Senior Software Engineer - (Back-end / Java / Cloud) - WS2020 / Uwch??B

Recruiter
BBC
Location
Cardiff
Salary
Competitive
Posted
10 Jun 2017
Expires
20 Jun 2017
Contract Type
Permanent

Job Introduction
The BBC have an exciting opportunity for an experienced Senior Software Engineer to join our Analytics & Location team based in Cardiff.

The role is part of Analytics & Location, an agile team with a strong track-record of effective delivery. The team is responsible for developing and maintaining a range of technical products crucial to BBC Online, and reports into the Content Discovery team, which looks after Search, Navigation, and the BBC Homepage.

Locator is the web service enabling location search and logic for some of the BBC's most popular websites and apps, including News, Weather and Homepage, and regularly supporting high-profile events, such as the General Election.

Now is a great time to join the team, with location playing a crucial role as the World Service expands into 11 new countries and languages.

Mae gan y BBC gyfle cyffrous i Uwch Beiriannydd Meddalwedd ddod i ymuno ??'n t??m Dadansoddeg a Lleoliad yng Nghaerdydd.

Mae'r swydd yn rhan o Ddadansoddeg a Lleoliad, sef t??m ystwyth sydd ?? hanes da o gyflawni'n effeithiol. Mae'r t??m yn gyfrifol am ddatblygu a chynnal ystod o gynnyrch technegol sy'n hanfodol i BBC Ar-lein, ac mae'n atebol i'r t??m Darganfod Cynnyrch, sy'n gofalu am Chwilio, Mordwyo a Thudalen Gartref y BBC.

Locator yw'r gwasanaeth gwe sy'n galluogi chwiliadau a rhesymeg ar gyfer rhai o wefannau ac apiau mwyaf poblogaidd y BBC, gan gynnwys Newyddion, Tywydd a'r Dudalen Gartref, ac mae'n aml yn cefnogi digwyddiadau uchel eu proffil, megis yr Etholiad Cyffredinol.

Dyma amser gwych i ymuno ??'r t??m, gan fod lleoliad yn chwarae rhan hollbwysig wrth i'r World Service ehangu i 11 o wledydd ac ieithoedd newydd.

Role Responsibility
The main responsibilities for this role are as follows -
Lead the design and development of effective software that meets complex product and business needs Review and give constructive feedback on others' code Drive work to successful completion across the immediate team Write appropriate tests using automated test driven techniques for ensuring code quality and coverage Integrate the software with monitoring and support tools Ensure the teams software works in its operating environment Write, review and take responsibility for technical documentation Lead troubleshooting and resolution of issues throughout the product life cycle, including out of hours support for incident resolution Participate in and lead as required, the team's agile planning and delivery process Effectively participate in and help improve the teams software development methodologies, such as pairing, code and documentation reviewing and continuous delivery Work with project, product and technical leads to design software and create implementable specifications and tasks at feature and component level

Dyma brif gyfrifoldebau'r swydd -
Arwain y gwaith o ddylunio a datblygu meddalwedd effeithiol sy'n diwallu anghenion cymhleth o ran cynnyrch a busnes Adolygu a rhoi adborth adeiladol ar godau pobl eraill Cwblhau gwaith yn llwyddiannus ymhob rhan o'r t??m uniongyrchol Ysgrifennu profion priodol gan ddefnyddio technegau profedig wedi'u hawtomeiddio ar gyfer sicrhau ansawdd cod a chwmpas. Integreiddio'r meddalwedd ??'r offer monitro a chefnogi Sicrhau bod meddalwedd y t??m yn gweithio yn ei amgylchedd gweithredu Ysgrifennu, adolygu a chymryd cyfrifoldeb am ddogfennau technegol Arwain y gwaith o ganfod a datrys problemau drwy gydol cylch oes y cynnyrch, gan gynnwys helpu i ddatrys digwyddiadau y tu allan i oriau gwaith Cymryd rhan, ac arwain pan fo angen, ym mhroses gynllunio ystwyth y t??m, a rhoi'r cynlluniau ar waith Cymryd rhan effeithiol, a helpu i wella, dulliau datblygu meddalwedd y t??m, fel paru, adolygu codau a dogfennau a chyflenwi parhaus Gweithio gydag arweinwyr prosiectau, arweinwyr cynnyrch ac arweinwyr technegol i ddylunio meddalwedd a chreu manylebau a thasgau y gellir eu gweithredu ar lefel nodweddion a chydrannau

The Ideal Candidate
What we look for:

Essential
Understanding of Service Oriented Architectures, integration patterns and RESTful web services. Extensive software engineering experience in Java, or equivalent modern object-oriented language. Extensive development experience designing and developing SQL databases.

Desirable

Experience working with any of:
Cloud-based infrastructure, including migration of existing services Services used by high volumes of audience-facing traffic Geographic domain and technologies, e.g. geospatial functionality Data manipulation and load into systems.

Hanfodol
Deall Pensaern??aeth Gwasanaeth-Gyfeiriadol, a defnyddio gwasanaethau gwe REST drwy HTTP. Profiad helaeth o beirianneg meddalwedd yn Java, neu iaith fodern wrthrych-gyfeiriadol gyfatebol. Profiad helaeth o ddylunio a datblygu cronfeydd data SQL.

Dymunol

Profiad o weithio gydag unrhyw un o'r canlynol:
Seilwaith yn seiliedig ar y cwmwl, gan gynnwys mudo gwasanaethau sydd eisoes ar gael Gwasanaethau a ddefnyddir gan lawer o draffig ar gyfer y gynulleidfa Technolegau a pharth daearyddol, e.e. nodwedd geo-ofodol Trin data, a'i lwytho i systemau.

Package Description
Location - Cardiff

Grade - 8

Contract - Continuing

About the Company
We don't focus simply on what we do - we also care how we do it. Our values and the way we behave are important to us. Please make sure you've read about our values and behaviours in the document attached below. You'll be asked questions relating to them as part of your application for this role.

The BBC is committed to building a culturally diverse workforce and therefore strongly encourages applications from underrepresented groups. We are committed to equality of opportunity and welcome applications from individuals, regardless of their background.

Gair am y BBC

Rydym yn canolbwyntio ar fwy na'r hyn a wnawn - mae sut rydym yn gwneud pethau'n bwysig inni hefyd. Mae ein gwerthoedd a'n hymddygiad yn bwysig i ni. Gwnewch yn si??r eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a'n hymddygiadau yn y ddogfen sydd wedi'i hatodi isod. Gofynnir cwestiynau i chi amdanynt fel rhan o'ch cais am y swydd hon.

Mae'r BBC yn ymrwymedig i feithrin gweithlu amrywiol yn ddiwylliannol ac felly mae'n annog yn gryf geisiadau gan grwpiau heb gynrychiolaeth ddigonol. Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion heb ystyried eu cefndir.

Salary: . Date posted: 09/06/2017