Procure to Pay Assistant x 2 posts

Recruiter
South Wales Fire & Rescue Service
Location
Llantrisant, Pontyclun
Salary
£17,772 - £18,746 per annum (pro rata)
Posted
16 Jun 2017
Expires
15 Jul 2017
Ref
NU268
Contract Type
Temporary

SOUTH WALES FIRE AND RESCUE SERVICE

CORPORATE SERVICES DIRECTORATE

 

Finance and Procurement Department

Procure to Pay Assistant x 2 posts:

 

1 x 15hrs/week - temporary until 31/03/18

1 x 37hrs/week - temporary for up to 31/07/18

GRADE 5

SALARY: £17,772 - £18,746 per annum

 

Job Ref: NU268

 

Two opportunities have arisen within the Finance and Procurement Department based at Fire Service Headquarters, Forest View Business Park, Llantrisant for the role of Procure to Pay Assistant.

The post-holders will be responsible for processing orders and invoices in line with the organisations contract standing orders.  Duties will also include processing accommodation and travel requirements, obtaining quotations and dealing with queries for internal departments and external suppliers.

Welsh language skills are desirable but not essential for this post.

The successful candidates will be required to undertake a Drug and Alcohol Test prior to an appointment being made.

An Application Form, Person Specification and Job Description can be downloaded from the Current Vacancies Page on the Intranet or via our website www.southwales-fire.gov.uk.

Completed Application Forms should be returned to:-  The Recruitment and Assessment Team, South Wales Fire & Rescue Service Headquarters, Forest View Business Park, Llantrisant, CF72 8LX.

The closing date for receipt of application forms is 12 noon on Thursday 29th June 2017.

The date for the selection process is to be confirmed.All documentation is available in both in English and in Welsh and we welcome communication in either language.

You are welcome to communicate with us in either English or Welsh.  Application forms submitted in Welsh will not be treated less favorably.     

South Wales Fire and Rescue Service believes in the real value of having a diverse workforce and we proactively want to encourage applicants from all sectors of our community to apply.

 

-------

 

GWASANAETH TN AC ACHUB DE CYMRU

CYFARWYDDIAETH GWASANAETHAU CORFFORAETHOL

 

Adran Cyllid a Chaffael

  Cynorthwydd Caffael i Dalu x 2 swydd:

 

1 x 15 awr/wythnos - dros dro tan yr 31/3/18

1 x 37 awr/wythnos - dros dro tan yr 31/07/18

 

GRADD 5

CYFLOG: £17,772 - £18,746 y flwyddyn

 

Cyfeirnod Swydd:  NU268

 

Cododd dau chyfle cyffrous o fewn yr Adran Gyllid a Chaffael a leolir ym Mhencadlys y Gwasanaeth Tân, Parc Busnes Forest View, Llantrisant gogyfer rôl Cynorthwyydd Caffael i Dalu.

Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am brosesu archebion ac anfonebau yn unol ag archebion sefydlog cytundebau'r sefydliad.  Bydd dyletswyddau hefyd yn cynnwys prosesu gofynion llety a theithio, caffael amcan brisiau a delio ag ymholiadau i adrannau mewnol a chyflenwyr allanol.

Mae sgiliau Iaith Gymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon ond nid yn hanfodol.

Bydd angen i'r ymgeiswyr llwyddiannus ymgymryd â Phrawf Cyffuriau ac Alcohol cyn y gwneir unrhyw benodiad.

Gellir lawr lwytho Ffurflen Gais, y Fanyleb Person a'r Swydd-Ddisgrifiad o Dudalen Swyddi Cyfredol y Fewnrwyd neu drwy law ein gwefan -  www.decymru-tan.gov.uk.

Dylid dychwelyd Ffurflenni Cais gorffenedig at:- Y Tîm Recriwtio ac Asesu, Pencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru, Parc Busnes Forest View, Llantrisant CF72 8LX.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ffurflenni cais yw 12 canol dydd ar Ddydd Iau, yr 29ain o Fehefin 2017.

Mae'r dyddiad ar gyfer y broses ddethol eto i'w gadarnhau.

Mae'r holl ddogfennaeth ar gael yn Gymraeg a Saesneg ill dau a chroesawn gyfathrebiadau yn y naill iaith neu'r llall.

Mae croeso i chi gyfathrebu â ni naill ai yn Saesneg neu yn Gymraeg.  Ni chaiff ffurflenni cais a gyflwynir yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol.    

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru'n credu yng ngwir werth gweithlu amrywiol ac rydym yn dymuno annog yn rhagweithiol ymgeiswyr o bob sector cymdeithas i ymgeisio.