Building Control Surveyor (Welsh Essential)

Recruiter
Cardiff Council
Location
Cardiff, Cardiff (Caerdydd)
Salary
Grade 7  £27,394 - £31,288
Posted
27 Mar 2017
Expires
21 Apr 2017
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

City Operations

Building Control Surveyor (Welsh Essential)

Ref.  ST50246100

Grade 7: £27,394 - £31,288

This post is offered on a career grade and the starting salary will depend upon the successful candidates' qualifications, experience and ability.

Applications are invited from people who can show that they have the skills and abilities required to become an effective member of the building control team and:

 • Can deliver high quality, customer focused, services;
 • Can deliver provision of additional Value Added Services,
 • Can demonstrate knowledge and experience of construction and the building control process;
 • Can work as part of a proactive forward thinking Local Authority Building Control Service either Office or Home based,
 • Have a construction related qualification;
 • Have good communication skills, written and oral;
 • Are reasonably IT literate; and,
 • Have a valid current driving license and sole use of a motor vehicle,
 • Are able to speak Welsh or undertake appropriate Welsh language training on appointment.

You will be responsible for checking plans and building work carried out on site to ensure compliance with the technical standards of the building regulations and allied legislation. Accurate contemporary record keeping is an essential element of the job and you will need to be physically able to fully perform all the functions of the post.

Additionally, you will be required to actively undertake additional Value Added Services as directed.    

In return we can offer career opportunities, an attractive salary and annual leave entitlement, flexible working, a contributory pension scheme, paid maternity/paternity leave and free parking.

The successful applicants should be able to communicate effectively in Welsh to Level 3 - Intermediate.

This vacancy is suitable for post share.

We welcome applications in both English and Welsh. Applications received in Welsh will not be treated less favourably than English applications.

Please click apply to visit our website

Closing date: 21.4.2017

 

Gweithrediadau'r Ddinas

Syrfëwr Rheoli Adeiladu (Cymraeg Hanfodol)

Cyf: ST50246100

Gradd 7: £27,394 - £31,288

Dyma swydd ar raddfa gyrfa a bydd y cyflog dechreuol yn dibynnu ar gymwysterau, profiad a gallu'r ymgeiswyr llwyddiannus.

Gwahoddir ceisiadau gan bobl a all ddangos eu bod yn meddu ar y sgiliau a'r galluoedd sydd eu hangen i ddod yn aelod effeithiol o'r tîm rheoli adeiladu ac:

 • sy'n gallu darparu gwasanaethau o ansawdd uchel sy'n canolbwyntio ar y cwsmer;
 • sy'n gallu darparu Gwasanaethau Gwerth Ychwanegol;
 • sy'n gallu dangos gwybodaeth a phrofiad o adeiladu a'r broses rheoli adeiladu;
 • {0>Can work as part of a proactive forward thinking Local Authority Building Control Service either Office or Home based,sy'n gallu gweithio fel rhan o Wasanaeth Rheoli Adeiladu blaengar mewn Awdurdod Lleol, naill ai yn y swyddfa neu adref;<0}
 • sydd â chymhwyster adeiladu perthnasol;
 • sydd â sgiliau cyfathrebu da, yn ysgrifenedig ac ar lafar;
 • sydd â lefel resymol o sgiliau TG;
 • sydd â thrwydded yrru ddilys lawn a'i gar ei hun i'w ddefnyddio at ddibenion gwaith,
 • Bydd yn rhaid gallu siarad Cymraeg neu gyflawni hyfforddiant iaith Gymraeg priodol wedi'i benodi.

Byddwch yn gyfrifol am wirio cynlluniau a gwaith adeiladu ar y safle er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth â safonau technegol y rheoliadau adeiladu a deddfwriaeth berthnasol. Mae cadw cofnodion cywir yn elfen hanfodol o'r swydd a bydd angen i chi'n gorfforol allu cyflawni holl swyddogaethau'r swydd.

Hefyd, bydd angen i chi ddarparu Gwasanaethau Gwerth Ychwanegol yn unol â chyfarwyddyd.    

Gallwn ninnau gynnig cyfleoedd gyrfaol, cyflog deniadol a gwyliau blynyddol, gweithio hyblyg, cynllun pensiwn cyfrannol, gwyliau mamolaeth/tadolaeth â thâl, a pharcio am ddim.

I gael sgwrs anffurfiol am y swydd cysylltwch â Graham Bond (Prif Syrfëwr Rheoli Adeiladu) ar 029 22330374 neu David Villis (Prif Syrfëwr Rheoli Adeiladu) ar 029 2087 1365.

Dylai'r ymgeiswyr llwyddiannus allu cyfathrebu'n effeithiol yn Gymraeg hyd at Lefel 3 - Canolradd.

Mae'r swydd hon yn addas i'w rhannu.

Rydym yn croesawu ceisiadau yn Gymraeg a Saesneg.  Ni chaiff ceisiadau rydym yn eu derbyn yn Gymraeg eu trin yn llai ffafriol na cheisiadau Saesneg.

Dyddiad cau: 21.4.2017