Manager, Venue Management Team

Recruiter
The Open University
Location
Cardiff
Salary
£32,004 to £38,183
Posted
21 Jun 2017
Expires
22 Jul 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Manager, Venue Management Team 

£32,004 to £38,183; Ref: 13777

Access, Careers and Teaching Support (ACTS)

The Open University in Wales

Based in Cardiff

The Open University has been transforming lives since 1969 by opening up higher education to all sections of the community.

As part of a major change initiative, venue procurement and management activities for tutorials, examinations and other meetings in the UK and Continental Europe are being transferred to a new team based in Cardiff. 

You will  have responsibility for the day-to-day operational and performance management of part of the new Venue Management Team, you will have excellent management and interpersonal skills and a very high standard of communication, numeracy, organisational and motivational skills as well as significant relevant work experience of operations management within a service environment including managing business process improvement in a changing environment, with a particular focus on financial processes.

You will have knowledge, and experience of financial processes, negotiating contracts and services with suppliers and monitoring quality and performance against service standards in addition to experience of planning and managing complex operational activities. 

Closing date: 12noon 21 July 2017

Interview date:  25 July 2017

For detailed information and how to apply go to http://www.open.ac.uk/about/employment/vacancies , call the Recruitment Co-ordinator on 029 20471019 email Wales-Recruitment@open.ac.uk quoting the reference number.

We promote diversity in employment and welcome applications from all sections of the community.

Rheolwr, Tîm Rheoli Lleoliadau 

£32,004 i £38,183             Cyf: 13777

Mynediad, Gyrfaoedd a Chymorth Addysgu

Y Brifysgol Agored yng Nghymru

Lleolir yng Nghaerdydd

Mae'r Brifysgol Agored wedi bod yn trawsnewid bywydau ers 1969 drwy sicrhau bod addysg uwch ar gael i bob rhan o'r gymuned.

Fel rhan o fenter newid fawr, mae gweithgareddau caffael a rheoli lleoliadau ar gyfer tiwtorialau, arholiadau a chyfarfodydd eraill yn y DU ac Ewrop Gyfandirol yn cael eu trosglwyddo i dîm newydd a leolir yng Nghaerdydd.

Bydd gennych gyfrifoldeb am reoli gweithrediad a pherfformiad y Tîm Rheoli Lleoliadau newydd o ddydd i ddydd, bydd gennych sgiliau rheoli a rhyngbersonol gwych a safon uchel iawn o sgiliau cyfathrebu, rhifedd, trefnu a chymell yn ogystal â phrofiad gwaith perthnasol sylweddol o reoli gweithrediadau o fewn amgylchedd gwasanaeth yn cynnwys rheoli'r gwaith o wella prosesau busnes mewn amgylchedd newidiol, gyda ffocws penodol ar brosesau ariannol. 

Byddwch yn meddu ar wybodaeth, a phrofiad o, brosesau ariannol, negodi contractau a gwasanaethau gyda chyflenwyr a monitro ansawdd a pherfformiad yn erbyn safonau gwasanaeth yn ogystal â phrofiad o gynllunio a rheoli gweithgareddau gweithredol cymhleth. 

Dyddiad cau: 12 canol dydd 21 Gorffennaf 2017

Dyddiad cyfweld: 25 Gorffennaf 2017

I gael gwybodaeth fanwl a manylion am sut i wneud cais, ewch i http://www.open.ac.uk/about/employment/vacancies, ffoniwch y Cydlynydd Recriwtio ar 029 2047 1019, neu anfonwch e-bost i Wales-Recruitment@open.ac.uk gan ddyfynnu'r rhif cyfeirnod.

Rydym yn hyrwyddo amrywiaeth mewn cyflogaeth ac yn croesawu ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.