hon yn swydd allweddol o safbwynt sicrhau bod ein gwasanaethau'n gweithredu yn ddidrafferth.

Yngl??n ?? Sense a Sense Cymru
Elusen genedlaethol yw Sense sy'n cynorthwyo pobl fyddarddall, pobl sydd ?? nam ar eu golwg a/neu'u clyw a phobl sydd ag anghenion cymhleth, i fwynhau bywydau mwy annibynnol.

Mae CanolBwynt Cymru Sense Cymru yn darparu ystod o wasanaethau ar draws Cymru ar gyfer pobl fyddarddall a'u teuluoedd. Mae mwy o wybodaeth ar gael ar ein gwefan.

Gall gweithio i Sense roi boddhad enfawr; rydym yn cynnig y cyfle i weithio mewn elusen fawr, amrywiol a llwyddiannus lle gall pobl ddatblygu eu sgiliau, eu gwybodaeth a'u gyrfaoedd mewn amgylchedd cefnogol a hyblyg. Yn ogystal, rydym yn cynnig cyfleoedd ardderchog i chi ddatblygu a chael hyfforddiant, ymuno ??'n Cynllun Pensiynau Personol Gr??p a mwynhau'r hawl i wyliau blynyddol hael.

Dyddiad cau: Dydd Llun 24 Gorffennaf 2017
Dyddiad y cyfweliadau: Dydd Mawrth 1 Awst 2017
Dyddiad dechrau: I'w drafod yn y cyfweliad

I WNEUD CAIS AC AM FWY O WYBODAETH:

Os hoffech chi gael gwybod mwy am y sefyllfa hon ac i wneud cais, os gwelwch yn dda cliciwch ar y botwm 'Apply on Website'. Byddwch yn cael eich cyfeirio at ein gwefan lle gallwch lawrlwytho'r pecyn gwybodaeth a llenwi'r ffurflen gais.

Os ydych yn ymgeisydd anabl ac os oes arnoch angen copi papur o'r pecyn neu os oes arnoch angen y pecyn mewn fformat arall, er enghraifft mewn print bras, mewn Braille neu mewn fformat sain gellir trefnu hyn.

Mae Sense yn gyflogwr cyfle cyfartal ac mae wedi ymrwymo i sicrhau bod ei holl staff yn frwdfrydig, yn fedrus ac yn cael boddhad o'u gwaith. Mae Sense wedi ymrwymo i ddiogelu a hybu lles plant ac oedolion agored i niwed, ac mae'n disgwyl i bob un o'i weithwyr ymrwymo i wneud hynny hefyd.

Dim asiantaethau os gwelwch yn dda.