One Stop Centre Manager (Domestic Abuse)

Recruiter
Location
Swansea, Swansea (Abertawe)
Salary
26,100
Posted
06 Jan 2017
Expires
20 Jan 2017

Salary

26,100 per annum

Fixed Term Contract until 21.03.2018

The post is funded by a BIG Lottery People & Places Grant

Location: Swansea Domestic Abuse One Stop Shop

Contracted Hours: Full Time (37hours)

Responsible to: Head of Policy, Communications & Marketing (Hafan Cymru)

Responsible for

Staff – 1 Admin Assistant, Volunteers and student placements

Finance – Swansea Domestic Abuse One Stop Shop Budget

Customers – All service users and stakeholders using facilities

 

Role Summary

To be responsible for the on-going development of the Swansea Domestic Abuse One Stop Shop in conjunction with the Safer Swansea Partnership and with the lead organization, Hafan Cymru. To be responsible for the management of both the building and service delivery from the Swansea Domestic Abuse One Stop Shop and to promote the service widely.

The post holder will embody Hafan Cymru’s values and model appropriate behaviours at all times and in all areas of responsibility

 

Key Role Functions

 • Day to day leadership, co-ordination and delivery of the DAOSS services for the lead organisation and the Partnership Board.
 • Development and delivery of the service model within a solution focussed framework, identifying problems or areas for improvement and pro-actively seeking solutions and developments.
 • Work closely with the lead organisation and the Partnership Board to ensure sustainable development and delivery of this service.
 • Co-ordination of the activities delivered by agencies, staff and volunteers on behalf of the DAOSS.
 • To recruit, induct and coordinate the ongoing training of volunteers.
 • To supervise and appraise DAOSS administration staff and volunteers in line with policy and procedures.
 • Named safeguarding lead for the DAOSS in relation to POVA, MARAC and the Designated Child Protection Officer.
 • Coordination of policy development with the lead agency and Partnership Board.
 • Promotion and coordination of room hire at the DAOSS with responsibility for overseeing room bookings.
 • Co-ordination of website and social media updates.
 • Effective and positive external relationship management including representing the lead organisation and the DAOSS.
 • Develop, promote and embed the values, ethos and vision for excellence of the DAOSS service through service delivery and promotion of the service.
 • Day to day direction of the DAOSS service (including volunteers) to ensure they are appropriately and adequately resourced with qualified and motivated staff.
 • Identify both own and service training needs and work with lead organisation and Partnership Board to input into a service training plan to ensure appropriate and ongoing professional development.
 • Lead by example to demonstrate the lead organisation and DAOSS agreed codes of conduct to include working with enthusiasm and with a ‘can do’ attitude.
 • To exhibit personal leadership to support your role and its requirement for self-directing and self-managing with support from lead organisation and Partnership Board.
 • To ensure all systems and protocols are effective and deliver all required monitoring and reporting requirements in order to ensure delivery against all targets, outcomes and outputs required from your service area by stakeholders, e.g. funders, Partnership Board.
 • To ensure DAOSS services work seamlessly with DAOSS partner agency services, external partners and stakeholders.  External as well as internal relationship management is one of the key elements to ensuring the service is effective and well utilised.
 • Ensure that all staff, volunteers and partners are aware of health and safety policy and procedures and that these are adhered to at all times.
 • Responsibility for the health and safety considerations of the DAOSS including risk assessments, accident and incident monitoring and recording.
 • Responsibility for maintenance management of the DAOSS.
 • In partnership with the DAOSS Partnership Board develop, implement and deliver a business plan / strategy for the DAOSS Service.
 • Identify and contribute to funding bids according to the strategic priorities of the DAOSS service to ensure sustainability of the service.

