Admin Officer - Hydrant & Extinguisher Department

Recruiter
South Wales Fire & Rescue Service
Location
Llantrisant, Pontyclun
Salary
Starting salary £17,772 per annum
Posted
08 Jun 2017
Expires
07 Jul 2017
Ref
NU070
Contract Type
Permanent

SOUTH WALES FIRE AND RESCUE SERVICE TECHNICAL SERVICES DIRECTORATE  

 

Hydrant & Extinguisher Department Administrative Officer   GRADE: 5 SALARY: £17,772 - £18,746 per annum 37 hours per week   REF NO: NU070

The above permanent position has arisen within our Hydrant and Extinguisher Department, based at South Wales Fire and Rescue Service Headquarters. 

The post holder will be responsible for administrative aspects of water supplies for Firefighting within the South Wales Fire and Rescue Service area in consultation with other agencies and associated administrations. 

Duties will include data input, raising orders for repairs to be carried out, general administrative duties, liaising with internal personnel, external agencies and service users.  The successful applicant will have good communication skills and experience in the use of spreadsheets, attention to detail and accuracy.  

Retained Duty System Applicants: Please take your hours of availability into consideration when applying for this vacancy and discuss with your RDS Station Manager prior to making your application.

A job share will be considered for this vacancy, please state clearly on your application if you wish to apply for a job share. A flexible working policy is in operation.

Welsh language skills are desirable, but not essential for this post.

The successful candidate will be subject to undertaking a Disclosure Scotland clearance check and a Drug and Alcohol Test prior to an appointment being made.

An Application Form, Person Specification and Job Description can be downloaded from the Current Vacancies page on the Intranet. Completed applications forms should be returned to:- The Recruitment and Assessment Team, South Wales Fire and Rescue Headquarters, Forest View Business Park, Llantrisant, CF72 8LX.

The closing date for receipt of application forms is 16th June, 2017 at 12.00 pm and a date for the selection process is to be confirmed.

All documentation is available in both English and Welsh and we welcome communication in either language.

South Wales Fire and Rescue Service believe in the real value of having a diverse workforce and we proactively want to encourage applicants from all sectors of our community to apply.

 

---

 

CYMRAEG :

Adran Hydrantau a Diffoddyddion Swyddog Gweinyddol   GRADD: 5 CYFLOG: £17,772 - £18,746 y flwyddyn 37 awr yr wythnos RHIF CYF: NU070  

Cododd y swydd barhaol uchod o fewn ein Hadran Hydrantau a Diffoddyddion a leolir ym Mhencadlys Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru. 

Bydd deilydd y swydd yn gyfrifol am agweddau gweinyddol cyflenwadau dŵr i Ymladdwyr Tân o fewn ardal Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru mewn ymgynghoriad ag asiantaethau a gweinyddiaethau cysylltiol eraill. 

Bydd dyletswyddau'n cynnwys mewnbynnu data, codi archebion ar gyfer cynnal atgyweiriadau, dyletswyddau gweinyddol cyffredinol, cysylltu â phersonél mewnol, asiantaethau allanol a defnyddwyr gwasanaethau.  Bydd gan yr ymgeisydd llwyddiannus sgiliau cyfathrebu da a phrofiad wrth ddefnyddio taenlenni, ynghyd â sylw at fanwl gywirdeb a manylder. 

Ymgeiswyr y System Ddyletswydd Rhan Amser: A fyddwch cystal â chymryd oriau eich argaeledd i ystyriaeth wrth ymgeisio ar gyfer y swydd wag hon a thrafodwch unrhyw gwestiynau ynglŷn ag argaeledd â'ch Rheolwr Gorsaf System Ddyletswydd Rhan Amser cyn gwneud eich cais.

Ystyrir y cyfle i rannu swydd gogyfer â'r swydd wag hon. Nodwch yn glir ar eich cais os dymunwch ymgeisio i rannu swydd. Gweithredir cynllun oriau gwaith hyblyg.

Mae sgiliau Iaith Gymraeg yn ddymunol ar gyfer y swydd hon ond nid yn hanfodol.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn amodol ar ymgymryd â chliriad gwirio gan Wasanaeth Datgelu'r Alban a Phrawf Cyffuriau ac Alcohol cyn y gwneir unrhyw benodiad

Gellir lawr lwytho Ffurflen Gais, Manyleb Person a Swydd-Ddisgrifiad o Dudalen Swyddi Cyfredol y Fewnrwyd. Dylid dychwelyd ffurflenni cais gorffenedig at:- Y Tîm Recriwtio ac Asesu, Pencadlys  Tân ac Achub De Cymru, Parc Busnes Forest View, Llantrisant CF72 8LX.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ffurflenni cais yw 16 o Fehefin, 2017 am 12.00 yp ac mae dyddiad ar gyfer y broses ddethol eto i'w gadarnhau.

Mae'r holl ddogfennaeth ar gael yn Gymraeg a Saesneg ill dau a chroesawn gyfathrebiadau yn y naill iaith neu'r llall.

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru'n credu yng ngwir werth cael gweithlu amrywiol ac rydym yn dymuno annog yn rhagweithiol ymgeiswyr o bob sector cymdeithas i ymgeisio.