Franchise Development Executive / Swyddog Gweithredol Datblygu Masnach

Recruiter
BBC
Location
Cardiff
Salary
Competitive
Posted
07 Jun 2017
Expires
21 Jun 2017
Contract Type
Contract

Job Introduction
Roath Lock studios currently housesCasualty, Pobol y Cwm and Doctor Who.

We currently have an opportunity for a Franchise Development Executive to join the BBCs flagship Drama Series, Doctor Who.

The Ideal Candidate will be responsible for progressing and initiating drama projects on the Doctor Who Franchise in conjunction with and reporting to the Executive team from initial ideas through to delivery.

Mae stiwdios Porth y Rhath ar hyn o bryd yn gartref i Casualty, Pobol y Cwm a Doctor Who.

Mae gennym ni gyfle yn awr i Swyddog Gweithredol Datblygu Masnachfraint ymuno Chyfres Ddrama boblogaidd y BBC, Doctor Who.

Bydd yr Ymgeisydd Delfrydol yn gyfrifol am ddatblygu a chychwyn prosiectau drama ar Fasnachfraint Doctor Who ar y cyd 'r Tm Gweithredol a bydd hefyd yn atebol i'r tm hwnnw o'r cam creu syniadau cychwynnol i'r cyflawni.

Role Responsibility
This role will support the commissioning and development and will work closely with Doctor Who, Producers and Executive Producers to drive development activity in the department. You will be a champion for new talent and ideas with excellent editorial judgment. You will need to be a creative thinker, finding the right projects for the right channels and getting them through to commission. You will be the key point of contact with any joint narrative drama ventures outside BBC Studios. Keeping across storylines/editorial direction and provide any support deemed appropriate by the Executive Team.

Bydd y swydd hon yn cefnogi'r gwaith comisiynu a datblygu a byddwch yn gweithio'n agos gyda Chynhyrchwyr a Chynhyrchwyr Gweithredol Doctor Who i lywio gweithgarwch datblygu yn yr adran. Byddwch chi'n hyrwyddo talent a syniadau newydd a bydd gennych chi farn olygyddol ardderchog. Bydd angen i chi feddwl yn greadigol, dod o hyd i'r prosiectau cywir ar gyfer y sianeli cywir a'u datblygu drwy'r broses gomisiynu. Chi fydd y pwynt cyswllt allweddol gydag unrhyw gyd-fentrau drama naratif y tu allan i BBC Studios. Byddwch chi'n ymwybodol o'r straeon/cyfeiriad golygyddol diweddaraf ac yn rhoi unrhyw gymorth fel sy'n briodol yn l y Tm Gweithredol.

This role will support the commissioning and development and will work closely with Doctor Who, Producers and Executive Producers to drive development activity in the department. You will be a champion for new talent and ideas with excellent editorial judgment. You will need to be a creative thinker, finding the right projects for the right channels and getting them through to commission. You will be the key point of contact with any joint narrative drama ventures outside BBC Studios. Keeping across storylines/editorial direction and provide any support deemed appropriate by the Executive Team.

The Ideal Candidate
To be successful in this role, you must have a passion for drama, television, film, theatre and radio. You will have a strong knowledge and experience of film and television output and development, including an awareness of material in development and potential gaps. Youll have knowledge of key agents and new talent within the industry, as well as script/ talent sources and the availability and potential of emerging talent. Furthermore you will have the ability to interpret editorial intentions and contribute to the generation of ideas, as well as excellent communication, administrative and organisational skills.

I lwyddo yn y swydd hon, mae'n rhaid i chi fod yn frwd dros ddrama, teledu, ffilm, theatr a radio. Bydd gennych chi wybodaeth a phrofiad cadarn o raglenni teledu a ffilmiau ac o'u datblygu, yn cynnwys ymwybyddiaeth o ddeunydd sydd wrthi'n cael ei ddatblygu ac o fylchau posibl. Bydd gennych chi wybodaeth am asiantau allweddol a thalent newydd yn y diwydiant, yn ogystal ffynonellau talent/sgript ac argaeledd a photensial talent newydd. At hyn, byddwch chi'n gallu dehongli bwriadau golygyddol a chyfrannu at greu syniadau, a bydd gennych chi hefyd sgiliau cyfathrebu, gweinyddu a threfnu rhagorol.

To be successful in this role, you must have a passion for drama, television, film, theatre and radio. You will have a strong knowledge and experience of film and television output and development, including an awareness of material in development and potential gaps. Youll have knowledge of key agents and new talent within the industry, as well as script/ talent sources and the availability and potential of emerging talent. Furthermore you will have the ability to interpret editorial intentions and contribute to the generation of ideas, as well as excellent communication, administrative and organisational skills.

Package Description
12 Months Fixed Term Contract / Attachment

Cytundeb Tymor Penodol / Ymlyniad o 12 Mis

About the Company
We dont focus simply on what we do we also care how we do it. Our values and the way we behave are important to us. Please make sure youve read about our values and behaviours in the document attached below. Youll be asked questions relating to them as part of your application for this role.

The BBC is committed to building a culturally diverse workforce and therefore strongly encourages applications from underrepresented groups. We are committed to equality of opportunity and welcome applications from individuals, regardless of their background.

BBC is committed to redeploying employees seeking suitable alternative employment within the BBC for different reasons and they will be given priority consideration ahead of other applicants. Priority consideration means for those employees seeking redeployment their application will be considered alongside anyone else at risk of redundancy, prior to any individuals being considered who are not at risk.

Nid ydym yn canolbwyntio ar yr hyn a wnawn yn unig - mae'r ffordd rydym yn ei gyflawni hefyd yn bwysig i ni. Mae ein gwerthoedd a'r ffordd rydym yn ymddwyn yn bwysig iawn i ni. Sicrhewch eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a'n hymddygiadau yn y ddogfen sydd wedi'i hatodi isod. Byddwn yn gofyn cwestiynau sy'n ymwneud hwy fel rhan o'ch cais am y rl hon.

Maer BBC wedi ymrwymo i ddatblygu gweithlu aml-ddiwylliannol felly rydym yn annog yn frwd geisiadau gan grwpiau sydd wediu tangynrychioli. Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, beth bynnag yw eu cefndir.

Mae'r BBC yn ymrwymedig i adleoli cyflogeion sy'n chwilio am swydd amgen addas o fewn y BBC am resymau gwahanol a rhoddir ystyriaeth flaenoriaethol iddyn nhw o flaen ymgeiswyr eraill. Ystyr ystyriaeth flaenoriaethol yw pan gaiff cais y cyflogeion hynny sydd am gael eu hadleoli ei ystyried ochr yn ochr ag unrhyw un arall sydd mewn perygl o golli ei swydd, cyn ystyried unrhyw un nad yw mewn perygl o golli ei swydd.

Salary: . Date posted: 06/06/2017