Operational Manager

Recruiter
The Vale of Glamorgan Council
Location
Barry, The Vale of Glamorgan (Bro Morgannwg)
Salary
Up to £54,155
Posted
07 Jun 2017
Expires
26 Jun 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Operational Manager

Children and Young People Services

Salary: Up to £54,155

Post Ref V/CF/PD003

Can you help us to provide effective and creative leadership for Children's Services in the Vale of Glamorgan?

The Vale of Glamorgan is a place where talented senior managers are able to make a real difference.  We're resourceful and resilient, committed to improvement and keen to embrace new ideas.  Building on widely acknowledged strengths, you'll be supported by an able and committed team who have a proven capacity for good service delivery and for helping families achieve good outcomes.

We're looking for an exceptional leader, able to take on the task of improving integrated working by bringing together some very successful teams and services - Flying Start, Families First, Intake and Family Support, and Child Health and Disability.  You'll be responsible for helping the Council and its partners take forward its programme of change, designed to provide children and families with a range of services which are more responsive to need and more sustainable.

A proven track record of effective management within Children's Social Services is essential.  Crucially, you'll know what good practice looks like and how to help your staff achieve these standards within a demanding environment.  Excellent judgement and first class leadership skills will enable you to make a positive and lasting contribution to Social Services within the Vale of Glamorgan.

To discuss this role and our plans of the future, please contact Rachel Evans, Head of Children and Young People Services, Vale of Glamorgan Council.  Telephone contact details: 01446 704792.

Further information and application form is available at: www.valeofglamorgan.gov.uk/OMCYP

Closing date: 25th June 2017 at 5pm

Assessment Centre: 10th July 2017

Interviews: 13th July 2017

Rheolwr Gweithredol

Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc

Cyflog: Hyd at  £54,155

Cyf. Swydd V/CF/PD003

Allwch chi ein cynorthwyo i gynnig arweinyddiaeth effeithiol a chreadigol ar gyfer y Gwasanaethau Plant ym Mro Morgannwg?

Mae Bro Morgannwg yn rhywle lle gall uwch reolwyr talentog wneud  gwahaniaeth gwirioneddol.  Rydym yn ddarbodus a gwydn ac yn ymrwymedig i wella a chroesawu syniadau newydd.  Gan adeiladu ar gryfderau amlwg, byddwch yn cael eich cynorthwyo gan dîm galluog ac ymrwymedig, sydd â gallu amlwg i ddarparu gwasanaethau'n dda ac i helpu teuluoedd i sicrhau canlyniadau da.

Rydym yn chwilio am arweinydd neilltuol, all dderbyn y dasg o wella gweithio integredig drwy ddwyn ynghyd dimau a gwasanaethau llwyddiannus - Dechrau'n Deg, Teuluoedd yn Gyntaf, Derbyn a Chymorth Teuluoedd, ac Iechyd ac Anabledd Plant.  Byddwch yn gyfrifol am helpu'r Cyngor a'i bartneriaid i fwrw ymlaen â'i raglen o newid, a gynlluniwyd i gynnig ystod o wasanaethau i blant a theuluoedd sy'n fwy ymatebol i angen ac yn fwy cynaliadwy.

Mae hanes o waith rheoli effeithiol o fewn y Gwasanaethau Cymdeithasol Plant yn hollbwysig.  Yn hanfodol, byddwch yn gwybod beth yw arfer da a sut i helpu eich staff i gyflawni'r safonau hyn mewn amgylchedd anodd.  Bydd eich doethineb a'ch sgiliau arwain penigamp yn eich galluogi i wneud cyfraniad cadarnhaol a pharhaol i wasanaethau cymdeithasol yng Nghyngor Bro Morgannwg.

I drafod y swydd hon a'n cynlluniau ar gyfer y dyfodol, cysylltwch â Rachel Evans, pennaeth Gwasanaethau Plant a Phobl Ifanc, Cyngor Bro Morgannwg.  Manylion cyswllt ffôn: 01446 704792.

Mae mwy o wybodaeth a ffurflen gais ar gael yn: www.valeofglamorgan.gov.uk/OMCYP

Dyddiad cau: 25 Mehefin 2017 am 5pm

Canolfan Asesu: 10 Gorff 2017

Cyfweliad: 13 Gorff 2017