Cynghorydd Gwasanaeth Cwsmeriaid (Customer Service Advisor)

Recruiter
HSBC
Location
Swansea (Abertawe)
Posted
09 May 2017
Expires
21 May 2017
Hours
Full Time
Cynghorydd Gwasanaeth Cwsmeriaid Disgrifiad Cynghorydd Gwasanaeth Cwsmeriaid - HSBC - Cyflog cychwynnol o £17,250, yn codi i o leiaf £18,250 ar ôl 12 mis (yn amodol ar berfformiad) A oes gennych ddiddordeb mewn gweithio yn ein Canolfan Gyswllt yn Abertawe? Cynigir cyfleusterau gwych yn ein Canolfan Gyswllt yn Abertawe, megis bwyty ar y safle, parcio am ddim a chaffi rhyngrwyd. Mae gennym dîm penodol sy'n canolbwyntio ar greu amgylchedd gwaith pleserus a threfnu digwyddiadau cymdeithasol rheolaidd. Pan fyddwch yn ymuno â'n tîm, cewch fynediad at becyn buddion cystadleuol o'r diwrnod cyntaf, gan gynnwys: • Bonws blynyddol yn ôl disgresiwn • Gofal iechyd Bupa ar eich cyfer chi a'ch teulu, sy'n werth hyd at £775 • Cyfraniad pensiwn y cyflogwr blaenllaw hyd at 17% • Yswiriant bywyd (4 x cyflog sylfaenol) • 25 diwrnod o wyliau, ynghyd ag 8 diwrnod o wyliau cyhoeddus a gwyliau banc - gyda'r opsiwn i brynu hyd at 5 diwrnod ychwanegol • 'My Choice' - ein cynllun buddion hyblyg • Polisi dillad anffurfiol, fel y gallwch ddod i'r gwaith a gwisgo'r hyn sy'n gyfforddus i chi (o fewn rheswm) Yn HSBC ein nod yw rhagori ar ddisgwyliadau ein cwsmeriaid. Mae ein Cynghorwyr Gwasanaeth Cwsmeriaid yn darparu gwasanaeth uwchraddol i bob unigolyn sydd yn galw ein Canolfan Gyswllt yn Abertawe. Rydym yn chwilio am bobl gefnogol a brwdfrydig i ymuno â'n timau gwasanaeth cwsmeriaid ar sail llawn amser. Nid yw profiad bancio neu brofiad mewn Canolfan Gyswllt yn hanfodol. Yr hyn sydd gennym wir ddiddordeb ynddo yw brwdfrydedd gwirioneddol o ran mynd y tu hwnt i'r galw ar gyfer ein cwsmeriaid - popeth arall y gallwn eich dysgu Qualifications Beth fyddaf yn ei wneud fel Cynghorydd Gwasanaeth Cwsmeriaid? • Darparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol trwy ymateb yn llwyddiannus i gwestiynau ac ymholiadau, gan ddangos eich brwdfrydedd ac ymroddiad ar hyd y ffordd . • Adeiladu perthynas gyda'n cwsmeriaid trwy wrando'n astud ar eu hanghenion - ac yn eu cefnogi gyda'r cynhyrchion a'r gwasanaethau sydd yn addas iddynt. • Mae'n hanfodol dod â synnwyr o hwyl a digrifwch i'r rôl Cymwysterau Beth sydd ei angen er mwyn i mi fod yn llwyddiannus yn y rôl hon? Nid oes gwahaniaeth os nad ydych erioed wedi gweithio mewn Canolfan Gyswllt, neu hyd yn oed os ydych newydd orffen eich addysg. Rydym yn ymfalchïo mewn darparu hyfforddiant o'r safon uchaf. Byddwch yn dechrau ar gyflog o £17,250, a chan ein bod yn llawn brwdfrydedd amdanoch chi a'ch dilyniant gyrfa, byddwn yn sicrhau eich bod yn cwblhau rhaglen ragarweiniol drylwyr yn ystod eich 10 wythnos gyntaf. Ar ôl 6 mis, os yw popeth yn mynd yn iawn, byddwch yn gweld eich cyflog yn codi i £17,750. Wedyn, byddwn yn darparu hyfforddiant pellach i chi i wella'ch sgiliau er mwyn cefnogi amrywiaeth ehangach o gwsmeriaid ac i wobrwyo am hynny byddwn yn edrych i gynyddu'ch cyflog i £18,250 ar ôl 12 mis. Os ydych yn hoffi amrywiaeth ac mae gennych ffordd o fyw hyblyg rydym yn gweithredu patrwm cylchredol rhwng 7:00yb a 12:00yb, 7 diwrnod yr wythnos. A yw'r disgrifiad hwn yn swnio'n debyg i chi? Os felly gwnewch gais heddiw i ymuno â HSBC, sefydliad gwirioneddol fyd-eang, a dechreuwch eich taith. Cyfraniad pensiwn craidd o 10% ar y £20,100 cyntaf o gyflog pensiynadwy a 9% ar unrhyw gyflog sy'n weddill dros £20,100, ynghyd â chyfraniadau cyfatebol o 7%. Mae HSBC wedi ymrwymo i feithrin diwylliant lle caiff gweithwyr eu gwerthfawrogi a'u parchu ac mae barn yn cyfrif. Rydym yn ymfalchïo mewn darparu gweithle sy'n meithrin datblygiad proffesiynol parhaus, gweithio'n hyblyg a chyfleoedd i ddatblygu o fewn amgylchedd cynhwysol ac amrywiol . Defnyddir d ata personol a gedwir gan y Banc sy'n ymwneud â cheisiadau cyflogaeth yn unol â'n Datganiad Preifatrwydd, sydd ar gael ar ein gwefan. Cyhoeddwyd gan Fanc HSBC ccc. Salary: . Date posted: 03/03/2017