CLERK TO COUNCIL

Recruiter
Learned Society of Wales
Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
£36,001 - £40,523; pro rata
Posted
18 Apr 2017
Expires
12 May 2017
Sector
Public Sector
Contract Type
Contract
Hours
Part Time

CLERK TO COUNCIL

Salary: £36,001 - £40,523; pro rata

21 hours per week, 2 year fixed term contract

Applications are invited from suitably qualified persons for the post of Clerk to Council.

The person appointed will be an employee of the Learned Society of Wales (LSW) and will be based at the Society's office in Cathays Park, Cardiff. The person appointed will form part of the Society's Secretariat team working alongside the Senior Executive Officer, Fellowship and Engagement Office, Finance and Administration Officer and reporting to the Chief Executive.

The Clerk will provide a professional and friendly point of contact for providing support to the Chair and Chief Executive of the Learned Society of Wales (LSW), and to its Officers in respect of the wide range of functions carried out by the Society with regard to the development and implementation of its administrative governance procedures and systems. 

This is a key role within the LSW's small team. You will have the skills and experience to provide outstanding support to Council and its committees. The post holder is expected to be a proactive self-starter with solid judgement, the ability to operate independently with high levels of autonomy and engage effectively and flexibly with Fellows, external partners and stakeholders as and when required.

This is a fixed-term, part-time appointment, for a period of two years (with the possibility of extension) from the date of appointment on an incremental Higher Education salary scale of Grade 7.

The date of commencement will be June or as soon as possible thereafter.

For further details about how to apply, please visit our website by clicking apply.

The Learned Society of Wales (LSW) is an independent, all-Wales, self-governing, pan-discipline educational Royal Charter charity, providing public benefit including expert scholarly advice on a variety of public policy issues related to science, engineering, medicine, arts, humanities and social sciences.

Deadline - 12pm Friday 12 May

 

CLERC Y CYNGOR

Cyflog: £36,001 - £40,523; pro rata

21 awr yr wythnos, penodiad tymor penodol 2 flynedd

Gwahoddir ceisiadau gan unigolion cymwys ar gyfer swydd Clerc y Cyngor.

Bydd yr unigolyn a benodir yn gyflogedig gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru yn swyddfa'r Gymdeithas ym Mharc Cathays Park, Caerdydd.

Bydd yr unigolyn a benodir yn ymuno â thîm Ysgrifenyddiaeth y Gymdeithas gan weithio gyda Uwch Swyddog Gweithredol, Swyddog Cymrodoriaeth ac Ymgysylltu, Swyddog Cyllid a Gweinyddu a bydd yn atebol i'r Prif Weithredwr.

Bydd y Clerc yn darparu cymorth proffesiynol a chyfeillgar i Gadeirydd a Phrif Weithredwr Cymdeithas Ddysgedig Cymru ac i'w Swyddogion mewn perthynas â'r amrywiaeth eang o swyddogaethau'r Gymdeithas o ran datblygu a gweithredu ei gweithdrefnau a'i systemau llywodraethu gweinyddol.

Mae hon yn swydd allweddol o fewn tîm bach Cymdeithas Ddysgedig Cymru.  Bydd gennych y sgiliau a'r profiad i ddarparu cymorth rhagorol i'r Cyngor a'i bwyllgorau. Disgwylir i'r deiliad swydd fod yn hunan-gymhellol gyda doethineb cadarn, y gallu i weithredu'n annibynnol gyda lefelau uchel o ymreolaeth ac ymgysylltu'n effeithiol ac yn hyblyg gyda Chymrodyr, partneriaid allanol a rhanddeiliaid fel bo'r angen.

Penodiad rhan amswer (0.6), tymor penodol yw hwn am gyfnod o ddwy flynedd (gyda phosibilrwydd o estyniad) o'r dyddiad penodi ar Raddfa 7 y gyfradd gynyddrannol Addysg Uwch.

Y dyddiad dechrau fydd Mehefin neu cyn gynted â phosibl wedi hynny.

Am fanylion llawn ar sut i wneud cais, ewch i

www.cymdeithasddysgedig.cymru/swydd-gwag  

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn elusen annibynnol, ymreolaethol, Cymru-gyfan, ar draws yr holl ddisgyblaethau, ag iddi Siarter Brenhinol, sy'n sicrhau budd cyhoeddus gan gynnwys cyngor ysgolheigaidd arbenigol ar amrywiaeth o faterion polisi cyhoeddus yn gysylltiedig â gwyddoniaeth, peirianneg, meddygaeth, y celfyddydau, y dyniaethau a'r gwyddorau cymdeithasol.

Dyddiad cau - 12yh dydd Gwener 12 Mai

More jobs like this