F1 in Schools Manager (Wales)

Recruiter
Engineering Education Scheme Wales Limited
Location
Bridgend, Bridgend (Pen-y-bont ar Ogwr)
Salary
£31,500 per annum
Posted
12 Jul 2017
Expires
09 Aug 2017
Ref
F1AM3
Contract Type
Temporary
Hours
Full Time

F1 in Schools Manager

The Engineering Education Scheme Wales Ltd is currently seeking an F1 in Schools Manager, who will work under the supervision of the Senior Responsible Officer to manage and develop the F1 in Schools aspect of the STEMCymru II Project and EESW Ltd, initially on a fixed term contract to 30th June 2018.  (This post is currently funded until 30th June 2018, with a possible extension to 30th June 2021)

As an F1 in Schools Manager, you will be responsible for managing and developing the established F1 in Schools activity across Wales.  You are advised to read the Job Description before applying for this vacancy.  Experience with the use of CAD/CAM would be desirable, but a willingness and ability to learn the systems would be acceptable.

The hours of work will be 37.5 hours per week, Monday to Friday (8.30am - 4.30pm) and will be based at the Waterton Centre, Bridgend.  The salary for this position will be £31,500 per annum, with an allowance of 28 days holiday (including bank holidays).

To download the Job Description, Application Form and Equal Opportunities Monitoring Form, please visit http://www.stemcymru.org.uk/resources/.  Please send the completed forms and a copy of your CV to admin@eesw.org.uk by midday on Friday 11th August 2017.

Hysbyseb Swydd Rheolwr F1 mewn Ysgolion

Mae Cynllun Addysg Beirianneg Cymru Cyf yn chwilio am Reolwr F1 mewn Ysgolion a fydd yn gweithio o dan oruchwyliaeth yr Uwch Swyddog Cyfrifol i reoli a datblygu elfen F1 mewn Ysgolion Prosiect STEMCymru II ac EESW Cyf, ar gontract tymor penodol hyd at 30 Mehefin 2018 yn y lle cyntaf. (Mae'r swydd hon wedi'i hariannu tan 30 Mehefin 2018 ar hyn o bryd, gydag estyniad posibl tan 30 Mehefin 2021.)

Fel Rheolwr F1 mewn Ysgolion, chi fydd yn gyfrifol am reoli a datblygu gweithgarwch presennol F1 mewn Ysgolion ledled Cymru. Fe'ch cynghorir i ddarllen y disgrifiad swydd cyn ymgeisio am y swydd hon. Byddai profiad o ddefnyddio CAD/CAM yn ddymunol, ond byddai parodrwydd a'r gallu i ddysgu'r systemau yn dderbyniol.

Yr oriau gwaith fydd 37.5 awr yr wythnos, dydd Llun i ddydd Gwener (8.30am - 4.30pm) a byddwch yn gweithio yng Nghanolfan Waterton, Pen-y-bont ar Ogwr. Cyflog y swydd fydd £31,500 y flwyddyn, gyda 28 diwrnod o wyliau (yn cynnwys gwyliau banc).

I lawrlwytho'r Disgrifiad Swydd, y Ffurflen Gais a'r Ffurflen Monitro Cyfle Cyfartal, ewch i http://www.stemcymru.org.uk/resources/.  Ar ôl eu cwblhau, anfonwch y ffurflenni a chopi o'ch CV at admin@eesw.org.uk erbyn dydd Gwener 11 Awst 2017 am hanner dydd.