Casual Nursery Assistants

Recruiter
University of Wales Trinity Saint David
Location
Carmarthen, Carmarthenshire (Sir Gaerfyrddin)
Salary
Minimum wage
Posted
28 Jun 2017
Expires
27 Jul 2017
Sector
Childcare
Contract Type
Permanent

Cynorthwy-wyr Meithrin Achlysurol

Campws Caerfyrddin

Isafswm cyflog

Meithrinfa ddydd a adeiladwyd yn bwrpasol yw Y Gamfa Wen. Fe'i ceir ar gampws Caerfyrddin, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Mae'r feithrinfa'n darparu amgylchedd diogel a chroesawgar lle caiff plant y gofal a'r sylw gorau posibl. Mae digon o le i chwarae yma, y tu mewn a'r tu allan, ynghyd ag offer o ansawdd uchel a staff cymwys iawn, a chyfuna'r holl bethau hyn i ddarparu profiad a fydd yn cyfoethogi'r plant.

Mae'r Meithrinfa yn chwilio am weithwyr achlysurol i ymuno â'r tîm, sy'n wych gyda babanod a phlant ac sy'n gallu hwyluso a gofalu mewn amgylchedd o hwyl a gofal. Yn benodol rydym ni'n chwilio am ymgeiswyr sy'n siarad Cymraeg.  Bydd angen cymhwyster gofal plant a phrofiad, a rhaid bod yn hyblyg.

Canolbwynt swydd Cynorthwy-wyr Meithrin fydd darparu amgylchedd sy'n canolbwyntio ar y plentyn, lle gofalir am blant mewn awyrgylch diogel a hapus gyda'u hanghenion unigol yn cael eu diwallu, a dulliau blaengar yn cael eu gweithredu er mwyn cyfoethogi datblygiad pob plentyn unigol o fewn y grŵp.  

Mae'r swydd hon yn amodol ar archwiliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS).

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwaith achlysurol cysylltwch a Rheolwr y Feithrinfa, Nia Maynard, ar 01267 676645 / nia.maynard@uwtsd.ac.uk

I gael rhagor o wybodaeth am y swyddi a ffurflen gais, ewch i wefan y Brifysgol: http://www.pcydds.ac.uk/cy/swyddi-gwag/neu cysylltwch â'r Adran Adnoddau Dynol ar 01267 676842 neu drwy adnoddaudynol@pcydds.ac.uk
 
Noder: er mwyn gwneud cais a chael eich ystyried am y swyddi bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais, oherwydd ni dderbynnir CV ond fel dogfen i ategu ffurflen wedi'i chwblhau.

 

Casual Nursery Assistants

Carmarthen Campus

Minimum Wage

Y Gamfa Wen is a purpose built day nursery located at the Carmarthen campus of the University of Wales Trinity Saint David. The nursery provides a safe and welcoming environment where children receive the best care and attention. Ample play space, indoors and out, high quality equipment, and well qualified staff all combine to provide an enriching experience for children.

The Nursery is looking for casual team members who are great with babies and children and can facilitate and care in a fun and caring environment. We are specifically looking for Welsh speaking applicants. You'll require a childcare qualification and experience, and flexibility is a must.

The focus of the Nursery Assistant post will be to provide a child centred environment where the children are cared for in a safe, secure and happy atmosphere, where their individual needs are met and innovative methods are implemented to enhance each individual child's development within the group setting. 

The post would be subject to a Disclosure & Barring (DBS) Check.

If you are interested in casual work as a Nursery Assistant, contact the Nursery Manager, Nia Maynard, on 01267 676645 / nia.maynard@uwtsd.ac.uk
 
For further information about the positions and an application form, visit the University's website: http://www.uwtsd.ac.uk/jobs/or alternatively contact the Human Resources Department on 01267 676842 or humanresources@uwtsd.ac.uk 
 
Please note: in order to apply and be considered for the posts you will need to complete an application form, as CVs are only accepted as supporting documents to a completed form.

More jobs like this