Project Co-ordinator

Recruiter
Gower College
Location
Swansea (Abertawe)
Salary
From £27,014 to £28,814 per annum
Posted
13 Jun 2017
Expires
23 Jun 2017
Project Co-ordinator x 2 GCS/515 Scale SO1, points 29-31 Salary: £27,014 - £28,814 37 hours per week Fixed Term until August 2020 Based in Swansea City Centre Gower College Swansea is developing a wide-ranging new employability programme which will be delivered from September 2017 at the College’s new City Centre site located on the Kingsway. The programme will encompass four separate EU-funded projects which will work with unemployed young people and adults seeking employment as well as with those already in work who are looking to improve their employment potential. The programme will also work with employers to create better jobs and more opportunities for in-work advancement through a range of workforce planning and workforce development practices. This is a new and exciting area of work for the college, with the potential for further development and expansion over the next 2 to 3 years. A new team is being created to support this area of work, offering the opportunity to be involved in building and delivering these programmes from the outset and to be at the heart of further developments in this expanding area of provision within the college. These posts will offer the opportunity to work with a wide range of partners across Swansea to deliver the best outcomes for those seeking to gain, retain or progress within work as well as for employers seeking to develop their workforce. The Project Co-ordinator roles are pivotal to managing the effective delivery of the programme, ensuring that projects are on track to deliver key performance targets on time and within budget. They will also build effective relationships and networks within the College and with key external stakeholders. The successful candidate will have experience of project management, preferably within the field of employability. Experience of financial, performance and risk management is also essential, as is experience of working in a multi-agency capacity. Interviews to take place on Thursday 29 th and Friday 30 th June. Closing date: Wednesday 21 st June 2017 Please apply on line here or contact the Human Resources Department on Tel: (01792) 284248 for an application form Cydlynydd Prosiectau x 2 GCS/515 Graddfa SO1, pwyntiau 29-31 Cyflog: £27,014 - £28,814 37 awr yr wythnos Cyfnod Penodol tan Awst 2020 Lleolir yng Nghanol Dinas Abertawe Mae Coleg Gwyr Abertawe yn datblygu rhaglen gyflogadwyedd gynhwysfawr newydd a gaiff ei rhedeg o fis Medi 2017 ar safle newydd y Coleg yn Ffordd y Brenin yng nghanol y ddinas. Bydd y rhaglen yn cwmpasu pedwar prosiect ar wahân wedi’u hariannu gan yr UE a fydd yn gweithio gyda phobl ifanc ac oedolion di-waith sy'n ceisio cyflogaeth yn ogystal â'r rhai sydd eisoes yn gweithio ac sydd am wella eu potensial cyflogaeth. Bydd y rhaglen hefyd yn gweithio gyda chyflogwyr i greu swyddi gwell a mwy o gyfleoedd i gael dyrchafiad yn y gwaith trwy amrywiaeth o arferion cynllunio a datblygu'r gweithlu. Mae hwn yn faes gwaith newydd a chyffrous i'r coleg, gyda'r potensial mawr ar gyfer datblygu ac ehangu pellach dros y 2 i 3 mlynedd nesaf. Mae tîm newydd yn cael ei greu i gefnogi'r maes gwaith hwn gyda'r cyfle i gymryd rhan wrth adeiladu ac addysgu'r rhaglenni hyn o'r cychwyn a bod wrth wraidd datblygiadau pellach yn y maes darpariaeth hwn sy'n ehangu o fewn y coleg. Bydd y swyddi hyn yn cynnig cyfle i weithio gydag ystod eang o bartneriaid ar draws Abertawe i sicrhau'r canlyniadau gorau i'r rhai sy'n ceisio cael, cadw neu gael dyrchafiad yn y gwaith ac i gyflogwyr sy'n ceisio datblygu eu gweithlu. Mae rolau’r Cydlynwyr Prosiectau yn hanfodol bwysig o ran rheoli’r ffordd y caiff y rhaglen ei rhoi ar waith yn effeithiol, sicrhau bod prosiectau ar y trywydd iawn i gyrraedd targedau perfformiad allweddol yn brydlon ac o fewn y gyllideb. Byddan nhw hefyd yn meithrin perthnasau a rhwydweithiau effeithiol o fewn y Coleg a chyda rhanddeiliaid allanol allweddol. Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus brofiad o reoli prosiect, yn ddelfrydol ym maes cyflogadwyedd. Mae profiad o reolaeth ariannol, perfformiad a risg yn hanfodol ac mae profiad o weithio yng nghyd-destun aml-asiantaeth hefyd yn hanfodol . Cyfweliadau yn cael eu cynnal ddydd Iau 29 a ddydd Gwener 30 Mehefin Dyddiad cau: Dydd Mercher 21 Mehefin 2017 Gwnewch gais ar-lein yma neu ffoniwch yr Adran Adnoddau Dynol ar (01792) 284248 i gael ffurflen gais This job was originally posted as www.totaljobs.com/job/74461981