Chief Operating Officer (COO)

Recruiter
Food Standards Agency*
Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
Up to £105,000 per annum
Posted
08 May 2017
Expires
23 May 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Food Standards Agency

Chief Operating Officer (COO)

Ref. 1539127

Up to £105,000 per annum

National (offices in Belfast, Cardiff, London, York)

  • Are you the kind of person who combines strategic and inspirational leadership with the ability to make things happen?
  • Do you already have hands-on experience of successfully driving through organisational and cultural transformation in an operational environment?
  • Do you have a track record of delivering results in a complex stakeholder environment? 

If so, you may be our next Chief Operating Officer

The Food Standards Agency is a non-ministerial Government department responsible for regulating the food industry in England, Wales and Northern Ireland. 

This is an exciting time to join the Agency. We are at a pivotal moment in food regulation and food standards - 25% of the way through a bold four year transformation programme, aimed at modernising and future proofing the regulatory regime in England, Wales and Northern Ireland.  The UK's exit from the EU will create both opportunities and additional expectations - over 95% of the department's work is currently driven by legislation and regulation originating in Europe.  Whilst we don't yet know all that this entails, we do know that sustaining public trust in food and maintaining high food standards are non-negotiable for consumers in the UK and abroad. 

Following the recent appointment of our new Chief Executive Officer, we are now recruiting for the challenging but rewarding role of Chief Operating Officer (COO) to provide strong and visible leadership in all operational matters for the Agency. 

In this critical role, as part of the Executive Management Team, you will lead on all operational matters, implementing FSA decisions in a timely, efficient and cost effective manner.  You will also be responsible for driving continuous improvement throughout the organisation particularly in terms of cross-agency working, openness and the increased use of data and technology.

You may already be a Chief Operating Officer, or an experienced operational senior leader seeking your first COO role.  Whilst experience of the food sector may be helpful, what's more important to us is that you are an inspirational and engaging senior leader with strong communication skills and a successful track record within an operational delivery environment.   

If you are interested in what this role could offer you and think you have the skills, experience and ambition that we are looking for, we'd love to hear from you.

For further details and how to apply, please click on the apply button to visit our website.

The closing date for applications is 10am on Tuesday 23 May 2017.

The Food Standards Agency has a strong commitment to diversity and equality of opportunity.  We are committed to appointing diverse, talented and high-performing individuals and welcome applications from individuals irrespective of their background, gender, race, sexual orientation, religion or age, providing they meet the required criteria.  Applications from women and BME candidates in particular are encouraged.     

The Civil Service Commission provides assurance that selection for appointment to the Civil Service is on merit on the basis of fair and open competition

 

Prif Swyddog Gweithredu,yr Asiantaeth Safonau Bwyd

Cyflog:hyd at £105,000 y flwyddyn

Lleoliad:Cenedlaethol (swyddfeydd yng Nghaerdydd, Belfast, Llundain, Caerefrog)

  • Ydych chi'n berson sy'n cyfuno sgiliau arwain strategol ac ysbrydoledig â'r gallu i wneud i bethau ddigwydd?
  • Ydych chi eisoes yn meddu ar brofiad ymarferol o drawsnewid sefydliad o ran trefn a diwylliant, mewn amgylchedd gweithredu, a hynny yn llwyddiannus?
  • A oes gennych chi hanes da o sicrhau canlyniadau mewn amgylchedd rhanddeiliaid cymhleth? 

Os felly, efallai mai chi yw ein Prif Swyddog Gweithredu nesaf. 

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd (ASB) yn adran anweinidogol o'r Llywodraeth sy'n gyfrifol am reoleiddio'r diwydiant bwyd yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon. 

Mae'n gyfnod cyffrous i fod yn ymuno â'r Asiantaeth.  Rydym ni yng nghanol cyfnod arwyddocaol o ran rheoleiddio bwyd a safonau bwyd - 25% o'r ffordd drwy raglen drawsnewid fentrus, a fydd yn para pedair blynedd, gyda'r nod o foderneiddio a diogelu'r gyfundrefn reoleiddio yng Nghymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon at y dyfodol.  Bydd ymadawiad y Deyrnas Unedig o'r Undeb Ewropeaidd yn creu cyfleoedd yn ogystal â disgwyliadau ychwanegol - ar hyn o bryd caiff dros 95% o waith yr adran ei lywio gan ddeddfwriaeth a rheoliadau sy'n deillio o Ewrop.  Er nad ydym ni eto yn gwybod beth fydd hyn yn ei olygu, rydym ni'n gwybod bod cynnal ffydd y cyhoedd mewn bwyd a chynnal safonau bwyd uchel yn elfennau nad yw defnyddwyr yn y Deyrnas Unedig a thramor yn barod i gyfaddawdu arnynt. 

Yn dilyn penodi ein Prif Swyddog Gweithredol newydd yn ddiweddar, rydym ni nawr yn recriwtio ar gyfer rôl heriol ond gwerth chweil Prif Swyddog Gweithredu i gynnig arweinyddiaeth gref a gweledol ym mhob un o faterion gweithredu'r Asiantaeth. 

Yn y rôl hanfodol hon, fel rhan o'r Tîm Rheoli Gweithredol, byddwch yn arwain ar yr holl faterion gweithredol, gan weithredu penderfyniadau'r ASB mewn modd amserol, effeithlon a chost effeithiol.  Byddwch hefyd yn gyfrifol am hybu gwelliant parhaus ym mhob rhan o'r sefydliad, yn arbennig o ran gweithio ar draws asiantaethau, bod yn agored a'r defnydd cynyddol o ddata a thechnoleg.

Efallai eich bod eisoes yn Brif Swyddog Gweithredu, neu'n uwch arweinydd gweithredu profiadol gyda'ch bryd ar eich rôl Prif Swyddog Gweithredu gyntaf?  Er y gallai profiad o'r sector bwyd fod yn ddefnyddiol, yr hyn sy'n bwysicach i ni yw eich bod yn uwch arweinydd sy'n ysbrydoli ac yn ysgogi, gyda sgiliau cyfathrebu cryf a hanes llwyddiannus o fewn amgylchedd gweithredu.   

Os oes gennych ddiddordeb yn yr hyn y gall y rôl hon ei gynnig i chi a'ch bod yn credu bod gennych y sgiliau, y profiad a'r uchelgais angenrheidiol, byddai'n bleser clywed gennych.

I gael rhagor o fanylion ar sut i wneud cais, dilynwch y ddolen hon:

https://www.civilservicejobs.service.gov.uk/csr/jobs.cgi?jcode=1539127 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 10am Tuesday 23 Mai 2017.

Mae'r Asiantaeth Safonau Bwyd wedi ymrwymo'n gryf i amrywiaeth a chyfle cyfartal.  Rydym ni'n ymrwymo i benodi unigolion amrywiol a thalentog sy'n perfformio i lefel uchel, ac rydym ni'n croesawu ceisiadau gan unigolion, waeth beth yw eu cefndir, eu rhyw, eu cyfeiriadedd rhywiol, eu crefydd neu eu hoedran, cyn belled â'u bod yn bodloni'r meini prawf gofynnol.Yn benodol, fe anogir ceisiadau gan fenywod a phobl dduon a lleiafrifoedd ethnig.    

Mae Comisiwn y Gwasanaeth Sifil yn rhoi sicrwydd bod unrhyw benodiadau i'r Gwasanaeth Sifil ar sail teilyngdod, yn dilyn cystadleuaeth deg ac agored.

More jobs like this