Senior Manager

Recruiter
The Open University
Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£39,324 to £46,924
Posted
07 Jul 2017
Expires
04 Aug 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Senior Manager, Student Recruitment and Support Services

The Open University in Wales

£39,324 to £46,924, Ref: 13598

Based in Cardiff

The Open University has been transforming lives since 1969 by opening up higher education to all sections of the community.

You will have a commitment to ensure high standards of service delivery, with considerable experience of student recruitment and support within post-compulsory education. You will have the knowledge, skills and flexibility to work with other units of the Open University in order to sustain and continuously improve a high quality experience for our enquirers and students.

You will be educated to degree level or equivalent, be able to demonstrate an understanding of students' support needs and have recent or current experience in the area of educational guidance, ideally in the context of adult and/or distance learning.  You will be able to show a commitment to team working, be IT-literate and in possession of excellent communication skills as well as being able to take a proactive approach to the coordination of activities and management of tasks.

Closing date: 12 noon on 3 August 2017

Interview date: 21 August 2017

For detailed information and how to apply go to our website by clicking apply.

We promote diversity in employment and welcome applications from all sections of the community.

 

Uwch Reolwr, Gwasanaethau Cymorth a Recriwtio Myfyrwyr

Y Brifysgol Agored yng Nghymru

£39,324 i £46,924, Cyf: 13598

Lleolir yng Nghaerdydd

Mae'r Brifysgol Agored wedi bod yn trawsnewid bywydau ers 1969 drwy sicrhau bod addysg uwch ar gael i bob rhan o'r gymuned.

Bydd gennych ymrwymiad i ddarparu gwasanaethau o safon uchel, gyda phrofiad helaeth ym maes cymorth a recriwtio myfyrwyr o fewn addysg ôl-orfodol. Bydd gennych y wybodaeth, y sgiliau a'r hyblygrwydd i weithio gydag unedau eraill o'r Brifysgol Agored er mwyn cynnal profiad o ansawdd uchel ar gyfer ein hymholwyr a'n myfyrwyr a'i wella'n barhaus.

Bydd gennych radd neu gymhwyster cyfatebol, byddwch yn gallu dangos dealltwriaeth o anghenion cymorth myfyrwyr a bydd gennych brofiad diweddar neu gyfredol o gyfarwyddyd addysgol, yn ddelfrydol yng nghyd-destun dysgu oedolion a/neu ddysgu o bell.  Byddwch yn gallu dangos ymrwymiad i weithio mewn tîm, byddwch yn hyddysg mewn TG, bydd gennych sgiliau cyfathrebu ardderchog yn ogystal â gallu cydlynu gweithgareddau a rheoli tasgau mewn ffordd ragweithiol.

Dyddiad cau: 12 hanner dydd ar 3 Awst 2017

Dyddiad cyfweld: 21 Awst 2017

I gael gwybodaeth fanwl a manylion am sut i wneud cais ewch http://www.open.ac.uk/about/employment/vacancies/senior-manager-student-recruitment-and-support-services-13598, ffoniwch y Cydlynydd Recriwtio ar 029 2047 1019 neu anfonwch e-bost i Wales-Recruitment@open.ac.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod.

Rydym yn hyrwyddo amrywiaeth mewn cyflogaeth ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.