Web Content Editor

Recruiter
Arts Council of Wales
Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
Grade C: Salary £23,649 - £31,700 depending on experience
Posted
14 Jun 2017
Expires
30 Jun 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Web Content Editor

Full time, 37 hours per week

Grade C: Salary £23,649 - £31,700 depending on experience

This role is based in Cardiff.

One of the responsibilities of the Arts Council is to provide accurate, accessible information about its policies, activities and services. The primary medium for communicating with a diverse public is the Arts Council's website.

We are looking for a Web Content Editor to maintain an editorial overview of the content and quality of our websites, achieving a positive and consistent approach to internal and external communications on our internet and intranet sites. The Web Content Editor safeguards the Arts Council's reputation and brand on social media platforms.

The post holder will have a relevant degree and/or extensive professional experience with a successful track record of the management of website/intranet content and social media channels. Knowledge of equal opportunities issues, particularly in relation to good practice in the provision of the standards of website accessibility, and knowledge of the Data Protection Act is essential.

We work in both English and Welsh and fluency in Welsh (both written and spoken) is essential for this post.

Our benefits include flexible working hours/pattern, generous holidays and a final salary pension. For further details and an application form, please visit our website by clicking apply.

Closing date: 12:00 midday on 29 June 2017

Please note, CVs will not be accepted.

We operate an Equal Opportunities Recruitment Policy and welcome applications from all sections of the community in Welsh or English.

 

Golygydd Cynnwys y Wefan

Llawn amser, 37 o oriau'r wythnos

Gradd C: £23,649 - £31,700 yn ddibynnol ar brofiad

Lleolir y swydd hon yng Nghaerdydd.

Un o gyfrifoldebau Cyngor Celfyddydau Cymru yw darparu gwybodaeth gywir a hygyrch am ei bolisïau, ei weithgareddau a'i wasanaethau. Y prif gyfrwng i gyfathrebu â chyhoedd amrywiol yw gwefan y Cyngor.

Rydym yn chwilio am Olygydd Cynnwys y Wefan i gynnal trosolwg golygyddol o gynnwys a safon ein gwefannau gan ddarparu ffordd gadarnhaol a chyson o fynd ati o ran cyfathrebu mewnol ac allanol ar ein gwefannau rhyngrwyd a mewnrwyd. Amddiffynna'r Golygydd enw da a brand y Cyngor ar lwyfannau'r cyfryngau cymdeithasol.

Bydd gan ddeilydd y swydd radd berthnasol a/neu brofiad proffesiynol eang gyda hanes o lwyddo o ran rheoli gwefannau/cynnwys mewnrwydi a sianeli'r cyfryngau cymdeithasol.  Mae gwybodaeth o faterion cyfle cyfartal, yn benodol o ymarfer da wrth ddarparu safonau hygyrchedd gwefannol, a gwybodaeth o'r Ddeddf Diogelu Data yn hanfodol.

Gweithiwn drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg ac mae rhuglder yn y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig) yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Mae ein buddion yn cynnwys oriau/patrwm gwaith hyblyg, gwyliau hael a chynllun pensiwn.   Am ragor o fanylion a ffurflen gais ewch i www.celf.cymru/swyddi 

Dyddiad cau: 12:00 canol ddydd ar 29 Mehefin 2017

Dylid anfon ffurflenni cais at AdranAdnoddauDynol@celf.cymru

Noder, ni fydd CV yn cael eu derbyn.

Gweithredwn Bolisi Cyfle Cyfartal ar recriwtio a chroesawn geisiadau gan bob adran o'r gymuned yn y Gymraeg neu Saesneg.