Grants and Information Officer

Recruiter
Arts Council of Wales
Location
Cardiff, Carmarthen or Colwyn Bay
Salary
Grade C: Salary £23,649 - £31,700 depending on experience
Posted
14 Jun 2017
Expires
30 Jun 2017
Sector
Public Sector
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Grants and Information Officer

Full time, 37 hours per week

Grade C: Salary £23,649 - £31,700 depending on experience

This role can be based in Cardiff, Carmarthen or Colwyn Bay.

Grants and Information Officers provide the principal point of contact for individuals and organisations who want our help, support and funding. The provision of advice and information is one of our most important services and the quality with which we deliver this service has a key impact on our overall reputation and credibility. Grants and Information Officers are responsible for the assessment and monitoring of lottery project grants throughout Wales. 

We are looking for a Grants and Information Officer to join our project team that manages enquiries and requests for information and advice, researching and producing written guidance when it is needed.  The assessment of Lottery funding applications is also central to this role.

The post holder will have an arts degree and/or extensive professional experience gained within the arts, and a thorough understanding of equalities issues and their practical application to the Arts Council's work.  Experience of public policy making and project management and a familiarity with financial and business issues are essential.

We work in both English and Welsh and fluency in Welsh (both written and spoken) is essential for this post.

Our benefits include flexible working hours/pattern, generous holidays and a final salary pension. For further details and an application form, please visit our website by clicking apply.

Closing date: 12:00 midday on 29 June 2017

Please note, CVs will not be accepted.

We operate an Equal Opportunities Recruitment Policy and welcome applications from all sections of the community in Welsh or English.

 

Swyddog Grantiau a Gwybodaeth

Llawn amser, 37 o oriau'r wythnos

Gradd C: £23,649 - £31,700 yn ddibynnol ar brofiad

Lleolir y swydd hon yng Nghaerdydd, Caerfyrddin neu Bae Colwyn.

Y Swyddogion Grantiau a Gwybodaeth yw'r prif bwynt cyswllt ar gyfer unigolion a sefydliadau y mae arnynt angen ein cymorth, ein cefnogaeth a'n cyllid. Mae rhoi cyngor a gwybodaeth yn un o'n gwasanaethau pwysicaf ac mae gan ansawdd y ffordd y byddwn yn cyflenwi'r gwasanaeth hwn effaith allweddol ar ein henw da a'n hygrededd yn gyffredinol.  Mae Swyddogion Grantiau a Gwybodaeth yn gyfrifol am asesu a monitro grantiau prosiectau'r loteri ledled Cymru.

Rydym yn chwilio am Swyddog Grantiau a Gwybodaeth i ymuno â'n tîm sy'n rheoli ymholiadau a cheisiadau am wybodaeth a chyngor, gan wneud ymchwil a llunio canllawiau ysgrifenedig pan fo angen gwneud hynny.  Mae asesu ceisiadau am arian Loteri yn ganolog i'r swydd hon.

Bydd gan ddeilydd y swydd radd yn y celfyddydau a/neu brofiad proffesiynol helaeth a gafwyd ym maes y celfyddydau, a dealltwriaeth drylwyr o faterion cydraddoldebau a'r modd y maent yn gymwys yn ymarferol i waith Cyngor y Celfyddydau.  Mae profiad o lunio polisi cyhoeddus a rheoli prosiectau, a bod yn gyfarwydd â materion ariannol a rhai busnes yn hanfodol.

 

Gweithiwn drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg a mae rhuglder yn y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig) yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Mae ein buddion yn cynnwys oriau/patrwm gwaith hyblyg, gwyliau hael a chynllun pensiwn.   Am ragor o fanylion a ffurflen gais ewch i www.celf.cymru/swyddi 

Dyddiad cau: 12:00 canol ddydd ar 29 Mehefin 2017

Dylid anfon ffurflenni cais at AdranAdnoddauDynol@celf.cymru

Noder, ni fydd CV yn cael eu derbyn.

Gweithredwn Bolisi Cyfle Cyfartal ar recriwtio a chroesawn geisiadau gan bob adran o'r gymuned yn y Gymraeg neu Saesneg.

More jobs like this