Rheolwr Cyswllt Dioddefwyr a Goroeswyr

Recruiter
Independent Inquiry into Child Sexual Abuse
Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
Cyflog: £28,280 - £33,229
Posted
08 May 2017
Expires
08 Jun 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

 

Rheolwr Cyswllt Dioddefwyr a Goroeswyr

Ymchwiliad Annibynnol i Gam-Drin Plant yn Rhywiol

Dyddiad cau:

Cyfeirnod: 1533334

Cyflog: £28,280 - £33,229

Graddfa: Swyddog Gweithredol Uwch

Math o gontract: Cyfnod Penodol

Hyd y gyflogaeth: 21 mis

Maes busnes: Arall

Math o rôl: Cyflawniad Gweithredol

Patrwm gwaith: Gweithio hyblyg, Amser-llawn, Rhan-amser, Rhannu swydd

Oriau: 37 Awr

Nifer o swyddi: 1

Lleoliad: Caerdydd, Cymru

Ynglŷn â'r swydd

Swydd ddisgrifiad

Mae'r Prosiect Gwirionedd yn un o agweddau craidd gwaith yr Ymchwiliad Annibynnol i Gam-drin Plant yn Rhywiol (IICSA). Mae'r Prosiect Gwirionedd yn rhoi cyfle i ddioddefwyr a goroeswyr rannu eu profiad a barnau gyda'r Ymchwiliad mewn lleoliad diogel a chyfrinachol. Yn y rôl hon, byddwch yn ganolog i lwyddiant y Prosiect Gwirionedd trwy oruchwylio'r trefniadau ymarferol ar gyfer ymgysylltiad y cyfranogwyr gyda'r Ymchwiliad a sicrhau bod y sesiynau Preifat yn rhedeg yn esmwyth a llwyddiannus. Byddwch yn gweithio ar y cyd â thîm cefnogaeth emosiynol arbenigol a hwyluswyr hyfforddedig a hwyluswyr cynorthwyol a fydd yn cynnal y sesiynau preifat ble bydd cyfranogwyr yn rhannu eu profiadau gyda'r Ymchwiliad.

Yn ogystal, mae Swyddfa'r Ymchwiliad yn gweithredu fel canolfan ranbarthol ar gyfer yr Ymchwiliad i ymgysylltu gyda'r gymuned leol ac ystod o randdeiliaid, a byddwch yn cefnogi datblygiad a chyflawniad y gwaith yma.

