MCR Engineer / Peiriannydd y Brif Ystafell Reoli

Recruiter
BBC
Location
Cardiff
Salary
Competitive
Posted
12 Apr 2017
Expires
25 Apr 2017
Sector
Engineering
Contract Type
Contract

Job Introduction
BBC Wales' Technology department delivers and supports the technical infrastructure needed by programme makers across all our sites in Wales. Our staff install and maintain the equipment in offices, studios and Outside Broadcast vehicles to ensure that all facilities are correctly connected with one another, and with the outside world.

As part of the department's "Support" team, staff in the Master Control Room (MCR) play a key role in keeping our services running. They handle the routing of TV and radio circuits virtually around the clock, seven days a week. They maintain feeds to our transmitters and internet streams and provide technical support for all our programme makers.

Mae adran Dechnoleg BBC Cymru yn cyflawni ac yn cefnogi'r seilwaith technegol sydd ei angen ar wneuthurwyr rhaglenni yn ein holl safleoedd yng Nghymru. Mae ein staff yn gosod ac yn cynnal yr holl offer yn ein swyddfeydd, ein stiwdios ac yn ein cerbydau darlledu allanol, ac yn sicrhau bod yr holl gyfleusterau yn cael eu cysylltu'n briodol ??'i gilydd, ac ??'r byd y tu allan.

Fel rhan o d??m "Cymorth" yr adran, mae staff y Brif Ystafell Reoli yn chwarae rhan allweddol yn y gwaith o gynnal ein gwasanaethau. Maent yn delio ??'r gwaith o lwybro cylchedau teledu a radio bob awr o'r dydd, saith niwrnod yr wythnos. Maent yn cynnal bwydo ein trosglwyddyddion a'n ffrydiau rhyngrwyd ac yn darparu cefnogaeth dechnegol i'r holl bobl sydd gennym yn creu rhaglenni.

Role Responsibility
MCR Engineers are responsible to the Technology Operations Manager for the routing and support of broadcasts and recordings made via the Central Technical Area (CTA) in BH Llandaff. The principal aim is to ensure uninterrupted transmission of Television and Radio Networks, along with our on-line output. MCR staff work an irregular shift pattern, covering broadcasts for approximately 21 hours per day for 365 days a year.


Mae Peirianwyr y Brif Ystafell Reoli yn atebol i'r Rheolwr Gweithrediadau Technoleg am lwybro a chefnogi darllediadau a recordiadau a wneir drwy gyfrwng yr Ardal Dechnegol Ganolog yn y T?? Darlledu yn Llandaf. Y prif nod yw sicrhau trosglwyddiad di-dor ar Rwydweithiau Teledu a Radio, a hefyd ein cynnyrch rhyngweithiol. Yn gyffredinol, mae staff y Brif Ystafell Reoli yn gweithio patrymau shifft afreolaidd, gan ofalu am ddarllediadau am oddeutu 21 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn.

The Ideal Candidate
The post-holder must have practical experience of broadcasting and communication systems including an understanding of the technical operations involved in programme making, experience of working in an operational environment and knowledge of the broadcast systems used within the BBC would be advantageous.

Rhaid i ddeiliad y swydd fod ?? phrofiad ymarferol o systemau darlledu a chyfathrebu, gan gynnwys dealltwriaeth o'r gweithrediadau technegol sydd ynghlwm wrth wneud rhaglenni, bydd profiad o weithio mewn amgylchedd gweithredol a gwybodaeth am y systemau darlledu defnyddiwyd yn y BBC yn fanteisiol.

About the Company
We don't focus simply on what we do - we also care how we do it. Our values and the way we behave are important to us. Please make sure you've read about our values and behaviours in the document attached below. You'll be asked questions relating to them as part of your application for this role.

The BBC is committed to building a culturally diverse workforce and therefore strongly encourages applications from underrepresented groups. We are committed to equality of opportunity and welcome applications from individuals, regardless of their background.


Nid ydym yn canolbwyntio ar yr hyn a wnawn yn unig - mae'r ffordd rydym yn ei gyflawni hefyd yn bwysig i ni. Mae ein gwerthoedd a'r ffordd rydym yn ymddwyn yn bwysig iawn i ni. Sicrhewch eich bod wedi darllen am ein gwerthoedd a'n hymddygiadau yn y ddogfen sydd wedi'i hatodi isod. Byddwn yn gofyn cwestiynau sy'n ymwneud ?? hwy fel rhan o'ch cais am y r??l hon.

Mae'r BBC wedi ymrwymo i ddatblygu gweithlu aml-ddiwylliannol felly rydym yn annog yn frwd geisiadau gan grwpiau sydd wedi'u tangynrychioli. Rydym wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac yn croesawu ceisiadau gan unigolion, beth bynnag yw eu cefndir.

Salary: . Date posted: 11/04/2017

More jobs like this