 

Key Points

General

 • Commit to a continuous improvement culture and be prepared to undertake other duties and responsibilities relevant to the nature, level and extent of the post
 • Ensure CPD by attending external training days and workshops in relation to regulatory compliance and quality
 • Any other duties as directed by the Line Manager.
 •  

   

  Reporting Responsibilities

  The Domestic Abuse One Stop Shop (DAOSS) Manager will report directly to the Head of Policy, Communications & Marketing (Hafan Cymru) and will supply information as required by the Senior Management Team and Board of Management

   

  Welsh:

  Cyflog: 

  26,100 per annum

  Cytundeb Cyfnod Penodol hyd at 21.03.2018

  Mae’r swydd wedi ei chyllido gan Grant Pobl a Lleoedd y Loteri FAWR

  Lle: Siop Un Stop Cam-drin Domestig Abertawe

  Oriau cytundeb: Llawn Amser (37 awr)

  Yn atebol i​: Pennaeth Polisi, Cyfathrebu a Marchnata (Hafan Cymru)

  Yn gyfrifol am: 

  Staff – 1 Cynorthwy-ydd Gweinyddol, Gwirfoddolwyr a myfyrwyr ar leoliad

  Cyllid – Cyllideb Siop Un Stop Cam-drin Domestig Abertawe Cwsmeriaid – yr holl ddefnyddwyr gwasanaethau a rhanddeiliaid sy’n defnyddio’r adnoddau

   

  Crynodeb o’r Swydd

  I fod yn gyfrifol am ddatblygiad parhaus Siop Un Stop Cam-drin Domestig Abertawe ar y cyd â Phartneriaeth Abertawe Fwy Diogel a’r corff arweiniol, Hafan Cymru. Bod yn gyfrifol am reoli’r adeilad a darpariaeth gwasanaethau o Siop Un Stop Cam-drin Domestig Abertawe ac i hyrwyddo’r gwasanaeth yn eang.

  Bydd deiliad y swydd yn ymgorffori gwerthoedd Hafan Cymru ac yn ymddwyn yn briodol bob amser ac ym mhob maes cyfrifoldeb.

   

  Swyddogaethau Allweddol

  • Arwain, cydlynu a sicrhau cyflenwi gwasanaethau DAOSS o ddydd i ddydd ar ran y corff arweiniol a Bwrdd y Bartneriaeth.
  • Datblygu a darparu’r model gwasanaeth o fewn fframwaith sy’n canolbwyntio ar ddod o hyd i atebion, gan adnabod problemau neu feysydd i’w gwella a mynd ati’n weithredol i chwilio am atebion a datblygiadau.

   

  • Gweithio’n agos gyda’r corff arweiniol a Bwrdd y Bartneriaeth i sicrhau bod y gwasanaeth hwn yn cael ei ddarparu a’i ddatblygu’n gynaliadwy.
  • Cydlynu’r gweithgareddau sy’n cael eu darparu gan asiantaethau, staff a gwirfoddolwyr ar ran y DAOSS.
  • Recriwtio, anwytho a chydlynu hyfforddiant parhaus gwirfoddolwyr.

   

  • Goruchwylio a gwerthuso staff gweinyddol a gwirfoddolwyr DAOSS yn un ôl â pholisi a gweithdrefnau.
  • Bod yn arweinydd diogelu a enwir o ran POVA a MARAC a bod yn Swyddog Diogelu Plant Dynodedig.
  • Cydlynu datblygiad polisi gyda’r asiantaeth arweiniol a Bwrdd y Bartneriaeth.
  • Hyrwyddo a chydlynu llogi ystafelloedd yn y DAOSS gyda chyfrifoldeb am oruchwylio llogi ystafelloedd.
  • Cydlynu gwefan a diweddaru’r cyfryngau cymdeithasol.
  • Rheoli perthnasau allanol yn effeithiol a phositif gan gynnwys cynrychioli’r corff arweiniol a’r DAOSS.
  • Datblygu, hyrwyddo a gwreiddio gwerthoedd, ethos a gweledigaeth ragoriaeth gwasanaeeth y DAOSS trwy ddarparu’r gwasanaeth a’i hyrwyddo.

