Economic/Social researchers / Ymchwilwyr Economaidd / Cymdeithasol

2 days left

Recruiter
Learning and Work Institute
Location
Leicester, London or Cardiff / Caerdydd, Caerlŷr neu Lundain
Salary
£20,000 - £29,000
Posted
07 Jul 2017
Expires
28 Jul 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Economic / Social Researcher

Cardiff based

Full time- permanent

Salary: circa. £20,000 - £29,000

Learning and Work Institute is an independent research and development organisation dedicated to promoting lifelong learning, full employment and inclusion.

We're focused on the big questions. How do we help people find work and build careers in a changing job market? How do we help people be active and engaged citizens? And how do we do all this in a time of constrained public funding?

This is an exciting time to join Learning and Work Institute. To achieve our vision for a society in which everyone has opportunities to learn and work and be supported to achieve their ambitions in life, community and work, Learning and Work Institute must ensure that we have the best people, with excellent skills and experience.

We're looking to recruit a number of Researchers to join a growing team researchers, delivering a range of high quality, high impact projects that supports our Strategic Plan; and welcome applications from economists, social researchers and statisticians.

As a researcher, you will be expected to work collaboratively with other colleagues to design and deliver high impact research for national and local government, service delivery organisations and international institutions. 

We warmly invite welsh speakers to apply for this position.  We also welcome applications in either English or Welsh.

For more information and to apply, please visit our website http://www.learningandwork.org.uk/join-us/work-with-us/  by clicking apply.

Please note that Learning & Work Institute encourages flexible working practices and patterns, including part-time hours.

The closing date for applications is Midday on Friday 28 July 2017.

We anticipate that interviews will take place in either Leicester, London or Cardiff during week commencing Monday 14 August 2017. The location of interviews will be confirmed after the shortlisting process.

Learning and Work is a level 2 Disability Confident Employer. Should you require any adjustments to participate in this recruitment process, please contact Rachel Marvin, HR Administrator on 0116 204 2819 or email rachel.marvin@learningandwork.org.uk

 

Ymchwilwyr Economaidd / Cymdeithasol

Parhaol Llawn-amser; seiliedig yng Nghaerdydd, Caerlŷr neu Lundain

Cyflog - tua £20,000 - £29,000

Mae'r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn sefydliad ymchwil a datblygu annibynnol sy'n ymroddedig i hyrwyddo dysgu gydol oes, cyflogaeth lawn a chynhwysiant.

Mae ein ffocws ar y cwestiynau mawr. Sut gallwn helpu fwy o bobl i ganfod gwaith ac adeiladu gyrfaoedd mewn marchnad swyddi sy'n newid? Sut gallwn helpu pobl i fod yn ddinasyddion egnïol ac wedi ymgysylltu? Sut gall fwy o oedolion ddatblygu eu sgiliau drwy gydol eu hoes? A sut mae gwneud hyn i gyd ar adeg pan fo cyllid cyhoeddus dan bwysau?

Mae hwn yn amser cyffrous i ymuno â'r Sefydliad Dysgu a Gwaith. Er mwyn cyflawni ein gweledigaeth o gymdeithas lle mae pawb yn cael cyfleoedd i ddysgu a gweithio a chael eu cefnogi i gyflawni eu huchelgais mewn bywyd, cymuned a gwaith, mae'n rhaid i'r Sefydliad Dysgu a Gwaith sicrhau fod y bobl orau gennym gyda sgiliau a phrofiad rhagorol.

Dymunwn recriwtio nifer o ymchwilwyr i ymuno â'n tîm cynyddol, yn cyflawni nifer o brosiectau ansawdd uchel, effaith uchel sy'n cefnogi ein Cynllun Strategol; a chroesawn geisiadau gan economegwyr, ymchwilwyr cymdeithasol ac ystadegwyr.

Fel ymchwilydd, disgwylir i chi weithio gyda chydweithwyr eraill i gynllunio a chyflenwi ymchwil effaith uchel ar gyfer llywodraeth genedlaethol a lleol, sefydliadau cyflenwi gwasanaeth a sefydliadau rhyngwladol.

I gael mwy o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i'n gwefan drwy'r botwm islaw.

Dylid nodi fod Dysgu a Gwaith yn annog arferion a phatrymau gweithio hyblyg yn cynnwys oriau rhan-amser

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 12 canol-dydd ddydd Gwener 28 Gorffennaf 2017.

Rhagwelwn y cynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos sy'n dechrau ddydd Llun 14 Awst 2017. Cadarnheir lleoliad y cyfweliadau ar ôl y broses o lunio rhestr fer a gellir eu cynnal yng Nghaerdydd, Caerlŷr neu Lundain.

Mae 'r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn Gyflogwr lefel 2 Hyderus am Anabledd. Pe byddech angen unrhyw addasiadau i gymryd rhan yn y broses recriwtio hon, cysylltwch os gwelwch yn dda â Rachel Marvin, Gweinyddydd Adnoddau Dynol ar rachel.marvin@learningandwork.org.uk neu ffonio 0116 204 2819.