Children's Service Manager

Recruiter
BARNARDOS CYMRU
Location
Penlan (Locality), Swansea
Salary
£33,423 - £41,421 per annum
Posted
16 Jun 2017
Expires
01 Jul 2017
Sector
Childcare
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Swansea Children Matter Service

13-15 Heol Cadifor

Penlan

Swansea

SA5 9AF

CYM360 Children's Service Manager (37hpw), Western Bay Locality

SALARY: £33,423 - £41,421 per annum

GRADE:  E38A

HOURS:  37 HPW

Secondment Opportunity fixed term to 31st March 2018 to backfill a Secondment

The Western Bay Locality comprises of a variety of Family Support services commissioned by Families First, Education and the Big Lottery Fund.

At present, there are 3 main services across the Locality area;

Swansea Children Matter - Breaking the Cycle

Neath Port Talbot - Family Group Conference Service

Bridgend Services- Practical Home Management/ Emotional Health Group

The key responsibilities for this post are;

 • To lead and manage all staff and workers in order to build and maintain a capable and motivated team
 • To foster and maintain positive working relationships across partnerships
 • To manage service budgets alongside ADCS and Business Manager/Finance Officer
 • To contribute to the re-commissioning of services

You will also need to have;

 • Knowledge of issues, policy and practice across the safeguarding/child protection spectrum 
 • Knowledge of research, methods and theory associated with service delivery
 • Knowledge of issues which impact on working with families within deprived communities

The successful post holder will have the ability to travel throughout the locality as this service covers all three local authorities in Western Bay. It is also essential to have a professional social work qualification is required for this post i.e. Degree in Social Work, DipSw, CQSW or CSS.

Funded by the National Lottery through the Big Lottery Fund.

For further information and to apply, please visit our website by clicking apply searching for reference CYM360

Closing Date: 30th June 2017

Interview Date(s): 10th July

 

Gwasanaeth Mae Plant yn Bwysig Abertawe

13-15 Heol Cadifor

Penlan

Abertawe

SA5 9AF


CYM360 Rheolwr Gwasanaethau Plant (37 awr yr wythnos), Ardal Bae'r Gorllewin
CYFLOG: £33,423 - £41,421 y flwyddyn
GRADDFA:  E38A
ORIAU:  37 awr yr wythnos

Cyfle am Secondiad cyfnod penodol tan 31ain Mawrth 2018 i gyflenwi Secondiad

Mae Ardal Bae'r Gorllewin yn cynnwys amrywiaeth o wasanaethau Cymorth i Deuluoedd sy'n cael eu comisiynu gan Deuluoedd yn Gyntaf, y byd Addysg a'r Gronfa Loteri Fawr.

Mae 3 prif wasanaeth yn cael eu cynnig ledled yr ardal ar hyn o bryd;

Mae Plant yn Bwysig Abertawe - Torri'r Cylch

Castell-nedd Port Talbot - Gwasanaeth Cynadleddau Grŵp Teulu

Gwasanaethau Pen-y-bont ar Ogwr - Rheolaeth Ymarferol yn y Cartref/Grŵp Iechyd Emosiynol

Dyma gyfrifoldebau allweddol y swydd hon;

 • Arwain a rheoli'r holl staff a gweithwyr er mwyn meithrin a chynnal tîm medrus sy'n llawn cymhelliant
 • Meithrin a chynnal cysylltiadau gwaith cadarnhaol ar draws partneriaethau
 • Rheoli cyllidebau'r gwasanaeth ynghyd â'r Cyfarwyddwyr Cynorthwyol Gwasanaethau Plant a Rheolwr Busnes/Swyddog Cyllid
 • Cyfrannu at y broses o ailgomisiynu gwasanaethau

Bydd angen i chi hefyd feddu ar y canlynol;

 • Gwybodaeth am faterion, polisïau ac arferion ar draws y sbectrwm diogelu/amddiffyn plant 
 • Gwybodaeth am ymchwil, dulliau a theorïau syn gysylltiedig â darparu gwasanaethau
 • Gwybodaeth am faterion sy'n effeithio ar deuluoedd sy'n gweithio mewn cymunedau difreintiedig

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu teithio ledled yr ardal gan fod y gwasanaeth hwn yn cynnwys bob un o'r tri awdurdod lleol ym Mae'r Gorllewin. Rhaid cael cymhwyster proffesiynol mewn gwaith cymdeithasol ar gyfer y swydd hon hefyd, h.y. Gradd mewn Gwaith Cymdeithasol, DipSw, CQSW neu CSS.

Ariennir gan y Loteri Genedlaethol drwy'r Gronfa Loteri Fawr.

I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais, ewch I www.barnardos.org.uk/jobs  gan chwilio am gyfeirnod CYM360Dyddiad

Cau: 30th June 2017

Dyddiad(au) Cyfweliad: 10th July 2017

More jobs like this