Administrative Officer - Fitness to Practise/ Swyddog Gweinyddol - Priodoldeb i Ymarfer

Recruiter
Education Workforce Council
Location
Cardiff (Caerdydd)
Salary
Starting salary £17,200 per annum + benefits/Cyflog cychwynnol: £17,200 y flwyddyn + buddion
Posted
31 May 2017
Expires
22 Jun 2017
Ref
EWC 30/ CGA 30
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

The Education Workforce Council is the statutory, self-regulating professional body for members of the education workforce in Wales.  It seeks to raise the status of workers in education and training by maintaining and promoting the highest standards of professional practice and conduct in the interests of registrants, learners and the general public.

The Council is seeking to appoint the following:

ADMINISTRATIVE OFFICER (AO) - FITNESS TO PRACTISE

Purpose of Post:

Working to the Fitness to Practise Manager, the Administrative Support Officer will provide general administrative support to the Fitness to Practise Team, including arranging meetings and hearings, filing, copying, receiving and communicating messages, assisting with bookings and clerking meetings and hearings.

The post-holder will be required to attend Committee meetings/hearings in North Wales, on average 1 to 2 times per month, which will involve an overnight stay.

Key Tasks:

Under the direction of the Fitness to Practise Manager:

 • Making all arrangements in respect of all Fitness to Practise Committee hearings, Suitability Committee meetings and Investigating Committee meetings;
 • Acting as clerk in Fitness to Practise Committee hearings, Suitability Committee meetings and Induction Appeals Committee hearings;
 • Copying confidential case papers in preparation for Fitness to Practise meetings and hearings;
 • Arranging briefing meetings with panel members, Presenting Officers and legal advisers;
 • Arranging payment of expenses claims;
 • Booking car rental, train tickets, air travel and accommodation;
 • Liaison with Magistrates and Crown Courts to request Memorandums of Conviction;
 • Filing confidential papers;
 • Archiving confidential case files;
 • Handling general correspondence, some low level casework and telephone enquiries;
 • Undertake any other administrative tasks as directed by the Fitness to Practise Manager commensurate with the post.

You will need to complete an application form to apply for this post.

 

Cyngor y Gweithlu Addysg yw'r corff proffesiynol statudol, hunanreoleiddiol ar gyfer aelodau'r gweithlu addysg yng Nghymru. Mae'n ceisio codi statws gweithwyr ym maes addysg a hyfforddiant drwy gynnal a hybu'r safonau uchaf o ymarfer ac ymddygiad proffesiynol er lles cofrestreion, dysgwyr a'r cyhoedd.  

Mae'r Cyngor yn awyddus i benodi'r canlynol:

SWYDDOG GWEINYDDOL (SG) - PRIODOLDEB I YMARFER

Pwrpas y swydd:

Gan weithio dan reolaeth y Rheolwr Priodoldeb i Ymarfer, bydd y Swyddog Cymorth Gweinyddol yn darparu cymorth gweinyddol cyffredinol i'r Tîm Priodoldeb i Ymarfer, gan gynnwys trefnu cyfarfodydd a gwrandawiadau, ffeilio, llungopïo, derbyn a chyfleu negeseuon, cynorthwyo gyda bwciadau a chlercio mewn cyfarfodydd a gwrandawiadau.

Bydd yn ofynnol i ddeiliad y swydd i fynychu cyfarfodydd y Pwyllgor / gwrandawiadau yng Ngogledd Cymru, 1 i 2 gwaith ar gyfartaledd y mis, a fydd yn cynnwys aros dros nos.

Tasgau Allweddol:

 • Gwneud yr holl drefniadau mewn perthynas â'r holl wrandawiadau pwyllgor priodoldeb i ymarfer, cyfarfodydd pwyllgor addasrwydd a chyfarfodydd pwyllgor archwilio;
 • Gweithredu fel clerc mewn gwrandawiadau Pwyllgorau Priodoldeb i Ymarfer, cyfarfodydd Pwyllgorau Addasrwydd a gwrandawiadau Pwyllgorau Apeliadau Sefydlu;
 • Llungopïo papurau achos cyfrinachol ar gyfer cyfarfodydd a gwrandawiadau Priodoldeb i Ymarfer;
 • Trefnu cyfarfodydd briffio gydag aelodau paneli, Swyddogion Cyflwyno ac ymgynghorwyr cyfreithiol;
 • Trefnu talu hawliadau treuliau;
 • Gwneud trefniadau i logi ceir, bwcio tocynnau trên, teithiau awyr a llety;
 • Cysylltu â Llysoedd Ynadon a Llysoedd y Goron i ofyn am Femoranda Euogfarnau;
 • Ffeilio papurau cyfrinachol;
 • Archifo ffeiliau achos cyfrinachol;
 • Ymdrîn â gohebiaeth gyffredinol, gwaith achos lefel isel, ac ymholiadau ffôn;
 • Ymgymryd ag unrhyw dasgau gweinyddol eraill dan gyfarwyddyd y Rheolwr Priodoldeb i Ymarfer.

Bydd gofyn i chi gwblhau ffurflen i gais i ymgeisio am y swydd hon.