Members / Aelodau

Recruiter
OFCOM WALES
Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
Competitive
Posted
29 Mar 2017
Expires
28 Apr 2017
Sector
Public Sector
Contract Type
Permanent
Hours
Part Time

Members, Advisory Committee for Wales

Ofcom is seeking to appoint members to its Advisory Committee for Wales

The Committee provides advice to Ofcom about the interests and opinions of people living in Wales on communications matters including commercial television and radio broadcasting, telecoms and spectrum issues and also postal services. This is an opportunity for you to make a significant contribution to an important industry. Candidates should have knowledge of, or interest in, communications matters.

The committee meets up to 5 times per year and all members are asked to commit themselves to a total of 12 days per year to this work for which Ofcom will pay an annual fee and reasonable expenses.

Applicants should be able to demonstrate:

 • Knowledge and/or interest in communications matters.
 • An understanding of Ofcom's role and responsibilities in an increasingly complex political landscape.
 • An understanding of Wales' evolving economy, society and culture.
 • The ability to understand and articulate the diverse needs and views of citizens and consumers in Wales.
 • Effective communication skills and the ability to work effectively as part of committee.

Ofcom is an equal opportunities employer. It wishes to reflect the diversity of contemporary UK society and is therefore actively seeking to recruit colleagues from all cultural and ethnic backgrounds as well as those who have a disability. The ability to speak Welsh is desirable and we welcome applications in Welsh. Ofcom guarantees an interview to disabled candidates who meet all the essential criteria.

The closing date for applications is 28 April 2017 at 12pm.

To apply and get an information pack please contact Liz Nash by email by clicking apply.

 

Aelodau, Pwyllgor Cynghori Cymru

Mae Ofcom am benodi aelodau ar  ei Bwyllgor Cynghori yng Nghymru Mae'r Pwyllgor yn cynghori Ofcom ynghylch buddiannau a barn pobl sy'n byw yng Nghymru ar faterion cyfathrebu gan gynnwys darlledu radio a theledu masnachol, telegyfathrebu a materion sy'n ymwneud a sbectrwm a gwasanaethau post. Dyma gyfle i chi wneud cyfraniad sylweddol at ddiwydiant pwysig. Dylai ymgeiswyr feddu ar wybodaeth sy'n ymwneud a materion cyfathrebu neu fod a diddordeb yn y maes.

Bydd y pwyllgor yn cwrdd 5 gwaith y fiwyddyn a bydd gofyn i'r holt aelodau ymrwymo i gyfanswm o 12 diwrnod y fiwyddyn a bydd Ofcom yn talu ffi flynyddol a threuliau rhesymol am y gwaith hwnnw.

Dylai'r ymgeiswyr allu dangos:

 • Gwybodaeth a/neu ddiddordeb
  mewn materion cyfathrebu.
 • Dealltwriaeth o swyddogaeth a chyfrifoldebau Ofcom mewn tirwedd wleidyddol sy'n dod yn fwy cymhleth.
 • Dealltwriaeth o ddatblygiadau yn economi, cymdeithas a diwylliant Cymru.
 • Y gaUu i ddeaU a chyfleu anghenion a safbwyntiau amrywiol dinasyddion a defnyddwyr yng Nghymru.
 • Sgiliau cyfathrebu effeithiol a'r gaUu i weithio'n effeithiol fel rhan o bwyllgor.

Mae Ofcom yn gyflogwr wile cyfartal. Mae'n dymuno adlewyrchu amrywiaeth cymdeithas gyfoes y DU ac felly mae'n mynd ati'n frwd i recriwtio cydweithwyr o bob cefndir diwylliannol ac ethnig yn ogystal a'r rheini sydd ag anabledd. Mae gallu siarad Cymraeg yn ddymunol ac rydyn ni'n croesawu ceisiadau Cymraeg. Mae Ofcom yn sicrhau cyfweliad i ymgeiswyr anabl sydd yn cwrdd a'r gofynion hanfodol.

 

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud ceisiadau yw 28 Ebrill 2017 am 12pm.

 

I wneud cais ac i gael pecyn gwybodaeth, cysylltwch a Liz Nash yn liz.nash@ofcom.org.uk neu ar 029 20467 204.

More jobs like this