PARTNERSHIPS MANAGER

Recruiter
CITB
Location
Conwy, Denbighshire, Flintshire, Gwynedd, Anglesey and Wrexham and Powys
Salary
£44,677 to £58,391 plus benefits
Posted
16 Jun 2017
Expires
01 Jul 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

PARTNERSHIPS MANAGER

Mobile - Wales

£44,677 to £58,391 plus benefits

Ref: 205/16

Closing Date:  30 June 2017

The Role

This role is mobile and will lead on project based portfolios that will be GB-wide. The role also includes responsibility for high level engagement across a national key employer and stakeholder account portfolio. Consequently, while this will be a GB appointment it will be necessary for candidates to live in or near to the geographical region they are applying for.

The Partnerships Manager role will be critical to ensuring that the construction industry has the supply of people with the skills and qualifications it needs. Utilising excellent communication and negotiation skills, the Partnerships Manager will create positive relationships with key employers, stakeholders and decision makers at national levels through the design and implementation of stakeholder mapping and strategies for engagement. The role will be to build and maintain partnerships and collaborations that address skills gap challenges and provide timely intelligence and insights to inform research and national policy responses. As such, the role will be very externally focused, achieving influence and engagement at a high level across the industry.

The ability of the post holder to speak and work through the medium of Welsh is desirable.

How to Apply

For a full Job Role Description, an Application Form and more information about our organisation, please visit our website by clicking apply.

Applications are welcome in Welsh or in English.

Please quote Ref 205/16 on all applications/correspondence

Please note that no CVs will be accepted

Interviews will take place on 25/26 July

Closing date: 30 June 2017

 

RHEOLWR PARTNERIAETHAU

SYMUDOL - CYMRU

£44,677 to £58,391 a buddion

Cyf: 205/16

Dyddiad cau: 30/06/2017

Y Rôl

Rôl symudol yw'r rôl hon a fydd yn arwain portffolios ar sail prosiect ar draws Prydain Fawr. Mae'r rôl hefyd yn cynnwys cyfrifoldeb dros ymgysylltiad ar lefel uchel ar draws portffolio o gyfrifon cyflogwr a rhanddeiliad cenedlaethol, allweddol. O ganlyniad, er y gwneir y penodiad ar sail Prydain Fawr, bydd yn angenrheidiol i ymgeiswyr fyw yn, neu yn agos at, y rhanbarth ddaearyddol maent yn ymgeisio amdani.

Bydd rôl y Rheolwr Partneriaethau yn allweddol i sicrhau bod gan y diwydiant adeiladu'r cyflenwad o bobl sydd â'r sgiliau a chymwysterau y mae eu hangen. Gan ddefnyddio'i sgiliau cyfathrebu a negodi ardderchog, bydd y Rheolwr Partneriaethau yn creu perthnasau cadarnhaol â chyflogwyr, rhanddeiliaid a phenderfynwyr allweddol ar lefelau cenedlaethol trwy ddylunio a gweithredu'r prosesau mapio rhanddeiliaid a strategaethau ymgysylltu. Pwrpas y rôl fydd adeiladu a chynnal-a-chadw partneriaethau a chydweithrediadau sy'n mynd i'r afael â heriau o ran y bwlch sgiliau a darparu gwybodaeth a mewnwelediadau amserol i hysbysu ymchwil ac ymatebion i bolisïau cenedlaethol. Fel y cyfryw, bydd y rôl â ffocws allanol cryf, yn ennill dylanwad ac ymgysylltiad ar lefel uchel ar draws y diwydiant.

Mae gallu daliwr y swydd i siarad a gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg yn ofyniad dymunol.

Sut i Ymgeisio

I gael swydd-ddisgrifiad llawn, ffurflen gais a mwy o wybodaeth am ein sefydliad, ymwelwch â'n gwefan yn www.citb.co.uk/Jobs/search-jobs-apply/

Mae croeso i ymgeiswyr gyflwyno ffurflenni cais yn y Saesneg neu'r Gymraeg.

Dyfynnwch y cyfeirnod 205/16 ar bob cais/darn o ohebiaeth

Nodwch, ni dderbynnir unrhyw CVau

Bydd cyflwyniadau yn cymryd lle ar 25/26 Gorffennaf 2017

Dyddiad cau: 30/06/2017