Local Manager

Recruiter
CITB
Location
Conwy, Denbighshire, Flintshire, Gwynedd, Anglesey and Wrexham and Powys
Salary
£38,166 - £49,881 + benefits
Posted
16 Jun 2017
Expires
01 Jul 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Local Manager

Mobile - Wales

£38,166 - £49,881 + benefits

Ref: 048/17

Closing date: 30 June 2017

The role

This role is mobile and will support a project-based portfolio that will be GB wide. The role portfolio also includes responsibility for high level engagement across local areas broadly aligned to the geographic areas identified above for each of the roles.

As a CITB Local Manager, the purpose of the role is to influence and enable effective relationships with decision makers at local levels to ensure that the construction industry has the supply of skills that it needs.

The role will be to take a lead on forming local partnerships across employers, employer representative groups, educators, clients, local strategy and funding decision makers.  Strategic aptitude, communication and negotiation skills are important to the role, in order to form and maintain partnerships that will ensure skills demand is met through the suitable and sufficient supply of people and skills. The role will also be to influence long term planning and appropriate funding of skills supply and to provide the intelligence to policy makers that will inform national agendas for the construction industry. This exciting role will involve nationwide travel and will provide wide-scope and varied challenges on a day to day basis - so effective self-management will be a key requirement.

The ability of the post holder to speak and work through the medium of Welsh is desirable.

For the full advert, role profile and application form, please visit our CITB Website.

Applications will be accepted in Welsh or English.

How to Apply

For a full Job Role Description, an Application Form and more information about our organisation, please visit our website by clicking apply.

Applications are welcome in Welsh and in English.

Please quote Ref 048/17 on all applications/correspondence

Please note that no CVs will be accepted

Interviews will take place on 25/26 July.

Closing date: 30 June 2017

 

Rheolwr Lleol

SYMUDOL - CYMRU (Mobile - Wales)

£38,166 - £49,881 a buddion

Cyf: 048/17

Dyddiad cau: 30/06/2017

Y Rôl

Rôl symudol yw'r rôl hon a fydd yn cefnogi portffolio sy'n seiliedig ar brosiectau o ar draws Prydain Fawr. Mae portffolio'r rôl hefyd yn cynnwys cyfrifoldeb dros ymgysylltiad ar lefel uchel ar draws ardaloedd lleol sy'n alinio'n fras i'r ardaloedd daearyddol a nodir uchod ar gyfer pob un o'r rolau.

Diben rôl Rheolwr Lleol CITB yw dylanwadu a galluogi perthnasau effeithiol gyda phenderfynwyr ar lefel leol i sicrhau bod gan y diwydiant adeiladu'r cyflenwad o sgiliau sydd ei angen arno.

Bydd angen i'r rôl arwain ar ffurfio partneriaethau lleol ar draws cyflogwyr, grwpiau cynrychioli cyflogwyr, addysgwyr, cleientiaid a phenderfynwyr strategaeth a chyllid lleol.  Mae dawn strategol a sgiliau cyfathrebu a negodi'n bwysig i'r rôl, er mwyn ffurfio a chadw partneriaethau a fydd yn sicrhau y gellir cwrdd â galw drwy ddarparu cyflenwad addas ac effeithlon o bobl a sgiliau. Bydd hefyd angen i'r rôl ddylanwadu ar y broses gynllunio dymor hir, y cyflenwad priodol o gyllid ar gyfer sgiliau a darparu'r wybodaeth i benderfynwyr a fydd yn hysbysu agendâu cenedlaethol ar gyfer y diwydiant adeiladu. Bydd y rôl gyffrous hon yn cynnwys yr angen i deithio'n genedlaethol  a bydd yn darparu heriau eang ac amrywiol yn ddyddiol, felly, bydd y gallu i hunan-reoli'n effeithiol yn ofyniad allweddol.

Mae gallu daliwr y swydd i siarad a gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg yn ofyniad dymunol.

I gael copi llawn o'r hysbyseb, proffil y rôl a'r ffurflen gais, ymwelwch â gwefan CITB.

Derbynnir ceisiadau yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Sut i Ymgeisio

I gael swydd-ddisgrifiad llawn, ffurflen gais a mwy o wybodaeth am ein sefydliad, ymwelwch â'n gwefan yn www.citb.co.uk/Jobs/search-jobs-apply/

Mae croeso i ymgeiswyr gyflwyno ffurflenni cais yn y Saesneg neu'r Gymraeg.

Dyfynnwch y cyfeirnod 048/17 ar bob cais/darn o ohebiaeth

Nodwch, ni dderbynnir unrhyw CVau

Bydd cyflwyniadau yn cymryd lle ar 25/26 Gorffennaf 2017

Dyddiad cau: 30/06/2017