Rheolwr Gyfarwyddwr

Recruiter
Blaenau Gwent County Borough Council*
Location
Y Ganolfan Ddinesig, Glyn Ebwy
Salary
Hyd at £102,351
Posted
08 May 2017
Expires
02 Jun 2017
Ref
225208385-01
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

Lle gwell i fyw a gweithio

Gan ymdrechu i wella ansawdd gwasanaethau yn barhaus i'r gymuned, mae gyrfa gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent yn rhoi boddhad swydd go iawn. Gyda'n gilydd byddwn yn gwneud Blaenau Gwent yn lle gwell i fyw a gweithio.

Rheolwr Gyfarwyddwr

  • Y Ganolfan Ddinesig, Glyn Ebwy
  • Cyflog hyd at £102,351

Ar un adeg roedd Blaenau Gwent yn bwerdy i'r diwydiant trwm, ond bellach mae'n fodern, yn wyrdd ac yn economaidd uchelgeisiol. Mae'r rhanbarth wedi elwa o fuddsoddiad adfywio enfawr yn y blynyddoedd diwethaf a gyda mwy i edrych ymlaen ato, mae'n mwynhau cyfnod o weddnewid cyffrous.

Er mwyn arwain Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent drwy'r cyfnod uchelgeisiol hwn a thu hwnt, rydym am benodi Rheolwr Gyfarwyddwr sy'n rhannu ein gweledigaeth a'n gwerthoedd.

Yn y rôl hon lefel uchaf hon, byddwch yn gweithredu dull ‘Un Cyngor', yn arwain yr uwch dîm rheoli a chi fydd ein prif gynghorydd ar bolisi. Mae hyn yn golygu mai chi fydd yn gyfrifol yn y pen draw am alinio ein gwasanaethau â strategaeth a pholisi'r Cyngor a sicrhau eu bod yn cael eu cyflawni'n effeithiol.

Mae mynd ati'n ddiwyd i gyfrannu at y dasg o ddiwygio Llywodraeth Leol, sicrhau bod y Fargen Ddinesig yn cael cymaint o effaith â phosib, cefnogi partneriaethau lleol a chreu cyfleoedd i bobl ym Mlaenau Gwent hefyd yn elfennau allweddol o'r rôl hon.

Byddwch yn gweithio'n agos gydag aelodau'r cyngor ac uwch swyddogion o Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent i hyrwyddo cysylltiadau a fydd o fudd i bobl ledled y rhanbarth.

Bydd gennych gymhwyster proffesiynol ar lefel gradd a phrofiad amlwg o arwain, o uwch reoli ac o newid yn y sector cyhoeddus. Byddwch yn deall cyllid a rôl Llywodraeth Cymru; ac ynghyd â'ch dealltwriaeth drylwyr o ddatblygiadau ym maes llywodraeth leol a chenedlaethol yn y dyfodol, bydd gennych ymwybyddiaeth a sensitifrwydd gwleidyddol.

Am becyn cais llawn, ewch i'n gwefan drwy y botwm “Gwneud cais” ar y dudalen hon.

Dyddiad cau: Dydd Gwener 2 Mehefin, 2017.

Mae'r Awdurdod yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Hyrwyddo amrywiaeth yn y gweithle.