   

  • Cyfarwyddo gwasanaeth y DAOSS o ddydd i ddydd (gan gynnwys gwirfoddolwyr) i sicrhau bod gyda nhw adnoddau digonol ac addas, gyda staff cymwys a brwd.

   

  • Adnabod anghenion hyfforddi eich hunan a’r gwasanaeth a gweithio gyda’r corff arweiniol a Bwrdd y Bartneriaeth i gyfrannu at gynllun hyfforddi i’r gwasanaeth i sicrhau datblygiad proffesiynol addas a pharhaus.

   

  • Arwain trwy esiampl i arddangos nodweddion codau ymddygiad cytunedig y corff arweiniol a DAOSS gan gynnwys gweithio gyda brwdfrydedd ac agwedd ‘fe allwn ni’.

   

  • Arddangos arweinyddiaeth bersonol i gefnogi eich swydd a’r angen am hunan-gyfarwyddo a hunan-reoli gyda chefnogaeth gan y corff arweiniol a Bwrdd y Bartneriaeth.

   

  • Sicrhau bod pob system a phrotocol yn effeithiol a chyflawni pob angen monitro ac adrodd i sicrhau bod pob targed, deilliant a chynnyrch sydd eu hangen gan randdeiliaid ym maes eich gwasanaeth yn cael eu cwrdd e.e. cyllidwyr, Bwrdd y Bartneriaeth.
  • Sicrhau bod gwasanaethau DAOSS yn gweithio’n llyfn a dirwystr gyda gwasanaethau asiantaethau partner, partneriaid allanol a rhanddeiliaid. Rheoli perthnasau allanol yn ogystal â mewnol yw un o’r elfennau allweddol i sicrhau bod y gwasanaeth yn effeithiol ac yn cael ei ddefnyddio’n dda.

   

  • Sicrhau bod yr holl staff, gwirfoddolwyr a phartneriaid yn ymwybodol o bolisi a gweithdrefnau iechyd a diogelwch a bod y rhain yn cael eu cadw bob amser.
  • Cyfrifoldeb am ystyriaethau iechyd a diogelwch y DAOSS gan gynnwys asesiadau risg, a monitro a chofnodi damweiniau a digwyddiadau.
  • Cyfrifoldeb am reoli cynnal a chadw y DAOSS.
  • Mewn partneriaeth gyda Bwrdd Partneriaeth y DAOSS, datblygu, gweithredu a chyflawni cynllun/strategaeth fusnes ar gyfer gwasanaeth y DAOSS.
  • Adnabod ceisiadau cyllido a chyfrannu atyn nhw, yn unol â blaenoriaethau strategol gwasanaeth y DAOSS er mwyn sicrhau bod y gwasanaeth yn gynaliadwy.

  Pwyntiau Allweddol

  Cyffredinol

 • Ymrwymo i ddiwylliant o wella parhaus a bod yn barod i ymgymryd â dyletswyddau a chyfrifoldebau eraill sy’n berthnasol i natur, lefel a rhychwant y swydd
 • Sicrhau Datblygiad Proffesiynol Parhaus trwy fynd i ddyddiau hyfforddi a gweithdai allanol yn ymwneud â chydymffurfio gyda rheoliadau ac ansawdd
 • Unrhyw ddyletswyddau eraill ar gyfarwyddyd y Rheolwraig Llinell.
 •  

   

  Cyfrifoldebau Adrodd

  Bydd Rheolwr y Siop Un Stop Cam-drin Domestig (DAOSS) yn adrodd yn uniongyrchol i’r Pennaeth Polisi, Cyfathrebu a Marchnata (Hafan Cymru) ac yn darparu gwybodaeth fel bo’r galw gan yr Uwch Dîm Rheoli a’r Bwrdd Rheoli