Prif gyfrifoldebau 

 • I fod yn un pwynt cyswllt yn Swyddfa'r Ymchwiliad ar gyfer cyfranogwyr yn y Prosiect Gwirionedd
 • Trefnu a chydlynu pob agwedd ymarferol o brofiad Prosiect Gwirionedd cyfranogwyr, yn cynnwys trefnu teithio a llety dros nos os oes angen
 • Bod yn gyfrifol am ddarparu crynodebau achos o safon uchel ar gyfer pob cyfranogwr o flaen llaw i sesiynau preifat y Prosiect Gwirionedd
 • rheoli'r berthynas rhwng Swyddfa'r Ymchwiliad a Chanolfan Wybodaeth ac Ymgysylltu'r Ymchwiliad i sicrhau bod gwybodaeth yn cael ei rhannu'n effeithiol.
 • Rheolaeth llinell o dîm bychan, yn cynnwys cyfrifoldeb am ofynion llety swyddfa o ddydd i ddydd a threfnu gweithgareddau ar gyfer y Prosiect Gwirionedd
 • Cyfrannu i weithrediad cynlluniau cyfathrebu ac ymgysylltu â rhanddeiliaid Swyddfa'r Ymchwiliad
 • Dyletswyddau a chyfrifoldebau eraill priodol i gefnogi gweithrediad effeithiol Swyddfa'r Ymchwiliad a'r Prosiect Gwirionedd, fel sy'n ofynnol. Sgiliau gofynnol Bydd disgwyl i chi ddarparu tystiolaeth o bob un i'r meini prawf isod yn eich datganiad cefnogol. Sgiliau hanfodol
 • Rhuglder yn y Gymraeg
 • Profiad o weithio gyda grwpiau bregus, gan arddangos ymagwedd empathig a sensitif
 • Tystiolaeth o wytnwch personol a gallu i fod yn hunanymwybodol mewn sefyllfaoedd anodd a beichus, yn cynnwys cynnal terfynau proffesiynol priodol
 • Profiad o weithio mewn amgylchedd gweithredol dwys, yn cynnwys cyfrifoldeb dros reoli staff
 • Sgiliau TG rhagorol, gyda'r gallu i ddysgu ystod o raglenni safonol ac arbenigol yn gyflym.
 • Sgiliau TG rhagorol, gyda'r gallu i ddysgu ystod o raglenni safonol ac arbenigol yn gyflym.
 • Sgiliau cyfathrebu, yn arbennig gallu i gyfathrebu gydag ystod eang o gynulleidfaoedd, yn cynnwys rhai gyda llythrennedd neu allu cyfathrebu cyfyngedig Sgiliau dymunol
 • Profiad o weithio gyda dioddefwyr a goroeswyr cam-drin plant yn rhywiol sy'n oedolion
 • Profiad o reoli prosiectau a rhaglenni
 • Profiad o ymgysylltu â rhanddeiliaid Yn y rôl hon, byddwch yn gweithio ar y cyd â gweithwyr cymorth arbenigol a fydd yn darparu cefnogaeth emosiynol angenrheidiol i gyfranogwyr tra'n ymgysylltu yn y Prosiect Gwirionedd.

Mae gweithwyr cefnogaeth hefyd yn gyfrifol am reoli pryderon diogelu. Felly, dylech fod yn ymwybodol na fyddwch yn gweithio fel gweithiwr cymorth yn y rôl hon a bydd y gallu i gynnal ffiniau cadarn rhwng y rolau hyn yn allweddol.

Cefndir Gan weithio ar gyfer yr Ymchwiliad Annibynnol i Gam-Drin Plant yn Rhywiol, byddwch yn rhan o'r ymchwiliad cyhoeddus pwysicaf ac amlycaf erioed i'w sefydlu. Bydd y gwaith a wnawn yn cyrraedd pob lefel o gymdeithas Cymru a Lloegr - llywodraeth, sefydliadau iechyd ac addysg, sefydliadau preifat a sefydliadau crefyddol - gan droi pob carreg i nodi, deall a dysgu o'r methiannau sefydliadol a ganiataodd i gam-drin plant yn rhywiol ddigwydd yn y gorffennol.

Yn bwysicach, bydd ein gwaith yn gwneud argymhellion i atal cam-drin plant yn rhywiol rhag digwydd yn y dyfodol. Sefydlwyd yr Ymchwiliad Annibynnol gan yr Ysgrifennydd Gwladol, ac mae wedi ei arwain gan banel yr Ymchwiliad, dan gadeiryddiaeth yr Athro Alexis Jay OBE.

Yn cefnogi'r panel mae tîm Ysgrifenyddiaeth ymroddedig, gyda'r rôl hon yn rhan allweddol ohoni. Nodiadau ar gyfer ymgeiswyr Mae pob rôl yn IICSA yn galw am Wiriad Diogelwch.

Yn y rhan fwyaf o achosion, i gyflawni fetio'r Gwiriad Diogelwch hwn bydd angen i chi fod wedi preswylio yn y Deyrnas Unedig yn ystod y tair blynedd diwethaf.

Er nad yw DBS yn ofyniad ar gyfer y rôl hon ar hyn o bryd, oherwydd natur ddeinamig yr Ymchwiliad efallai y bydd gofyn i chi basio gwiriad DBS yn hwyrach yn ystod eich cyflogaeth.

Mae ein dyletswydd cyfrifoldeb tuag at ein staff yn fater difrifol iawn i ni.

