Regional Officer

Recruiter
Arts Council of Wales
Location
South East Wales
Salary
Salary £23,649 - £31,700 depending on experience
Posted
09 Jun 2017
Expires
22 Jun 2017
Sector
Public Sector
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Regional Officer, Lead Creative Schools Scheme
Full time, 37 hours per week

Grade C: Salary £23,649 - £31,700 depending on experience

Fixed term until 31 March 2020, or subject to annual confirmation of funding, until the Creative Learning through the Arts project comes to an end.  We cannot guarantee any minimum or maximum period of employment.

This role is based within the South East Wales region.  Specific location will be discussed at interview.

The Welsh Government and Arts Council of Wales are collaborating on a major project to enhance the quality of creative learning in Wales' schools.  An ambitious programme of activity has been set out in an Arts and Creative Learning Plan.

The Plan sets out a joint implementation strategy that enables the Arts Council and Welsh Government to work together to implement the recommendations contained in the Arts in Education review report (Smith 2013).

We are looking for a Regional Officer to join our project team. The post holder will play an important role in supporting the Programme Manager in the implementation of those recommendations. 

We work in both English and Welsh and fluency in Welsh (both written and spoken) is desirable but not essential for this post.

Our benefits include flexible working hours/pattern, generous holidays and a final salary pension. For further details and an application form, please visit www.arts.wales/jobs

If you have any queries regarding the role, please email creative.learning@arts.wales

Closing date:  12:00 midday on 21 June 2017

Application forms should be sent to HumanResourcesDepartment@arts.wales

Please note, CVs will not be accepted.

We operate an Equal Opportunities Recruitment Policy and welcome applications from all sections of the community in Welsh or English.

Swyddog Rhanbarthol, Cynllun yr Ysgolion Creadigol Arweiniol
Llawn amser, 37 o oriau'r wythnos

Gradd C: £23,649 - £31,700 yn ddibynnol ar brofiad

Cyfnod penodedig tan 31 Mawrth 2020, neu yn amodol ar gadarnhad ariannu, tan fod y prosiect Dysgu Creadigol drwy'r Celfyddydau yn dod i ben. Ni fedrwn gadarnhau lleiafswm nac uchafswm cyfnod cyflogaeth.

Lleolir y swydd yn rhanbarth De Ddwyrain Cymru.  Bydd y lleoliad penodol i'w drafod yn ystod y cyfweliad.

Mae Llywodraeth Cymru a Chyngor Celfyddydau Cymru yn cydweithio ar brosiect mawr i wella safon addysg greadigol yn ysgolion Cymru. Yn y Cynllun Dysgu Creadigol a'r Celfyddydau mae rhaglen uchelgeisiol o weithgarwch.

Disgrifia'r Cynllun strategaeth o weithredu ar y cyd sy'n fodd i Gyngor Celfyddydau Cymru a Llywodraeth Cymru gydweithio i roi ar waith yr argymhellion sydd yn adroddiad yr adolygiad, Y Celfyddydau mewn Addysg (Smith 2013).

Rydym yn chwilio am Swyddog Rhanbarthol i ymuno â'n tîm prosiect.  Bydd gan ddeilydd y swydd hon swyddogaeth bwysig wrth gefnogi Rheolwr y Rhaglen i weithredu'r argymhellion hynny.

Gweithiwn drwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg a byddai rhuglder yn y Gymraeg (ar lafar ac yn ysgrifenedig) yn ddymunol ond nid yw'n hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Mae ein buddion yn cynnwys oriau/patrwm gwaith hyblyg, gwyliau hael a chynllun pensiwn.   Am ragor o fanylion a ffurflen gais ewch i www.celf.cymru/swyddi 

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â'r swydd, yna cysylltwch â dysgu.creadigol@celf.cymru 

Dyddiad cau:12:00 canol ddydd ar 21 Mehefin 2017

Dylid anfon ffurflenni cais at AdranAdnoddauDynol@celf.cymru

Noder, ni fydd CV yn cael eu derbyn.

Gweithredwn Bolisi Cyfle Cyfartal ar recriwtio a chroesawn geisiadau gan bob adran o'r gymuned yn y Gymraeg neu Saesneg.

More jobs like this