Mae gan bob aelod o staff fynediad at gefnogaeth emosiynol trwy ddarparwr cymorth cyflogeion ac mae ganddynt hefyd fynediad at gefnogaeth emosiynol arbenigol sy'n cydnabod heriau gweithio gyda naratif cam-drin plant yn rhywiol. Mae'r rôl hon ar gyfer cyfnod cyfyngedig o amser, a'r rheswm pam bod terfyn amser i'r rôl yw gan fod yr Ymchwiliad yn brosiect am gyfnod cyfyngedig o amser.

Felly fe gynigir y swydd ar sail penodiad tymor penodol, neu fenthyciad ar gyfer gweision sifil cyfredol. Os ydych chi'n was sifil cyfredol, bydd angen i chi sicrhau bod gennych gymeradwyaeth i gael eich rhyddhau ar fenthyciad cyn ymgeisio.

Er y byddwn yn derbyn ceisiadau ar gyfer patrymau gwaith hyblyg, bydd angen llenwi'r oriau gweithredol ac felly efallai na fydd yn addas i bob patrwm gwaith. Ieithoedd Cymraeg Cymwyseddau Byddwn yn eich asesu yn erbyn y cymwyseddau hyn yn ystod y broses ddethol: Rheoli gwasanaeth o safon Beth sydd angen i chi wybod Diogelwch Rhaid i ymgeiswyr llwyddiannus fodloni'r gofynion diogelwch cyn y gellir eu penodi.

Y lefel diogelwch sydd angen yw gwiriad gwrthderfysgaeth. Manylion y broses ddethol Fe ofynnir i chi ddarparu dogfen ategol, yn rhoi enghreifftiau clir o sut ydych chi'n bodloni'r meini prawf allweddol (a dymunol).

Yn ogystal, bydd gofyn i chi ddarparu un cymhwysedd yn Gymraeg. Byddwn yn asesu eich cymhwysedd os ydych chi'n bodloni POB UN o'r meini prawf allweddol yn unig. Darperir adborth os ydych chi'n mynychu cyfweliad neu asesiad. Gofynion cenedligrwydd Yn agored i unrhyw wladolyn o'r Deyrnas Unedig, y Gymanwlad a'r Ardal Economaidd Ewropeaidd (AEE) a rhai gwladolion penodol nad ydynt o'r AEE.

Gellir cael rhagor o wybodaeth ar os ydych chi'n gallu ymgeisio yma. Gweithio i'r Gwasanaeth Sifil Mae'r Gwasanaeth Sifil yn cofleidio amrywiaeth ac yn hyrwyddo cyfle cyfartal.

Mae yna gynllun gwarant o gyfweliad (GIS) ar gyfer ymgeiswyr gydag anableddau sy'n bodloni'r meini prawf dethol isafswm.

Ymgeisio a gwybodaeth bellach Pwyntiau cyswllt ar gyfer ymgeiswyr Cysylltwch â recruitment@iicsa.org.uk Dyddiadau a lleoliad hidlo/cyfweliad Mae'r dyddiadau hidlo a chyfweld heb eu pennu hyd yma. Rhagor o wybodaeth Am ragor o wybodaeth gweler y nodiadau atodedig ar gyfer ymgeiswyr.

Dylai Gweision Sifil cyfredol nodi bod rhai o delerau ac amodau'r Swyddfa Gartref wedi newid. Yr ymgeisydd sy'n gyfrifol am sicrhau ei fod yn ymwybodol o'r Amodau a Thelerau y bydd yn mabwysiadu os yn llwyddiannus yn y cais a dylai gyfeirio at y nodiadau ar gyfer ymgeiswyr am fanylion pellach.

Amodau Trosglwyddo: Gwirfoddol Os y'ch gwahoddir i gyfweliad bydd gofyn i chi gyflwyno eich pasbort cyfredol ynghyd ag ystod o fathau eraill o brawf hunaniaeth yn y cyfweliad. Yn anffodus, ni allwn ystyried ceisiadau gan staff yn gweithio yn Uned Ddiogelu'r Swyddfa Gartref.